enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 2 Online
»   วันนี้ 18 Today
»   เมื่อวานนี้ 269 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 18 Week
»   เดือนนี้ 24565 Month
»   ปีนี้ 34268 Year
»   รวมทั้งหมด 34268 Total
Record: 1915 (04.06.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
       เธœเธนเน‰เธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃเธชเธ–เธฒเธ™เธจเธถเธเธฉเธฒ

  

โรงเรียนในสังกัด 133 แห่ง มีผู้บริหารทั้งสิ้น 108 แห่ง ดังนี้

อำเภอเมือง
1 นาย ธนกฤต หลำพรม โรงเรียน บ้านปากแคว กศ.ม.
2 นาย วิชิต ศรีสมุทร โรงเรียน บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) กศ.ม.
3 นาย ปัญญา นิใจ โรงเรียน อนุบาลสุโขทัย กศ.ม.
4 นาย สมบัติ พุฒทอง โรงเรียน ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) กศ.ม.
5 นาย ฉลอม ชูยิ้ม โรงเรียน วัดคุ้งยางใหญ่ ปร.ด.
6 น.ส. สมศรี แป้นดี โรงเรียน บ้านคลองปลายนา กศ.ม.
7 นาย สุพจน์ กล้าวาจา โรงเรียน บ้านเหมืองตามุก กศ.ม.
8 นาย สมชาย ป้อมแก้ว โรงเรียน วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) กศ.ม.
9 นาย ทองอินทร์ เมฆเลื่อม โรงเรียน บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303 ) ค.บ.
10 นาย บุญเชิด ทับศูนย์ โรงเรียน วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) ศษ.ม.
11 นาย มานพ เจริญโห้ โรงเรียน วัดยางเอน กศ.ม.
12 นาย รุ่งโรจน์ หอมชื่น โรงเรียน วัดตาลเตี้ย กศ.บ.
13 นาย รักษ์ เกิดเกตุ โรงเรียน บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) กศ.ม.
14 นาย วินัย กันอ่วม โรงเรียน วัดปากพระ กศ.ม.
15 นาย พิษณุ ศิริคชพันธุ์ โรงเรียน วัดเชตุพน กศ.ม.
16 นาย นุสนธิ์ สวนใต้ โรงเรียน บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) ศษ.บ.
17 นาย นเรศ ขำมั่น โรงเรียน บ้านกล้วย กศ.ม.
18 นาย สุรพงษ์ ส้มมี โรงเรียน บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) กศ.ม.
19 นาย อนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ โรงเรียน วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504) ปร.ด.
20 นาย สุทธิชัย เข็มคง โรงเรียน บ้านเมืองเก่า " ศรีอินทราทิตย์ " กศ.ม.
21 นาย ภาณุพงศ์ ชูมา โรงเรียน บ้านปากคลอง ศษ.ม.
22 นาย สมชาย พรถึง โรงเรียน อนุบาลเมืองสุโขทัย กศ.ม.
23 นาย ถวิล คล่ำดิษฐ์ โรงเรียน บ้านวังทองแดง กศ.ม.
24 นาย เกียรติชัย สังข์จันทร์ โรงเรียน บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) กศ.ม.
25 นาย รังสรรค์ เกิดศรี โรงเรียน วัดหนองตาโชติ ค.ม.
อำเภอกงไกรลาศ
26 นาย ณรงค์ ภาคภูมิ โรงเรียน บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) กศ.ม.
27 นาย ชนนันท์ ขันธ์ทอง โรงเรียน บ้านหนองหญ้าปล้อง ศษ.ม.
28 นาง ชลิศา โรจน์วัฒนสกุล โรงเรียน บ้านหนองสามพญา กศ.ม.
29 นาย พรชัย ใบไม้ โรงเรียน บ้านประดู่เฒ่า กศ.ม.
30 นาย กฤษณะ วุ่นอ่อน โรงเรียน อนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง 2465) Ph.D.
31 นาย มนตรี อินทรพุก โรงเรียน วัดปรักรัก ศษ.บ.
32 นาย วัลลภ เพ็งม่วง โรงเรียน วัดกกแรต ศษ.บ.
33 นาย สมคิด พรหมฉิม โรงเรียน บ้านคลองตะเข้ กศ.ม.
34 นาย อลงกรณ์ หงษ์ผ้วย โรงเรียน วัดคุ้งยาง กศ.ม.
35 นาย ธวัชชัย อินต๊ะเสาร์ โรงเรียน บ้านโป่งแค กศ.ม.
36 นาย ทองใบ สุกมาก โรงเรียน วัดโบสถ์ กศ.ม.
37 นาย พิเชษฐ์ หมอนทอง โรงเรียน บ้านใหม่สุขเกษม กศ.ม.
38 นาย ทนง มั่นนุช โรงเรียน บ้านใหม่โพธิ์ทอง กศ.ม.
39 นาย ประนอม อินทโชติ โรงเรียน บ้านหนองมะเกลือ ค.บ.
40 นาย ธนวัฒน์ พุดจาด โรงเรียน วัดเสาหิน ศษ.ม.
41 นาง ปัญจพร แสงเมือง โรงเรียน บ้านวังขวัญ กศ.ม.
42 นาย สุระพล เจ็กอยู่ โรงเรียน บ้านหนองบัว กศ.ม.
43 นาย กิตติพงษ์ โปร่งเจริญ โรงเรียน บ้านหนองเสาเถียร กศ.ม.
44 นาย รัฐพล โพธิ์แก้ว โรงเรียน บ้านหนองกระทุ่ม ศษ.ม.
45 นาย ทองหล่อ คล้ายแท้ โรงเรียน บ้านดงเดือย กศ.ม.
46 นาย วิลาศ ส่งให้ โรงเรียน วัดดงยาง กศ.ม.
47 น.ส. จินตนา ทองแจ่ม โรงเรียน บ้านยางแดน กศ.ม.
48 น.ส. ชรินยา สุขย้อย โรงเรียน บ้านดอนสำโรง กศ.ม.
49 นาย นิคม มั่นถึง โรงเรียน วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 กศ.ม.
50 นาย ประจักษ์ สระชุ่ม โรงเรียน วัดทุ่ง กศ.ม.
51 นาง สายสุณีย์ คชสิทธิ์ โรงเรียน วัดใหม่ไทยบำรุง ค.ม.
52 น.ส. ปิยะนุช อาณาเขตต์ โรงเรียน วัดศรีเมือง ศษ.ม.
53 นาย เกื้อกูล เครือวัลย์ โรงเรียน บ้านป่าสัก ค.ม.
54 นาย ประเสริฐ เดาวเรส โรงเรียน วัดเต่าทอง กศ.ม.
55 นาย สิริเวศน์ เกตุทอง โรงเรียน บ้านหนองตูม ค.บ.
56 น.ส. สมปอง ช่วยพรม โรงเรียน บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) กศ.ด.
57 นาย วินัย เรือนก้อน โรงเรียน บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) ศษ.ม.
58 นาย เกษม อบเชย โรงเรียน วัดท่าฉนวน กศ.ม.
59 นาย ประกิจ สีนวล โรงเรียน วัดหางตลาด ศษ.ม.
60 นาย บุญยัง เอี่ยมซิ้ว โรงเรียน บ้านน้ำเรื่อง กศ.ม.
อำเภอคีรีมาศ
นาย สังวาล ยืนยงค์ โรงเรียน บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) ศษ.บ.
62 นาย ปราโมทย์ อยู่อ้น โรงเรียน บ้านเนินประดู่ กศ.ม.
63 นาย ดำรง คงรอด โรงเรียน วัดหนองกก ศษ.ม.
64 นาย ประทุม เกตุกิตติกุล โรงเรียน ศรีคีรีมาศวิทยา กศ.ม.
65 นาย สังวาลย์ ทองงาม โรงเรียน อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) กศ.บ.
66 นาง อุไรวรรณ โพธิ์นาค โรงเรียน บ้านนาเชิงคีรี กศ.ม.
67 นาย ชูชาติ ขาวป้อม โรงเรียน บ้านขุนนาวัง ศษ.ม.
68 นาย สุทัศน์ หลินเจริญ โรงเรียน บ้านน้ำลาด กศ.ม.
69 นาย กฤษดา แจ่มทุ่ง โรงเรียน บ้านหนองกระดิ่ง กศ.ม.
70 นาย พิษณุวัฒน์ มั่นหมาย โรงเรียน บ้านเนินพยอม ศษ.ม.
71 นาง กมลวรรณ ตั้งสุขสันต์ โรงเรียน บ้านวังกร่าง กศ.ม.
72 นาง เยาวรัตน์ ขาวทุ่ง โรงเรียน บ้านยางเมือง กศ.ม.
73 นาย สมพงษ์ ขันอินทร์ โรงเรียน บ้านคลองน้ำเย็น ศษ.ม.
74 นาย จำนงค์ บุญมาก โรงเรียน วัดมุจลินทาราม กศ.ม.
75 นาย ภูษิต ภูสีโสม โรงเรียน สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) กศ.ม.
76 นาย สิทธิพร พัดกลม โรงเรียน บ้านบึงหญ้า ศษ.ม.
77 นาย เยี่ยม ต้นกลั่น โรงเรียน หนองบัวเขาดิน กศ.ม.
78 นาย สมบูรณ์ วันดี โรงเรียน บ้านใหม่เจริญผล กศ.ม.
79 นาย อานนท์ อุ่นนังกาศ โรงเรียน บ้านหนองตลับ กศ.ม.
80 นาย พิรุณ กาสาย โรงเรียน บ้านเขาทองผางับ กศ.ม.
81 นาย อดิศักดิ์ เคลือขอน โรงเรียน บ้านน้ำพุ กศ.ม.
82 นาย นพดล อินทร์ลับ โรงเรียน บ้านลานเอื้อง ศษ.ม.
83 นาย ทองทศ ศรีนรา โรงเรียน มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) ศษ.ม.
84 นาง ฆัสรา เกษมสำราญ โรงเรียน บ้านป้อมประชานุกูล ศษ.ม.
85 นาย ภักดี จันทรปิติกุล โรงเรียน บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) ศษ.ม.
86 นาย สวิง ขาวทุ่ง โรงเรียน บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา กศ.ม.
อำเภอบ้านด่านลานหอย
87 นาย เฉลิมพล ติดพรม โรงเรียน อนุบาลบ้านด่านลานหอย ศษ.บ.
88 นาย นครินทร์ ผิวอ่อน โรงเรียน เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) ค.ม.
89 นาย ภาณุพงศ์ ธนูสาร โรงเรียน บ้านหนองเฒ่า กศ.ม.
90 นาย สุวิทย์ รักวุ่น โรงเรียน บ้านวังโคนเปือย กศ.ม.
91 นาย บุญชู คำรักษ์ โรงเรียน บ้านวังไทร ศษ.ม.
92 นาย สมพร บนขุนทด โรงเรียน บ้านปากคลองร่วม กศ.ม.
93 นาย วีระพันธ์ พรมมี โรงเรียน บ้านด่าน กศ.ม.
94 น.ส. ภคอร อินทร์เอี่ยม โรงเรียน บ้านลานทอง กศ.ม.
95 นาย สุรสิทธิ์ ใจแสน โรงเรียน บ้านหนองจัง กศ.ม.
96 นาย วันชัย แก้วเกิด โรงเรียน บ้านวังน้ำขาว กศ.ม.
97 นาย ทองแดง ศรีคำแหง โรงเรียน บ้านห้วยไคร้ กศ.ม.
98 นาย สมจิต บุญชุ่ม โรงเรียน บ้านวังตะคร้อ กศ.บ.
99 นาย นิกร จันทร์อินทร์ โรงเรียน บ้านหนองจิกตีนเนิน ศษ.ม.
100 นาย ธัชพล โพธิทา โรงเรียน บ้านหนองไม้กอง กศ.ม.
101 นาย จเร ศรีศุภารักษ์ โรงเรียน บ้านหนองตม ศษ.ม.
102 นาย จักรกฤษณ์ ใจทิม โรงเรียน หนองหญ้าปล้อง(กม.78) กศ.ม.
103 นาย จอย น้อยผล โรงเรียน บ้านวังลึก ศษ.ม.
104 นาย ปฐวี พิพัฒน์พงศ์ภวิน โรงเรียน บ้านหนองสองตอน กศ.ม.
105 นาย โสรส รอดประดิษฐ์ โรงเรียน บ้านตลิ่งชัน ค.บ.
106 นาย ประณต จันทร์สมคอย โรงเรียน บ้านวังหาด ศษ.ม.
107 นาย ประเสริฐ วงค์คำ โรงเรียน บ้านคลองไผ่งาม ศษ.ม.
108 นาย อนุสิทธิ์ โตมั่น โรงเรียน บ้านลานกระบือ กศ.ม.

 

 
ผู้อ่าน 142412 คน

 
   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา