enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 3 Online
»   วันนี้ 51 Today
»   เมื่อวานนี้ 720 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 51 Week
»   เดือนนี้ 11852 Month
»   ปีนี้ 13989 Year
»   รวมทั้งหมด 13989 Total
Record: 959 (09.04.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
       ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1

  

 

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน
นาสาวทิพย์ คล่ำคง นางรัตนา เสนาพิทักษ์ นางรจนา พ่วงพี
     
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
นางดารารัตน์  นิคม นายณรงค์  ม่วงเย็น นายประพันธ์  จันทร์จเร
     
  หนวยตรวจสอบภายใน  
  นายภิญโญ  บุญมา  

 

บุคลการในสำนักงาเเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

กลุ่มนิเทศติดตาม วัดผลและประเมินผล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน หน่วยตรวจสอบภายใน

 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมิน
นาย ณรงค์ ม่วงเย็น
น.ส. วีณา แสนโกศิก
น.ส. มะลิ ตุ้มบุตร
นาง บำรุงรัตน์ เจนนาวิน
นาง ประพรศิลป์ ชมนก
     
     
     
     
     
     

 

กลับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นาง ดารารัตน์ นิคม
นาง จันทร์แดง ทับศูนย์
นาง เบ็ญจา พรหมณะ
นาง ภัทรา จันทร์เอี่ยม
นาง บุญชู ติวุตานนท์
นาง ทัศยา แพงโตนด
นาย สุธิวัฒน์ เนื้อไม้หอม
     
  กลับ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลุ่มอำนวยการ
น.ส. ทิพย์วรรณ คล่ำคง
นาง ชุลีกร นิธิวรรณกุล
นาย มานิต ปานสุข
นาง วัลยา พกามาศ ชำนิ
น.ส. ทวีรัตน์ มาลัยหวล
  กลับ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลุ่มนโยบายและแผน
นาง รจนา พ่วงพี
นาง ฉลอง หลำพรม
นาง วาริน นะริน
นาง เสาวลพ เดาวเรส
     
     
     
  กลับ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นาง รัตนา เสนาพิทักษ์
นาง สุปราณี โดยด่วน
น.ส. ฐิติรัตน์ ชัยรังษี
นาง นิยากร เพ็งเนียม
นาง ประภัสสร เถาพันธ์
น.ส. เยาวรัตน์ ชื่นพุก
     
  กลับ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน
นาย ภิญโญ บุญมา
นาง พรพนา สุขอ่ำ
  กลับ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นาย ประพันธ์ จันทร์จเร
นาง ยุพิน พงษ์ปรีชา
นาง พสุนิต กระการดี
นาง อิษฎาภรณ์ ประดุงรุก
นาง อภิญญา ศิลปชัย
นาง ณิชาภัทร ภู่ทอง
     
     
  กลับ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     
     

 

 

 
ผู้อ่าน 14101 คน

 
   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา