โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 441 Today
»   เมื่อวานนี้ 854 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1295 Week
»   เดือนนี้ 1441 Month
»   ปีนี้ 1441 Year
»   รวมทั้งหมด 1441 Total
Record: 854 (17.06.2019)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
       เน€เธ„เธฃเธทเธญเธ‚เนˆเธฒเธขเธชเธ–เธฒเธ™เธจเธถเธเธฉเธฒ

  

          สพป.สุโขทัย เขต 1 ได้จัดกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด เพื่อการพัฒนาการศึกษา
ทั้งหมด 11 กลุ่มเครือข่าย และมีกลุ่มเคลือข่ายสถานศึกษาเอกชน จำนวน 1 กลุ่มเครือข่าย ดังนี้

กลุ่มเครือข่าย จำนวนโรงเรียน
ในกลุ่ม
ประธานกลุ่ม ที่ตั้ง
อำเภอเมือง      
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำยม 14 นายนเรศ  ขำมั่น โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านสวนศรีธานี 11 นายฉลอม  ชูยิ้ม โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรามคำแหง 12 นายถวิล  คล่ำดิษฐ์ โรงเรียนบ้านวังทองแดง
อำเภอกงไกรลาศ      
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยมสามัคคี 11 นายณรงค์  ภาคภูมิ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสิงหวัฒน์ 13 ่นายพิเชษฐ์ หมอนทอง โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอรุโณทัย 14 นายสุรพล  เจ็กอยู่ โรงเรียนบ้านหนองบัว
อำเภอคีรีมาศ      
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า 11 นายชูชาติ  ขาวป้อม โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพชรคีรี 12 นายสมพงษ์  ขันอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสายรุ้ง 12 นายสิทธิพร  พลัดกลม โรงเรียนวัดมุจลินทาราม
อำเภอบ้านด่านลานหอย      
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่าน 13 นายเฉลิมพล  ติดพรม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเจ้าราม 11 นายโสรส  รอดประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านวังลึก

รายชื่อโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย

อำเภอเมือง  
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำยม
ประธานกลุ่ม : นายนเรศ  ขำมั่น
รองประธานกลุ่ม : นายวินัย  กันอ่วม
หัวหน้า สนง.กลุ่ม : นายปราโมทย์  จั่นจีน

 
1.โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
2.โรงเรียนบ้านกล้วย
3.โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)
4.โรงเรียนบ้านเพชรไฝ
5.โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
6.โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
7.โรงเรียนบ้านปากแคว
8.โรงเรียนบ้านบางคลอง (สามัคคีประชาคาร)
9.โรงเรียนวัดปากพระ
10.โรงเรียนวัดลัดทรายมูล
11.โรงเรียนบ้านวังขวาก
12.โรงเรียนบ้านหนองพยอม
13.โรงเรียนบ้านจอมสังข์
14.โรงเรียนบ้านยางซ้าย (พรหมมาประชาสรรค์)
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านสวนศรีธานี
ประธานกลุ่ม : นายฉลอม  ชูยิ้ม
รองประธานกลุ่ม : นายอนุวัฒน์ 
สุวรรณมาต
หัวหน้า สนง.กลุ่ม:นางเฉลิมพร เธียรสิทธิพร


 
1.โรงเรียนวัดยางเอน
2.โรงเรียนวัดตาลเตี้ย
3.โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504)
4.โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)
5.โรงเรียนบ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง)
6.โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก
7.โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสรณ์)
8.โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)
9.โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
10.โรงเรียนบ้านคลองปลายนา
11.โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรามคำแหง
ประธานกลุ่ม : นายถวิล  คล่ำดิษฐ์
รองประธานกลุ่ม : นายสมชาย  พรถึง
หัวหน้า สนง.กลุ่ม : นายสุชาติ  อยู่สถิตย์ 
1.โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
2.โรงเรียนวัดเชตุพน
3.โรงเรียนบ้านมนต์คีรี
4.โรงเรียนบ้านปากคลอง
5.โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ (ธนาคารกรุงเทพฯ 5)
6.โรงเรียนบ้านวังวน
7.โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย
8.โรงเรียนบ้านวังทองแดง
9.โรงเรียนบ้านสำนัก
10.โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฏร์บูรณะ)
11.โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
12.โรงเรียนบ้านราวรังงาม
อำเภอกงไกรลาศ  
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยมสามัคคี
ประธานกลุ่ม : นายณรงค์  ภาคภูมิ
รองประธานกลุ่ม : นายกฤษณะ วุ่นอ่อน
หัวหน้า สนง.กลุ่ม : -
เลขานุการกลุ่ม : นายวิชาญ เพิ่มพรม


 
1.โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า
2.โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
3.โรงเรียนวัดสงฆาราม
4.โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
5.โรงเรียนบ้านหนองสามพญา
6.โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)
7.โรงเรียนวัดท่าฉนวน
8.โรงเรียนวัดหางตลาด
9.โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง
10.โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
11.โรงเรียนบ้านหนองตูม
12.โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสิงหวัฒน์
ประธานกลุ่ม : นายพิเชษฐ์ หมอนทอง
รองประธานกลุ่ม : นายสมคิด พรหมฉิม 
หัวหน้า สนง.กลุ่ม : นายอลงกรณ์ หงษ์ผ้วย
เลขานุการกลุ่ม : นายสมพงษ์ มาหมาย
 
1.โรงเรียนวัดปรักรัก
2.โรงเรียนวัดกกแรต
3.โรงเรียนบ้านคลองตะเข้
4.โรงเรียนวัดคุ้งยาง
5.โรงเรียนบ้านโป่งแค
6.โรงเรียนวัดโบสถ์
7.โรงเรียนบ้านดงเดือย
8.โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม
9.โรงเรียนวัดดงยาง
10.โรงเรียนบ้านยางแดน
11.โรงเรียนบ้านดอนสำโรง
12.โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม
13.โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอรุโณทัย
ประธานกลุ่ม : นายสุรพล  เจ็กอยู่
รองประธานกลุ่ม : นายกิตติพงษ์  โปร่งเจริญ
หัวหน้า สนง.กลุ่ม : นายพัฒน์  สุทธการ


 
1.โรงเรียนวัดศรีเมือง
2.โรงเรียนบ้านป่าสัก
3.โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231
4.โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
5.โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
6.โรงเรียนวัดเสาหิน
7.โรงเรียนบ้านวังขวัญ
8.โรงเรียนบ้านหนองบัว
9.โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร
10.โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง
11.โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง
12.โรงเรียนวัดทุ่ง
13.โรงเรียนวัดเต่าทอง
14.โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง
อำเภอคีรีมาศ  
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า
ประธานกลุ่ม : นายชูชาติ  ขาวป้อม
รองประธานกลุ่ม : นายสุทัศน์  หลินเจริญ
หัวหน้า สนง.กลุ่ม : นายสงบ  ป่าถ่อน


 
1.โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
2.โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี
3.โรงเรียนบ้านขุนนาวัง
4.โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ
5.โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
6.โรงเรียนบ้านน้ำลาด
7.โรงเรียนบ้านเนินยาง
8.โรงเรียนบ้านนากาหลง
9.โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล
10.โรงเรียนบ้านนาไผ่ล้อม
11.โรงเรียนบ้านนาสระลอย
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพชรคีรี
ประธานกลุ่ม : นายสมพงษ์  ขันอินทร์
รองประธานกลุ่ม :  นายกฤษฎา  แจ่มทุ่ง
หัวหน้า สนง.กลุ่ม : น.ส.ปวันกร  เรื่อศรีจันทร์ 
1.โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)
2.โรงเรียนบ้านยางแหลม
3.โรงเรียนบ้านเนินประดู่
4.โรงเรียนวัดหนองกก
5.โรงเรียนบ้านวังกร่าง
6.โรงเรียนบ้านยางเมือง
7.โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น
8.โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
9.โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา
10.โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง
11.โรงเรียนบ้านลำคลองยาง
12.โรงเรียนบ้านเนินพยอม
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสายรุ้ง
ประธานกลุ่ม : นายสิทธิพร  พัดกลม
รองประธานกลุ่ม : นายประทุม  เกตุกิตติคุณ
หัวหน้า สนง.กลุ่ม : นางจิตรา  คำเบิก
 
1.โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ
2.โรงเรียนบ้านน้ำพุ
3.โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
4.โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)
5.โรงเรียนบ้านหนองตลับ
6.โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา
7.โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล
8.โรงเรียนบ้านหนองยาง
9.โรงเรียนหนองบัวเขาดิน
10.โรงเรียนวัดมุจลินทาราม
11.โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)
12.โรงเรียนบ้านบึงหญ้า
อำเภอบ้านด่านลานหอย  
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่าน
ประธานกลุ่ม : นายเฉลิมพล  ติดพรม
รองประธานกลุ่ม : นายภาณุพงศ์ ธนูสาร
หัวหน้า สนง.กลุ่ม : 

 
1.โรงเรียนบ้านด่าน
2.โรงเรียนบ้านวังแดด
3.โรงเรียนบ้านหนองจัง
4.โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
5.โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)
6.โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า
7.โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย
8.โรงเรียนบ้านวังไทร
9.โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม
10.โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78)
11.โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน
12.โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง
13.โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเจ้าราม
ประธานกลุ่ม : นายโสรส  รอดประดิษฐ์
รองประธานกลุ่ม : นายบุญชู  คำรักษ์
หัวหน้า สนง.กลุ่ม : นายบรรจง  ละอองเดช
1.โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
2.โรงเรียนบ้านวังหาด
3.โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม
4.โรงเรียนบ้านวังหิน
5.โรงเรียนบ้านลานกระบือ
6.โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
7.โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
8.โรงเรียนบ้านลานทอง
9.โรงเรียนบ้านวังลึก
10.โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
11.โรงเรียนบ้านหนองตม
   

 

 
ผู้อ่าน 144303 คน

 
   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา