enlightenedenlightenedแจ้งกำหนดการรับบริจาคโลหิตครั้งต่อไป  ตรงกับวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา  13.00-15.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 4 Online
»   วันนี้ 564 Today
»   เมื่อวานนี้ 46 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 610 Week
»   เดือนนี้ 610 Month
»   ปีนี้ 610 Year
»   รวมทั้งหมด 610 Total
Record: 564 (14.12.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
       ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

  

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

1. ผู้บริหาร สพป.สุโขทัย เขต 1 2. ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สุโขทัย เขต 1
3. ผู้บริหารสถานศึกษา 4. บุคลากร ใน สพป.สุโขทัย เขต 1
5. ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด 6. ข้อมูลเครือขายโรงเรียน
7. ข้อมูลศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ 8. ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2558
    ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559
    ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560
9. ข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 10. ข้อมูลผู้กำกับลูกเสือสามัญ
11. ข้อมูลเด็กพิการเรียนร่วม 12. ข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียน

สารสนเทศเพื่อการบริหารด้านวิชาการ

1. ข้อมูลผลการทดสอบ O-NET 2. ข้อมูลผลการทดสอบ NT
3. ข้อมูลเด็กพิการเรียนร่วม 4. ข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอก
5. ข้อมูลการประเมินคุณภาพภายใน 6. ข้อมูลนักเรียนอ่านออก-เขียนได้
7.   

สารสนเทศเพื่อการบริหารด้านงบประมาณ

1. ข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง B-OBEC 2. ข้อมูล M-OBEC
   
   

สารสนเทศเพื่อการบริหารด้านบุคลากร

1. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. ข้อมูลอัตรากำลัง (10 มิ.ย.)
3. ข้อมูลความต้องการวิชาเอก  
   

 

 
ผู้อ่าน 1502 คน

 
   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา