แจ้งให้โรงเรียนรายงานค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ http://goo.gl/TLsfRl ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 ต.ค. 2557

ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
Download
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จดหมายเปิดผนึก
News talk จาก ผอ.เขต
ทวงงาน รร.ในสังกัด
ปฏิทินปฏิบัติงานผู้บริหาร สพป.สท.1
ประกวดการจัดแผนการเรียนรู้
มาตรฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  
       เธœเธนเน‰เธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃเธชเธ–เธฒเธ™เธจเธถเธเธฉเธฒ

  

ที่

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

1

นายสุชาติ หลำพรม

บ้านปากแคว

เมือง

081-0373909

2

นายวีรพันธ์ สุนันทวนิช

บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)

เมือง

086-6808871

3

นายชนนันท์ ขันทอง

บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)

เมือง

083-9628587

4

นายภานุวัชร อินทรโชติ

อนุบาลสุโขทัย

เมือง

081-7077782

5

นายสุชิน เยโท้

ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)

เมือง

081-8877225

6

นายสุพจน์ กล้าวาจา

วัดวังแดง

เมือง

081-8863973

7

นายสมพงษ์ ใหลเจริญ

วัดคุ้งยางใหญ่

เมือง

087-3157402

8

น.ส.สมศรี แป้นดี

บ้านคลองปลายนา

เมือง

081-7407209

9

น.ส.สมศรี แป้นดี

บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง)

เมือง

081-7407209

10

นายสมบูรณ์ เทพคำ

บ้านเหมืองตากมุก

เมือง

088-4234815

11

นายสมชาย ป้อมแก้ว

วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)

เมือง

086-2029619

12

นายทองอินทร์ เมฆเลื่อม

บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง303)

เมือง

084-6202480

13

 

บ้านคลองด่าน

เมือง

14

นายปัญญา นิใจ

วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)

เมือง

081-9721932

15

นายวิชิต ศรีสมุทร

วัดยางเอน

เมือง

089-5651328

16

นายรุ่งโรจน์ หอมชื่น

วัดตาลเตี้ย

เมือง

081-9713965

17

นายรักษ์ เกิดเกตุ

บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)

เมือง

087-4842163

18

นายวินัย กันอ่วม

วัดปากพระ

เมือง

081-0434885

19

นายสมบัติ พุฒทอง

วัดลัดทรายมูล

เมือง

081-6049613

20

นายมานพ เจริญโห้

บ้านวังขวาก

เมือง

081-7865487

21

นายพิษณุ ศิริคชพันธุ์

บ้านหนองพยอม

เมือง

084-8860245

22

นายมนตรี จันทขาว

บ้านจอมสังข์

เมือง

089-9609424

23

นายนุสนธ์ สวนใต้

บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

เมือง

084-6455751

24

นายวีรศักดิ์ ทองธรรม

บ้านกล้วย

เมือง

081-3796311

25

นายสุรพงษ์ ส้มมี

บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)

เมือง

081-8866637

26

นายนเรศ ขำมั่น

บ้านเพชรไฝ

เมือง

081-3791308

27

นายอัมพร ฉันทรัตน์

วัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504)

เมือง

089-5638836

28

นายสุทธิชัย เข็มคง

บ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"

เมือง

081-9711664

29

นายสมพงษ์ ทองพงษ์เนียม

วัดเชตุพน

เมือง

085-6519692

30

นายบรรจง สันคามิน

บ้านมนต์คีรี

เมือง

089-6384535

31

นายสุภกฤต แตงตุ้มรุ่งโรจน์

บ้านปากคลอง

เมือง

084-4931342

32

นายบุญเชิด ทับศูนย์

บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพฯ5)

เมือง

086-2130491

33

นายสมโภชน์ ซับซ้อน

บ้านวังวน

เมือง

081-6757248

34

นายสมชาย พรถึง

อนุบาลเมืองสุโขทัย

เมือง

081-9722720

35

นายถวิล คล่ำดิษฐ์

บ้านวังทองแดง

เมือง

081-8868075

36

 

บ้านสำนัก

เมือง

 

37

นายประเสริฐ เดาวเรส

บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)

เมือง

081-8868075

38

นายอดิศักดิ์ มาน้อย

วัดหนองตาโชติ

เมือง

086-2111125

39

นายไพรัช เดชะศิริ

บ้านราวรังงาม

เมือง

081-2809609

40

นายสมเดช แสงเมือง

บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)

กงไกรลาศ

081-4753075

41

นายประทีป เบ็ญจกุล

วัดสงฆาราม

กงไกรลาศ

086-9267213

42

 

บ้านบางสนิม

กงไกรลาศ

 

43

นายสมศักดิ์ คงอิ่ม

บ้านหนองหญ้าปล้อง

กงไกรลาศ

084-0493376

44

นางชลิศา โรจน์วัฒนสกุล

บ้านบ้านหนองสามพญา

กงไกรลาศ

094-7484260

45

นายพรชัย ใบไม้

บ้านประดู่เฒ่า

กงไกรลาศ

089-6406609

46

นายธิติภูมิ แก้วเนย

อนุบาลกงไกรลาศ

กงไกรลาศ

081-3799775

47

นายมนตรี อินทรพุก

วัดปรักรัก

กงไกรลาศ

086-4400116

48

นายวัลลภ เพ็งม่วง

วัดกกแรต

กงไกรลาศ

089-4613748

49

นายถาวร โปร่งเจริญ

บ้านคลองตะเข้

กงไกรลาศ

084-8116943

50

นายพิมพ์ ทวีนาค

วัดคุ้งยาง

กงไกรลาศ

086-5030842

51

นายพูนทรัพย์ โยธา

บ้านโป่งแค

กงไกรลาศ

081-0465100

52

นายทองใบ สุกมาก

วัดโบสถ์

กงไกรลาศ

081-8868075

53

นายพิเชษฐ์ หมอนทอง

บ้านใหม่สุขเกษม

กงไกรลาศ

087-0596355

54

นายวีรวัฒน์  ต้นประสงค์

บ้านใหม่โพธิ์ทอง

กงไกรลาศ

086-5898349

55

นายอนันต์ ประพรม

บ้านข่อยสองนาง

กงไกรลาศ

089-4615569

56

นายประนอม อินทรโชติ

บ้านหนองมะเกลือ

กงไกรลาศ

085-8572068

57

นายอลงกรณ์ หงษ์ผ้วย

วัดเสาหิน

กงไกรลาศ

089-4619485

58

นายจำลอง แก้วปัญหา

บ้านวังขวัญ

กงไกรลาศ

081-6041027

59

นายณรงค์ ภาคภูมิ

บ้านหนองบัว

กงไกรลาศ

082-7745658

60

 

บ้านหนองเสาเถียร

กงไกรลาศ

 

61

นายณัฏฐพณ พรมพุก

บ้านหนองกระทุ่ม

กงไกรลาศ

082-4000213

62

นายทองหล่อ คล้ายแท้

บ้านดงเดือย

กงไกรลาศ

081-8877483

63

นายกฤษณะ วุ่นอ่อน

บ้านโพธิ์หอม

กงไกรลาศ

086-4494869

64

นายวิลาศ ส่งให้

วัดดงยาง

กงไกรลาศ

083-2157770

65

น.ส.จินตนา ทองแจ่ม

บ้านยางแดน

กงไกรลาศ

086-9314952

66

นายประกิจ สีนวล

บ้านดอนสำโรง

กงไกรลาศ

089-5629717

67

นายนิคม มั่นถึง

วัดดอนสักมิตรภาพที่231

กงไกรลาศ

089-8578989

68

นายประจักษ์ สระชุ่ม

วัดทุ่ง

กงไกรลาศ

081-6058266

69

นายสมยศ ชมภูพู่

วัดใหม่ไทยบำรุง

กงไกรลาศ

084-6222620

70

 

วัดศรีเมือง

กงไกรลาศ

71

นายสมคิด พรหมฉิม

บ้านป่าสัก

กงไกรลาศ

081-7270297

72

นางปัญจพร แสงเมือง

บ้านป่ามะม่วง

กงไกรลาศ

090-0575688

73

นายฉลอง ชูยิ้ม

วัดเต่าทอง

กงไกรลาศ

081-7077554

74

นายสิริเสศน์ เกตุทอง

บ้านหนองตูม

กงไกรลาศ

081-3799456

75

น.ส.สมปอง ช่วยพรม

บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

กงไกรลาศ

086-4494847

76

นายวินัย เรือนก้อน

บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

กงไกรลาศ

087-7316759

77

นายอนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์

วัดท่าฉนวน

กงไกรลาศ

081-8872234

78

นายสุระพล เจ็กอยู่

วัดหางตลาด

กงไกรลาศ

086-4481592

79

นายบุญยัง เอี่ยวซิ้ว

บ้านน้ำเรื่อง

กงไกรลาศ

081-7867021

80

นายสังวาล ยืนยงค์

บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)

คีรีมาศ

085-0511633

81

นายประทม ปานนา

บ้านยางแหลม

คีรีมาศ

081-5333433

82

นายปราโมทย์ อยู่อ้น

บ้านเนินประดู่

คีรีมาศ

081-0437566

83

นายดำรง คงรอด

วัดหนองกก

คีรีมาศ

081-9716049

84

นายประทุม เกตุกิตติกุล

ศรีคีรีมาศวิทยา

คีรีมาศ

086-9330030

85

นายสังวาลย์ ทองงาม

อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)

คีรีมาศ

081-2819499

86

นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค

บ้านนาเชิงคีรี

คีรีมาศ

081-8877301

87

นายชูชาติ ขาวป้อม

บ้านขุนนาวัง

คีรีมาศ

081-7278736

88

นายสุทัศน์ หลินเจริญ

บ้านโว้งบ่อ

คีรีมาศ

084-9890796

89

นายกิตติวัชร์ จันทร์แช่ม

บ้านนาโพธิ์

คีรีมาศ

084-3823063

90

นายประยูร ชารินทร์

บ้านน้ำลาด

คีรีมาศ

087-8627022

91

นายมานะ มนตรีวิวัฒน์

บ้านหนองกระดิ่ง

คีรีมาศ

086-4468897

92

นายประสิทธิ์ พันธุ์วโรบล

บ้านลำคลองยาง

คีรีมาศ

085-0511633

93

นายพิษณุวัฒน์ มั่นหมาย

บ้านเนินพยอม

คีรีมาศ

081-3499254

94

นางกมลวรรณ ตั้งสุขสันต์

บ้านวังกร่าง

คีรีมาศ

086-9314089

95

นายเยาวรัตน์ ขาวทุ่ง

บ้านยางเมือง

คีรีมาศ

081-5345695

96

นายสมพงษ์ ขันอินทร์

บ้านคลองน้ำเย็น

คีรีมาศ

081-9717840

97

นายจำนงค์ บุญมาก

วัดมุจลินทาราม

คีรีมาศ

086-9319329

98

นายภูษิต ภูสีสม

สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)

คีรีมาศ

081-5328819

99

นายสิทธิพร พัดกลม

บ้านบึงหญ้า

คีรีมาศ

087-8491319

100

 

บ้านหนองยาง

คีรีมาศ

101

 

หนองบัวเขาดิน

คีรีมาศ

102

นายสมบรูณ์ วันดี

บ้านใหม่เจริญผล

คีรีมาศ

081-6041797

103

นายอานนท์ อุ่นนังกาศ

บ้านหนองตลับ

คีรีมาศ

080-5148097

104

นายกฤษดา แจ่มทุ่ง

บ้านเขาทองผางับ

คีรีมาศ

089-6431534

105

นายอดิศักดิ์ เคลืขอน

บ้านน้ำพุ

คีรีมาศ

089-2724198

106

นายอาทร เคหาสัย

บ้านลานเอื้อง

คีรีมาศ

081-3807142

107

มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)

คีรีมาศ

108

น.ส.ปรีเปรม เค้าอ้น

บ้านเนินยาง

คีรีมาศ

082-4099486

109

นายรักเร่ แจงป้อม

บ้านนากาหลง

คีรีมาศ

086-2003355

110

นายบรรเทิง แจ่มทุ่ง

บ้านป้อมประชานุกูล

คีรีมาศ

087-7303090

111

 

บ้านนาไผ่ล้อม

คีรีมาศ

112

นายเกษม อบเชย

บ้านนาสระลอย

คีรีมาศ

087-8383466

113

นายภักดี จันทรปิติกุล

บ้านบ้านสามพวง(สามัคคีวิทยา)

คีรีมาศ

086-4481604

114

นายสวิง ขาวทุ่ง

บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา

คีรีมาศ

089-7026172

115

นายเฉลิมพล ติดพรม

อนุบาลบ้านด่านลานหอย

บ้านด่านลานหอย

081-7863762

116

นายอนุสิทธิ์ โตมั่น

เชิงคีรี(สุวิชาวรวุฒิ)

บ้านด่านลานหอย

081-0418156

117

นายสรุสิทธิ์ ใจแสน

บ้านหนองเฒ่า

บ้านด่านลานหอย

086-2040073

118

นายสุวิทย์ รักวุ่น

บ้านวังโคนเปือย

บ้านด่านลานหอย

087-7395008

119

นายวีระวัฒน์ อัยยะรัชโยธิน

บ้านวังไทร

บ้านด่านลานหอย

089-9870881

120

นายสมพร บนขุนทด

บ้านปากคลองร่วม

บ้านด่านลานหอย

084-6235810

121

นายนันทศักดิ์ อินทแสง

บ้านด่าน

บ้านด่านลานหอย

081-9710642

122

นายจำลอง เวทพงษ์

บ้านวังแดด

บ้านด่านลานหอย

085-7260500

123

บ้านลานทอง

บ้านด่านลานหอย

124

นายวิระพันธ์ พรมมี

บ้านหนองจัง

บ้านด่านลานหอย

081-3957432

125

นายวันชัย แก้วเกิด

บ้านวังน้ำขาว

บ้านด่านลานหอย

087-8420234

126

นายทองแดง ศรีคำแหง

บ้านหนองไคร้

บ้านด่านลานหอย

089-9579563

127

นายสมจิต บุญชุ่ม

บ้านวังตะคร้อ

บ้านด่านลานหอย

087-7293272

128

นายนิกร จันทร์อินทร์

บ้านหนองจิกตีนเนิน

บ้านด่านลานหอย

081-0422483

129

นายธัชพล โพธิทา

บ้านหนองไม้กอง

บ้านด่านลานหอย

087-1941909

130

นายจเร ศรีศุภารักษ์

บ้านหนองตม

บ้านด่านลานหอย

089-9584179

131

นายจักรกฤษณ์ ใจทิม

บ้านหนองหญ้าปล้อง กม.78

บ้านด่านลานหอย

090-0615123

132

นายจอย น้อยผล

บ้านวังลึก

บ้านด่านลานหอย

081-8874816

133

นายปฐวี พิพัฒน์พงศ์ภวิน

บ้านหนองสองตอน

บ้านด่านลานหอย

081-8889833

134

นายโสรส รอดประดิษฐ์

บ้านตลิ่งชัน

บ้านด่านลานหอย

081-7071389

135

นายวุฒิชาติ จันทรดิษฐ์

บ้านวังหาด

บ้านด่านลานหอย

088-7101948

136

นายสุรศักดิ์ พิมพ์ศรี

บ้านคลองไผ่งาม

บ้านด่านลานหอย

083-3277436

137

นายบุญชู คำรักษ์

บ้านวังหิน

บ้านด่านลานหอย

081-0468135

138

นายสนิท รักถึง

บ้านลานกระบือ

บ้านด่านลานหอย

089-9011044

 
ผู้อ่าน 11553 คน

 


ผู้อำนวยการ สพป.สุโขทัย เขต 1

 
 
สุขสันต์วันเกิด


วันนี้ 26 ตุลาคม 2557
คนเกิดวันนี้ จำนวน 6 ท่าน
ซึ่ง เป็นวันสำคัญอันยิ่งใหญ่

นายถวิล  คล่ำดิษฐ์
ผอ.ร.ร.
บ้านวังทองแดง

>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นางวารุณี  ยิ้มเข็ม
ครู
วัดท่าฉนวน

>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นางนิตยา  ศิริคชพันธุ์
ครู
วัดปากพระ

>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นางสุรีย์รัตน์  พุ่มอิ่ม
ครู
ศรีคีรีมาศวิทยา

>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นายกิตติวัชร์  จันทร์แช่ม
ผอ.ร.ร.
บ้านนาโพธิ์

>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส.ศิริลักษณ์  ชื่นมอญ
ครู
วัดกกแรต

>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์