1 64010001 วัดยางเอน
2 64010002 วัดตาลเตี้ย
3 64010003 วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504
4 64010004 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
5 64010005 บ้านกล้วย
6 64010006 บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)
7 64010007 บ้านเพชรไฝ
8 64010008 บ้านคลองด่าน
9 64010009 วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)
10 64010010 บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง)
11 64010011 บ้านเหมืองตามุก
12 64010012 วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)
13 64010013 บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)
14 64010014 วัดคุ้งยางใหญ่
15 64010016 บ้านคลองปลายนา
16 64010017 วัดวังแดง
17 64010019 ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
18 64010020 บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
19 64010021 อนุบาลสุโขทัย
20 64010022 บ้านปากแคว
21 64010023 บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)
22 64010024 วัดปากพระ
23 64010025 วัดลัดทรายมูล
24 64010026 บ้านวังขวาก
25 64010027 บ้านหนองพยอม
26 64010028 บ้านจอมสังข์
27 64010029 บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
28 64010030 วัดเชตุพน
29 64010031 บ้านมนต์คีรี
30 64010032 บ้านปากคลอง
31 64010033 บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพฯ 5)
32 64010034 บ้านวังวน
33 64010035 อนุบาลเมืองสุโขทัย
34 64010036 บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)
35 64010039 บ้านวังทองแดง
36 64010040 บ้านสำนัก
37 64010041 บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)
38 64010042 วัดหนองตาโชติ
39 64010043 บ้านราวรังงาม
40 64010045 บ้านตลิ่งชัน
41 64010046 บ้านวังหาด
42 64010047 บ้านคลองไผ่งาม
43 64010048 บ้านวังหิน
44 64010049 บ้านลานกระบือ
45 64010050 บ้านด่าน
46 64010051 บ้านวังแดด
47 64010053 บ้านหนองจัง
48 64010054 อนุบาลบ้านด่านลานหอย
49 64010055 เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)
50 64010056 บ้านหนองเฒ่า
51 64010057 บ้านวังโคนเปือย
52 64010058 บ้านวังไทร
53 64010059 บ้านปากคลองร่วม
54 64010060 บ้านวังน้ำขาว
55 64010061 บ้านห้วยไคร้
56 64010062 บ้านลานทอง
57 64010063 บ้านวังลึก
58 64010064 บ้านหนองสองตอน
59 64010065 บ้านหนองตม
60 64010066 หนองหญ้าปล้อง(กม.78)
61 64010067 บ้านหนองจิกตีนเนิน
62 64010068 บ้านหนองไม้กอง
63 64010069 บ้านวังตะคร้อ
64 64010071 บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)
65 64010072 บ้านยางแหลม
66 64010073 บ้านเนินประดู่
67 64010074 วัดหนองกก
68 64010075 บ้านวังกร่าง
69 64010076 บ้านยางเมือง
70 64010077 บ้านคลองน้ำเย็น
71 64010079 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
72 64010082 บ้านนาเชิงคีรี
73 64010083 บ้านขุนนาวัง
74 64010084 บ้านโว้งบ่อ
75 64010085 บ้านนาโพธิ์
76 64010086 บ้านน้ำลาด
77 64010087 บ้านเขาทองผางับ
78 64010088 บ้านน้ำพุ
79 64010089 บ้านลานเอื้อง
80 64010090 มหาตมาคานธีนุอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)
81 64010091 บ้านเนินยาง
82 64010092 บ้านนากาหลง
83 64010093 บ้านป้อมประชานุกูล
84 64010094 บ้านนาไผ่ล้อม
85 64010095 บ้านนาสระลอย
86 64010096 บ้านหนองตลับ
87 64010097 ศรีคีรีมาศวิทยา
88 64010099 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
89 64010100 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา
90 64010102 บ้านหนองกระดิ่ง
91 64010103 บ้านลำคลองยาง
92 64010104 บ้านเนินพยอม
93 64010105 บ้านใหม่เจริญผล
94 64010106 บ้านหนองยาง
95 64010107 หนองบัวเขาดิน
96 64010108 วัดมุจลินทาราม
97 64010109 สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)
98 64010110 บ้านบึงหญ้า
99 64010111 วัดปรักรัก
100 64010112 วัดกกแรต
101 64010113 บ้านคลองตะเข้
102 64010114 บ้านประดู่เฒ่า
103 64010115 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
104 64010116 วัดสงฆาราม
105 64010118 บ้านบางสนิม
106 64010119 บ้านหนองหญ้าปล้อง
107 64010120 บ้านหนองสามพญา
108 64010121 วัดศรีเมือง
109 64010122 บ้านป่าสัก
110 64010123 วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231
111 64010124 วัดคุ้งยาง
112 64010125 บ้านโป่งแค
113 64010126 วัดโบสถ์
114 64010127 บ้านหนองกระทุ่ม
115 64010128 บ้านหนองมะเกลือ
116 64010129 วัดเสาหิน
117 64010130 บ้านวังขวัญ
118 64010131 บ้านหนองบัว
119 64010132 บ้านหนองเสาเถียร
120 64010133 บ้านป่ามะม่วง
121 64010134 บ้านดงเดือย
122 64010135 บ้านโพธิ์หอม
123 64010136 วัดดงยาง
124 64010137 บ้านยางแดน
125 64010138 บ้านดอนสำโรง
126 64010139 บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)
127 64010140 วัดท่าฉนวน
128 64010141 วัดหางตลาด
129 64010143 บ้านน้ำเรื่อง
130 64010144 อนุบาลกงไกรลาศ
131 64010145 บ้านใหม่สุขเกษม
132 64010146 บ้านใหม่โพธิ์ทอง
133 64010147 บ้านข่อยสองนาง
134 64010148 วัดทุ่ง
135 64010149 วัดเต่าทอง
136 64010150 วัดใหม่ไทยบำรุง
137 64010151 บ้านหนองตูม
138 64010152 บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)