antalya escort antalya escort bursa escort duzce escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort
ข้อมูลพื้นฐาน
->โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
->ผู้บริหาร สพป.สท.1
->อำนาจหน้าที่
->แผนพัฒนาการศึกษา
->วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
->กลยุทธ์/จุดเน้น
->ติดต่อเรา
->กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
->ข่าวประชาสัมพันธ์
->Q & A
->Socail Network
การบริหารงาน
->แผนปฏิบัติการประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
->คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
->คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
->ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
->รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
->ระบบ E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
->แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
->รายงานการผลการใช้จ่ายงบประมาณปี
การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนนการเพื่อป้องกันการทุจริต
->เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
->การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
->การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
IQA+SAR รายโรงเรียน
HRD-e-learning สพป.สุโขทัย เขต 1
ผอ.สพป.สท.1 พบผู้บริหาร
ที่ตั้ง สพป.สท.1
แผนที่โรงเรียนในสังกัด
รหัสโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สารสนเทศทางการศึกษา สพป.สท.1
 
 
 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
       เธœเธนเน‰เธญเธณเธ™เธงเธขเธเธฒเธฃเธเธฅเธธเนˆเธก เธชเธžเธ›.เธชเธ—.1

  

 

 

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวทิพย์วรรณ คล่ำคง นางรัตนา เสนาพิทักษ์ นางรจนา พ่วงพี
     
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางดารารัตน์  นิคม นางสาวมะลิ ตุ้มบุตร นายประพันธ์  จันทร์จเร
     
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยตรวจสอบภายใน
ว่าง

กลุ่มกฏหมายและคดี
ว่าง
นางวาริน นะริน


 
นายภิญโญ  บุญมา


 

 

บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มกฏหมายและคดี

 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
น.ส. มะลิ ตุ้มบุตร
น.ส. วีณา แสนโกศิก
นาย ไชยยศ ทองปากน้ำ
นาง สิรธญา แก้วเนย
นาย ปิ่นศิลป์ชัย นุ้ยเงิน
นาง สมปอง ราษี
น.ส. ศรุชา นาคทรัพย์
นาง ศรัญญารัตน์ พรมลา
นาย ไกรสร พรมลา
นาง ณัฐพัชร์ ด่านจิระมนตรี
นาย ไมตรี นาคประสิทธิ์
น.ส. บุญยืน กันจิตร

 

กลับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นาง ดารารัตน์ นิคม
นาง จันทร์แดง ทับศูนย์
นาง เบ็ญจา พรหมณะ
นาง ภัทรา จันทร์เอี่ยม
นาง ทัศยา แพงโตนด
นาย สุธิวัฒน์ เนื้อไม้หอม
น.ส. นิสา จันนา
     
  กลับ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลุ่มอำนวยการ
น.ส. ทิพย์วรรณ คล่ำคง
นาง ชุลีกร นิธิวรรณกุล
นาง วัลยา พกามาศ ชำนิ
น.ส. ทวีรัตน์ มาลัยหวล
นาง ยุพิน พงษ์ปรีชา
  กลับ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลุ่มนโยบายและแผน
นาง รจนา พ่วงพี
นาง ฉลอง หลำพรม
นาง วาริน นะริน
นาง เสาวลพ เดาวเรส
นางสาว ชนิตสิรี ธิบดี
นางสาว กิตยา พึ่งพุ่มแก้ว
     
  กลับ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นาง รัตนา เสนาพิทักษ์
น.ส. ฐิติรัตน์ ชัยรังษี
นาง ประภัสสร เถาพันธ์
น.ส. เยาวรัตน์ ชื่นพุก
น.ส. นิชานันท์ ชูติพงศ์ชัยวัฒน์
นาง พัชรินทร์ กมลรัตน์
น.ส. ปณิธี ชูติพงษ์ชัยวัฒน์
 

กลับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน
นาย ภิญโญ บุญมา
นาง พรพนา สุขอ่ำ
น.ส. ชญานิศา ควรสุวรรณ
  กลับ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นาง พรพสุนิต กระการดี
นาง อิษฎาภรณ์ ประดุงรุก
นาง อภิญญา ศิลปชัย
นาง ณิชาภัทร ภู่ทอง
     
     
     
     
  กลับ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     
     

 

 
ผู้อ่าน 146795 คน

  

 
AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน