ดร.กัลยา  มาลัย
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

ข้อมูลพื้นฐาน
->โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
->ผู้บริหาร สพป.สท.1
->อำนาจหน้าที่
->แผนพัฒนาการศึกษา
->วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
->กลยุทธ์/จุดเน้น
->ติดต่อเรา
->กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
->ข่าวประชาสัมพันธ์
->Q & A
->Socail Network
การบริหารงาน
->แผนปฏิบัติการประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
->คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
->คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
->ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
->รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
->ระบบ E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
->แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
->รายงานการผลการใช้จ่ายงบประมาณปี
->แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
->ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
->สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
->รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
->แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
->ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
->การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนนการเพื่อป้องกันการทุจริต
->เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
->การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
->การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
->การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
->การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
->แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
->มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
->การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การป้องกันการทุจริต
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
IQA+SAR รายโรงเรียน
HRD-e-learning สพป.สุโขทัย เขต 1
ผอ.สพป.สท.1 พบผู้บริหาร
ที่ตั้ง สพป.สท.1
แผนที่โรงเรียนในสังกัด
รหัสโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
 
 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
       ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

  

          สพป.สุโขทัย เขต 1 ได้จัดกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด เพื่อการพัฒนาการศึกษา
ทั้งหมด 11 กลุ่มเครือข่าย และมีกลุ่มเคลือข่ายสถานศึกษาเอกชน จำนวน 1 กลุ่มเครือข่าย ดังนี้

กลุ่มเครือข่าย จำนวนโรงเรียน
ในกลุ่ม
ประธานกลุ่ม ที่ตั้ง
อำเภอเมือง      
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำยม 14 นายพิเชษฐ์ หมอนทอง โรงเรียนวัดปากพระ
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านสวนศรีธานี 11 นายอนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504)
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรามคำแหง 12 นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"
อำเภอกงไกรลาศ      
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยมสามัคคี 11 นายประกิจ สีนวล โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสิงหวัฒน์ 13 ่นายอลงกรณ์  หงษ์ผ้วย โรงเรียนวัดคุ้งยาง
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอรุโณทัย 14 นายสุระพล เจ็กอยู่ โรงเรียนบ้านหนองบัว
อำเภอคีรีมาศ      
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า 11 นายชูชาติ  ขาวป้อม โรงเรียนบ้านขุนนาวัง
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพชรคีรี 12 นายสมพงษ์  ขันอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสายรุ้ง 12 นายรัฐพล โพธิ์แก้ว โรงเรียนวัดมุจลินทาราม
อำเภอบ้านด่านลานหอย      
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่าน   นายโสรส รอดประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเจ้าราม 11 นายทองทศ ศรีนรา

โรงเรียนบ้านลานกระบือ

รายชื่อโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย

อำเภอเมือง  
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำยม
ประธานกลุ่ม : นายพิเชษฐ์ หมอนทอง
รองประธานกลุ่ม : นายพิษณุ ศิริคชพันธุ์
หัวหน้า สนง.กลุ่ม : นายอาษา ชำนาญเดชสกุล
เลขานุการกลุ่ม :  นายพงศ์เทพ พรมตรุษ
ผู้ช่วยเลขานุการ : น.ส.ปิยมาภรณ์ ศรีชู


 
1.โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
2.โรงเรียนบ้านกล้วย
3.โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)
4.โรงเรียนบ้านเพชรไฝ
5.โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
6.โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
7.โรงเรียนบ้านปากแคว
8.โรงเรียนบ้านบางคลอง (สามัคคีประชาคาร)
9.โรงเรียนวัดปากพระ
10.โรงเรียนวัดลัดทรายมูล
11.โรงเรียนบ้านวังขวาก
12.โรงเรียนบ้านหนองพยอม
13.โรงเรียนบ้านจอมสังข์
14.โรงเรียนบ้านยางซ้าย (พรหมมาประชาสรรค์)
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านสวนศรีธานี
ประธานกลุ่ม : นายอนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์
รองประธานกลุ่ม : นายมานพ เจริญโห้
หัวหน้า สนง.กลุ่ม:นายกฤษดา แก้วแดง


 
1.โรงเรียนวัดยางเอน
2.โรงเรียนวัดตาลเตี้ย
3.โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504)
4.โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)
5.โรงเรียนบ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง)
6.โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก
7.โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสรณ์)
8.โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)
9.โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
10.โรงเรียนบ้านคลองปลายนา
11.โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรามคำแหง
ประธานกลุ่ม : นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค
รองประธานกลุ่ม : นายรังสรรค์ เกิดศรี
หัวหน้า สนง.กลุ่ม : นายจักรกฤษณ์ ทะวงศ์


 
1.โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"
2.โรงเรียนวัดเชตุพน
3.โรงเรียนบ้านมนต์คีรี
4.โรงเรียนบ้านปากคลอง
5.โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ (ธนาคารกรุงเทพฯ 5)
6.โรงเรียนบ้านวังวน
7.โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย
8.โรงเรียนบ้านวังทองแดง
9.โรงเรียนบ้านสำนัก
10.โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฏร์บูรณะ)
11.โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
อำเภอกงไกรลาศ  
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยมสามัคคี
ประธานกลุ่ม : นายประกิจ สีนวล
รองประธานกลุ่ม : นายอดิวิชญ์ ทองหล่อ
หัวหน้า สนง.กลุ่ม : นางสาวกฤติกา แพรบุตร


 
1.โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า
2.โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
3.โรงเรียนวัดสงฆาราม
4.โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
5.โรงเรียนบ้านหนองสามพญา
6.โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)
7.โรงเรียนวัดท่าฉนวน
8.โรงเรียนวัดหางตลาด
9.โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง
10.โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465)
11.โรงเรียนบ้านหนองตูม
12.โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสิงหวัฒน์
ประธานกลุ่ม : นายอลงกรณ์  หงษ์ผ้วย
รองประธานกลุ่ม : นายประณต จันทร์สมคอย
หัวหน้า สนง.กลุ่ม : นางปั้นหยี  พุ่มไม้
เลขานุการฯ : นายสมพงษ์  มาดหมาย
 
1.โรงเรียนวัดปรักรัก
2.โรงเรียนวัดกกแรต
3.โรงเรียนบ้านคลองตะเข้
4.โรงเรียนวัดคุ้งยาง
5.โรงเรียนบ้านโป่งแค
6.โรงเรียนวัดโบสถ์
7.โรงเรียนบ้านดงเดือย
8.โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม
9.โรงเรียนวัดดงยาง
10.โรงเรียนบ้านยางแดน
11.โรงเรียนบ้านดอนสำโรง
12.โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม
13.โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอรุโณทัย
ประธานกลุ่ม : นายสุระพล เจ็กอยู่
รองประธานกลุ่ม : นางปัญจพร แสงเมือง
หัวหน้า สนง.กลุ่ม : นางสาวปิยะนุช อาณาเขตต์

 
1.โรงเรียนวัดศรีเมือง
2.โรงเรียนบ้านป่าสัก
3.โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231
4.โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
5.โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
6.โรงเรียนวัดเสาหิน
7.โรงเรียนบ้านวังขวัญ
8.โรงเรียนบ้านหนองบัว
9.โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร
10.โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง
11.โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง
12.โรงเรียนวัดทุ่ง
13.โรงเรียนวัดเต่าทอง
14.โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง
อำเภอคีรีมาศ  
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า
ประธานกลุ่ม : นายชูชาติ  ขาวป้อม
รองประธานกลุ่ม : นายนพดล อินทร์ลับ
หัวหน้า สนง.กลุ่ม : นายสนอง สอนทุ่ง


 
1.โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
2.โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี
3.โรงเรียนบ้านขุนนาวัง
4.โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ
5.โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
6.โรงเรียนบ้านน้ำลาด
7.โรงเรียนบ้านเนินยาง
8.โรงเรียนบ้านนากาหลง
9.โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล
10.โรงเรียนบ้านนาไผ่ล้อม
11.โรงเรียนบ้านนาสระลอย
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพชรคีรี
ประธานกลุ่ม : นายสมพงษ์  ขันอินทร์
รองประธานกลุ่ม :  นายกฤษฎา  แจ่มทุ่ง
หัวหน้า สนง.กลุ่ม : นายลืม นาจุ้ย 
1.โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)
2.โรงเรียนบ้านยางแหลม
3.โรงเรียนบ้านเนินประดู่
4.โรงเรียนวัดหนองกก
5.โรงเรียนบ้านวังกร่าง
6.โรงเรียนบ้านยางเมือง
7.โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น
8.โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
9.โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา
10.โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง
11.โรงเรียนบ้านลำคลองยาง
12.โรงเรียนบ้านเนินพยอม
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสายรุ้ง
ประธานกลุ่ม : นายรัฐพล  โพธิ์แก้ว
รองประธานกลุ่ม : นายเยี่ยม  ต้นกลั่น
หัวหน้า สนง.กลุ่ม : นางสาววรกลม พรมแดง
 
1.โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ
2.โรงเรียนบ้านน้ำพุ
3.โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
4.โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)
5.โรงเรียนบ้านหนองตลับ
6.โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา
7.โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล
8.โรงเรียนบ้านหนองยาง
9.โรงเรียนหนองบัวเขาดิน
10.โรงเรียนวัดมุจลินทาราม
11.โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)
12.โรงเรียนบ้านบึงหญ้า
อำเภอบ้านด่านลานหอย  
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่าน
ประธานกลุ่ม : นายโสรส รอดประดิษฐ์
รองประธานกลุ่ม : นายสุพจน์ กล้าวาจา
หัวหน้า สนง.กลุ่ม : นางสาวสมคิด บุญบรูณ์
เลนานุการฯ : นางสาวภิญญาภัทร  รอดสิน

 
1.โรงเรียนบ้านด่าน
2.โรงเรียนบ้านวังแดด
3.โรงเรียนบ้านหนองจัง
4.โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
5.โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)
6.โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า
7.โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย
8.โรงเรียนบ้านวังไทร
9.โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม
10.โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78)
11.โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน
12.โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง
13.โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเจ้าราม
ประธานกลุ่ม : นายทองทศ ศรีนรา
รองประธานกลุ่ม : นายธนวัฒน์ พุดจาด
หัวหน้า สนง.กลุ่ม : นายชูชาติ  อิ่มเที่ยง
เลขนุการฯ : นายจรัญ  วิทิตกรกุล
1.โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
2.โรงเรียนบ้านวังหาด
3.โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม
4.โรงเรียนบ้านวังหิน
5.โรงเรียนบ้านลานกระบือ
6.โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
7.โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
8.โรงเรียนบ้านลานทอง
9.โรงเรียนบ้านวังลึก
10.โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
11.โรงเรียนบ้านหนองตม
   

 

 
ผู้อ่าน 148815 คน

 


ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สารสนเทศทางการศึกษา สพป.สท.1
AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน