ดร.กัลยา  มาลัย
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

ข้อมูลพื้นฐาน
->โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
->ผู้บริหาร สพป.สท.1
->อำนาจหน้าที่
->แผนพัฒนาการศึกษา
->วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
->กลยุทธ์/จุดเน้น
->ติดต่อเรา
->กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
->ข่าวประชาสัมพันธ์
->Q & A
->Socail Network
การบริหารงาน
->แผนปฏิบัติการประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
->คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
->คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
->ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
->รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
->ระบบ E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
->แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
->รายงานการผลการใช้จ่ายงบประมาณปี
->แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
->ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
->สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
->รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
->แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
->ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
->การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนนการเพื่อป้องกันการทุจริต
->เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
->การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
->การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
->การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
->การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
->แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
->มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
->การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การป้องกันการทุจริต
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
IQA+SAR รายโรงเรียน
HRD-e-learning สพป.สุโขทัย เขต 1
ผอ.สพป.สท.1 พบผู้บริหาร
ที่ตั้ง สพป.สท.1
แผนที่โรงเรียนในสังกัด
รหัสโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
 
 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
       ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

  

 

ลำดับ รหัสObec รหัสSmis รหัส GPA รหัส 10 หลัก sp2 ชื่อสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน
          เมืองสุโขทัย  
1 620001 64010022 64100662 1064620001 บ้านปากแคว นายปัญญา นิใจ(รกน)
2 620002 64010023 64100649 1064620002 บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) นายบุญเกิด เผือกใต้(รกน)
4 620005 64010021 64100984 1064620005 อนุบาลสุโขทัย นายปัญญา   นิใจ
5 620006 64010014 64100844 1064620006 วัดคุ้งยางใหญ่ นายประจักษ์ สระชุ่ม
6 620008 64010019 64100960 1064620008 ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) นางสาวสมปอง ช่วยพรม
7 620009 64010016 64100595 1064620009 บ้านคลองปลายนา นายนัฐพล กลมกล่อม
  620010 64010010 64100601 1064620010 บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) นายนัฐพล กลมกล่อม
8 620013 64010011 64100832 1064620013 บ้านเหมืองตามุก นางสาวสมปอง ช่วยพรม(รกน)
9 620014 64010012 64100911 1064620014 วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) นายสมชาย   ป้อมแก้ว
10 620015 64010001 64100900 1064620015 วัดยางเอน นายมานพ   เจริญโห้(รกน)
11 620016 64010013 64100789 1064620016 บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) นางสาววาริน คล่ำคง
12 620018 64010002 64100881 1064620018 วัดตาลเตี้ย นายมานพ   เจริญโห้
13 620019 64010009 64100868 1064620019 วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) นายบุญเชิด   ทับศูนย์
14 620022 64010036 64100704 1064620022 บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) นายพิษณู  ศิริคชพันธุ์
15 620023 64010024 64100893 1064620023 วัดปากพระ นายพิเชษฐ์ หมอนทอง
16 620026 64010027 64100819 1064620026 บ้านหนองพยอม นายพิษเชษฐ์  หมอนทอง(รกน)
17 620028 64010004 64100765 1064620028 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) นายนุสนธิ์   สวนใต้
18 620029 64010005 640100560 1064620029 บ้านกล้วย นายประเสริฐ วงค์คำ
19 620030 64010006 64100571 1064620030 บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) นายสุรพงษ์   ส้มมี
20 620031 64010007 64100674 1064620031 บ้านเพชรไฝ นายประเสริฐ วงค์คำ(รกน)
21 620032 64010003 64100856 1064620032 วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 นายอนุวัฒน์   สุวรรณมาตย์
22 620033 64010029 64100698 1064620033 บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค
23 620034 64010030 64100870 1064620034 วัดเชตุพน นางสาวพรทิพย์ ไกรกิจราษฎร์
24 620035 64010031 64100686 1064620035 บ้านมนต์คีรี นางอุไรวรรณ  โพธิ์นาค(รกน)
25 620036 64010032 64100650 1064620036 บ้านปากคลอง นายภาณุพงศ์   ชูมา
26 620037 64010033 64100730 1064620037 บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพฯ 5) นายชวลิต เอียมเขียน
27 620038 64010034 64100753 1064620038 บ้านวังวน นายธัชพล โพธิทา
28 620039 64010035 64100972 1064620039 อนุบาลเมืองสุโขทัย นายปฐวี พิพัฒน์พงศ์ภวิน(รกน)
29 620040 64010039 64100741 1064620040 บ้านวังทองแดง นายรังสรรค์ เกิดศรี
30 620041 64010040 64100790 1064620041 บ้านสำนัก นายรังสรรค์ เกิดศรี(รนก)
31 620043 64010041 64100807 1064620043 บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) นายเกียรติชัย   สังข์จันทร์
32 620044 64010042 64100959 1064620044 วัดหนองตาโชติ นายทวิต ราษี
             
             
             
          กงไกรลาศ  
33 620046 64010115 64101654 1064620046 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) นายณรงค์   ภาคภูมิ
34 620047 64010116 64102026 1064620047 วัดสงฆาราม นายอดิวิชญ์ ทองหล่อ
35 620050 64010119 64101897 1064620050 บ้านหนองหญ้าปล้อง นายชนนันท์   ขันธ์ทอง
36 620051 64010120 64101873 1064620051 บ้านหนองสามพญา นายณรงค์   ภาคภูมิ(รกน)
37 620052 64010114 64101757 1064620052 บ้านประดู่เฒ่า -
38 620053 64010144 64102063 1064620053 อนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) นายกฤษณะ   วุ่นอ่อน
39 620054 64010111 64102002 1064620054 วัดปรักรัก นายมนตรี   อินทรพุก
40 620055 64010112 64101927 1064620055 วัดกกแรต นายวิลาศ ส่งให้
41 620056 64010113 64101691 1064620056 บ้านคลองตะเข้ นายสมคิด   พรหมฉิม
42 620057 64010124 64101939 1064620057 วัดคุ้งยาง นายอลงกรณ์   หงษ์ผ้วย
43 620058 64010125 64101782 1064620058 บ้านโป่งแค นายทองใบ  สุกมาก(รกน)
44 620059 64010126 64101990 1064620059 วัดโบสถ์ นายทองใบ   สุกมาก
45 620060 64010145 64101915 1064620060 บ้านใหม่สุขเกษม นายประณต จันทร์สมคอย
46 620061 64010146 64101903 1064620061 บ้านใหม่โพธิ์ทอง นายทนง   มั่นนุช
47 620062 64010147 64101680 1064620062 บ้านข่อยสองนาง นายประเสริฐ เดาวเรส(รกน)
48 620063 64010128 64101861 1064620063 บ้านหนองมะเกลือ นายประนอม   อินทโชติ
49 620064 64010129 64102038 1064620064 วัดเสาหิน นายธนวัฒน์   พุดจาด
50 620065 64010130 64101812 1064620065 บ้านวังขวัญ นางปัญจพร   แสงเมือง
51 620066 64010131 64101848 1064620066 บ้านหนองบัว นายสุระพล   เจ็กอยู่
52 620067 64010132 64101885 1064620067 บ้านหนองเสาเถียร นายกิตติพงษ์   โปร่งเจริญ
53 620068 64010127 64101824 1064620068 บ้านหนองกระทุ่ม นายธวัชชัย อินต๊ะเสาร์
54 620069 64010134 64101708 1064620069 บ้านดงเดือย นายทองหล่อ   คล้ายแท้
55 620070 64010135 64101794 1064620070 บ้านโพธิ์หอม นายทองหล่อ  คล้ายแท้(รกน)
56 620071 64010136 64101940 1064620071 วัดดงยาง นางสาวจินตนา ทองแจ่ม
57 620072 64010137 64101800 1064620072 บ้านยางแดน นางสาวจินตนา  ทองแจ่ม(รกน)
58 620073 64010138 64101710 1064620073 บ้านดอนสำโรง น.ส.ชรินยา   สุขย้อย
59 620074 64010123 64101952 1064620074 วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 นายมนตรี  อินทรพุก(รกน)
60 620075 64010148 64101988 1064620075 วัดทุ่ง นายสมคิด ติณะคัด
61 620076 64010150 64102051 1064620076 วัดใหม่ไทยบำรุง นางสายสุณีย์   คชสิทธิ์
62 620077 64010121 64102014 1064620077 วัดศรีเมือง น.ส.ปิยะนุช   อาณาเขตต์
63 620078 64010122 64101770 1064620078 บ้านป่าสัก นายเกื้อกูล   เครือวัลย์
64 620079 64010133 64101769 1064620079 บ้านป่ามะม่วง นางวีระภรณ์ ปานจันทร์
65 620080 64010149 64101964 1064620080 วัดเต่าทอง นายประเสริฐ   เดาวเรส
66 620081 64010151 64101836 1064620081 บ้านหนองตูม นายสิริเวศน์   เกตุทอง
67 620082 64010152 64101666 1064620082 บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) นายสุภัค พวงขจร
68 620083 64010139 64101850 1064620083 บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) นายจักรกฤษณ์ ใจทิม
69 620084 64010140 64101976 1064620084 วัดท่าฉนวน นายเกษม   อบเชย
70 620085 64010141 64102040 1064620085 วัดหางตลาด นายประกิจ   สีนวล
71 620087 64010143 64101721 1064620087 บ้านน้ำเรื่อง นายพิรุณ กาสาย
          คีรีมาศ  
72 620089 64010071 64101411 1064620089 บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) นายเอกลักษณ์  สมากร
73 620090 64010072 64101447 1064620090 บ้านยางแหลม นายอภิรักษ์  สาบุ่ง
74 620091 64010073 64101368 1064620091 บ้านเนินประดู่ นายสุรชาติ  บุญกำเหนิด
75 620092 64010097 64101629 1064620092 ศรีคีรีมาศวิทยา นายรัฐพล โพธิ์แก้ว
76 620093 64010086 64101356 1064620093 บ้านน้ำลาด นายสุทัศน์   หลินเจริญ
77 620095 64010079 64101642 1064620095 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) นายนพดล  อินทร์ลับ
78 620098 64010091 64101381 1064620098 บ้านเนินยาง นางสาวศิตา โพธิ์รี
79 620099 64010092 64101290 1064620099 บ้านนากาหลง นายสมบัติ ป้องฉิม
80 620100 64010093 64101400 1064620100 บ้านป้อมประชานุกูล นางฆัสรา   เกษมสำราญ
81 620101 64010082 64101307 1064620101 บ้านนาเชิงคีรี นายนคร เถื่อนโต
82            
83 620103 64010083 64101241 1064620103 บ้านขุนนาวัง นายชูชาติ   ขาวป้อม
84 620104 64010084 64101484 1064620104 บ้านโว้งบ่อ นายเทียม จรวุฒิพันธ์
85 620105 64010085 64101320 1064620105 บ้านนาโพธิ์  
86 620106 64010095 64101332 1064620106 บ้านนาสระลอย นายวสันต์ บัวหลวง
87 620107 64010102 64101502 1064620107 บ้านหนองกระดิ่ง นายกฤษดา   แจ่มทุ่ง
88 620108 64010103 64101460 1064620108 บ้านลำคลองยาง นายธีวสุ วงค์สุริยะ
89 620109 64010074 64101617 1064620109 วัดหนองกก นางจิตรา คำเบิก
90 620111 64010104 64101370 1064620111 บ้านเนินพยอม นายปราโมทย์  อยู่อ้น(รกน)
91 620112 64010075 64101472 1064620112 บ้านวังกร่าง นายสมพงษ์   ขันอินทร์(รกน)
92 620113 64010076 64101435 1064620113 บ้านยางเมือง นายปราโมทย์  อยู่อ้น
93 620114 64010077 64101265 1064620114 บ้านคลองน้ำเย็น นายสมพงษ์   ขันอินทร์
94 620115 64010099 64101496 1064620115 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) นายภักดี   จันทรปิติกุล
95 620116 64010100 64101277 1064620116 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา นางกมลวรรณ ตั้งสุขสันต์
96 620117 64010108 64101599 1064620117 วัดมุจลินทาราม นายจำนงค์   บุญมาก
97 620118 64010109 64101630 1064620118 สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) นายณัฐกิตติ์ เป้ทุ่ง
98 620119 64010110 64101393 1064620119 บ้านบึงหญ้า นายสิทธิพร   พัดกลม
99 620121 64010106 64101538 1064620121 บ้านหนองยาง ว่าง(ร.ร.ขนาดเล็ก)
100 620122 64010107 64101526 1064620122 หนองบัวเขาดิน นายเยี่ยม   ต้นกลั่น
101 620123 64010105 64101551 1064620123 บ้านใหม่เจริญผล นายสมบูรณ์   วันดี
102 620124 64010096 64101514 1064620124 บ้านหนองตลับ นายพิษณุวัฒน์ มั่นหมาย
103 620125 64010087 64101253 1064620125 บ้านเขาทองผางับ นายพิษณุวัฒน์  มั่นหมาย(รกน)
104 620126 64010088 64101344 1064620126 บ้านน้ำพุ นายอดิศักดิ์   เคลือขอน
105 620127 64010089 64101459 1064620127 บ้านลานเอื้อง นายอดิศักดิ์  เคลือขอน(ีกน)
106 620128 64010090 64101575 1064620128 มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) นายอดิศักดิ์  เคลือขอน(รกน)
          บ้านด่านลานหอย  
107 620158 64010054 64101230 1064620158 อนุบาลบ้านด่านลานหอย นายโสรส รอดประดิษฐ์
108 620159 64010055 64100996 1064620159 เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) น.ส.ภิญญาภัทร รอดสิน
109 620160 64010056 64101174 1064620160 บ้านหนองเฒ่า นายภาณุพงศ์   ธนูสาร
110 620161 64010057 64101060 1064620161 บ้านวังโคนเปือย นายภาณุพงศ์  ธนูสาร(รกน)
111 620162 64010053 64101150 1064620162 บ้านหนองจัง นายเชวง ครุธเกตุ
112 620163 64010060 64101113 1064620163 บ้านวังน้ำขาว นายวันชัย   แก้วเกิด
113 620164 64010061 64101216 1064620164 บ้านห้วยไคร้ นายนครินทร์ ผิวอ่อน
114 620165 64010050 64101010 1064620165 บ้านด่าน นายวีระพันธ์   พรมมี
115 620168 64010051 64101083 1064620168 บ้านวังแดด นายสุพจน์ กล้าวาจา
116 620170 64010062 64101058 1064620170 บ้านลานทอง น.ส.ภคอร   อินทร์เอี่ยม
117 620171 64010069 64101095 1064620171 บ้านวังตะคร้อ นายสมจิต   บุญชุ่ม
118 620173 64010058 64101101 1064620173 บ้านวังไทร นายบุญชู   คำรักษ์
119 620174 64010067 64101162 1064620174 บ้านหนองจิกตีนเนิน นายนิกร   จันทร์อินทร์
120 620175 64010059 64101034 1064620175 บ้านปากคลองร่วม นายสมพร   บนขุนทด
121 620176 64010068 64101198 1064620176 บ้านหนองไม้กอง นางอุทัยวรรณ พุ่มสุขวิเศษ
122 620177 64010065 64101186 1064620177 บ้านหนองตม นายสมจิตร บุญชุ่ม(รกน)
123 620178 64010066 64101228 1064620178 หนองหญ้าปล้อง(กม.78) นายพรมเมศร์  โดนดา
124 620179 64010063 64101125 1064620179 บ้านวังลึก นายจอย   น้อยผล
125 620180 64010045 64101022 1064620180 บ้านตลิ่งชัน นายทองทศ  ศรีนรา
126 620181 64010046 64101137 1064620181 บ้านวังหาด นายทองทศ  ศรีนรา(รกน)
127 620182 64010047 64101009 1064620182 บ้านคลองไผ่งาม นายจรัญ  บุญตั้ง(รกน)
128 620183 64010048 64101149 1064620183 บ้านวังหิน นายจรัญ  บุญตัง
129 620184 64010049 64101046 1064620184 บ้านลานกระบือ นายอนุสิทธิ์   โตมั่น
130 620185 64010064 64101204 1064620185 บ้านหนองสองตอน นายจอย  น้อยผล(รกน)

 

 

 
ผู้อ่าน 148770 คน

 


ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สารสนเทศทางการศึกษา สพป.สท.1
AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน