ดร.กัลยา  มาลัย
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

ข้อมูลพื้นฐาน
->โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
->ผู้บริหาร สพป.สท.1
->อำนาจหน้าที่
->แผนพัฒนาการศึกษา
->วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
->กลยุทธ์/จุดเน้น
->ติดต่อเรา
->กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
->ข่าวประชาสัมพันธ์
->Q & A
->Socail Network
การบริหารงาน
->แผนปฏิบัติการประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
->คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
->คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
->ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
->รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
->ระบบ E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
->แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
->รายงานการผลการใช้จ่ายงบประมาณปี
->แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
->ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
->สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
->รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
->แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
->ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
->การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนนการเพื่อป้องกันการทุจริต
->เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
->การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
->การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
->การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
->การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
->แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
->มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
->การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การป้องกันการทุจริต
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
IQA+SAR รายโรงเรียน
HRD-e-learning สพป.สุโขทัย เขต 1
ผอ.สพป.สท.1 พบผู้บริหาร
ที่ตั้ง สพป.สท.1
แผนที่โรงเรียนในสังกัด
รหัสโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
 
 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
       ->๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ/๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

  

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงาน มาตรฐการปฏิบัติงานรายบุคคล
กลุ่มอำนวยการ [คลิก] 1. น.ส.ทิพย์วรรณ  คล่ำคง [ดาวน์โหลด]
2. นางชุลีกร  นิธิวรรณกุล   [ดาวน์โหลด]
3. นางยุพิน  พงษ์ปรีชา 
[ดาวน์โหลด]
4. นางวัลยา  ผกามาศ ชำนิ  [ดาวน์โหลด]
5. น.ส.ทวีรัตน์ มาลัยหวล  [ดาวน์โหลด]

6. นายนิเวศน์  ทองท้วม  [ดาวน์โหลด]
กลุ่มนโยบายและแผน [คลิก] 1. นางรจนา  พ่วงพี  [ดาวน์โหลด]
2. นางเสาวลพ  เดาวเรส  [
ดาวน์โหลด]
3. นางวาริน  นะริน  [
ดาวน์โหลด]
4. นางฉลอง  หลำพรม  [
ดาวน์โหลด]
5. น.ส.ชนิตสิริ ธิบดี  [ดาวน์โหลด]
6. น.ส.กิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว  [
ดาวน์โหลด]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [คลิก] 1.  นางอภิญญา  ศิลปชัย [ดาวน์โหลด]  [ดาวน์โหลด[ดาวน์โหลด]
2. นางพรพสุนิต  กระการดี  [ดาวน์โหลด]
3. นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก  [ดาวน์โหลด]
4. นางณิชาภัทร  ภู่ทอง  [ดาวน์โหลด]
 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ [คลิก] 1. นางวาริน  นะริน  [ดาวน์โหลด]
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [คลิก] 1. นางดารารัตน์  นิคม  [ดาวน์โหลด]
2. นางจันทร์แดง  ทับศูนย์  [ดาวน์โหลด]
3. นางเบญจา  พรหมณะ  [ดาวน์โหลด]
4. นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม  [ดาวน์โหลด]
5. นางทัศยา  แพงโตนด  [ดาวน์โหลด]
6. น.ส.นิสา  จันนา  [ดาวน์โหลด]
7. นายสุทธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม  [ดาวน์โหลด]

8. น.ส.รัตติภรณ์  เขียวบุตร  [ดาวน์โหลด]
กลุ่มบริหารงานบุคคล [คลิก] 1. นางรัตนา  เสนาพิทักษ์  [ดาวน์โหลด]
2. น.ส.ฐิติรัตน์  ชัยรังษี  [
ดาวน์โหลด]
3. นางประภัสร  เถาพันธ์  [
ดาวน์โหลด]
4. น.ส.เยารัตน์  ชื่นพุก  [
ดาวน์โหลด]
5. น.ส.จุฑามาศ  สอนต [
ดาวน์โหลด]
6. นางสาวนิชานันท์ ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ [ดาวน์โหลด
]
7. นางสาวปณิธี อำพนพนารัตน์  [ดาวน์โหลด
]
8. นางพัชรินทร์ กมลรัตน์   [ดาวน์โหลด
]
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [คลิก]  
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [คลิก] 1. น.ส.มะลิ  ตุ้มบุตร  [ดาวน์โหลด]
2. นายไชยยศ  ทองปากน้ำ  [
ดาวน์โหลด]
3. น.ส.วีณา  แสนโกศิก  [
ดาวน์โหลด]
4. น.ส.ศรุชา  นาคทรัพย์  [
ดาวน์โหลด]
5. นางสิรธญา  แก้วเนย  [
ดาวน์โหลด]
6. นางสมปอง  ราษี  [
ดาวน์โหลด]
7. นายปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน  [
ดาวน์โหลด]
8. นายไกรสร  พรมลา  [
ดาวน์โหลด]
9. นางณัฐพัชร์  ด่านจิระมนตรี  [
ดาวน์โหลด]
10.นายไมตรี นาคประสิทธิ์ [ดาวน์โหลด
]
11.นางสาวบุญยืน กันจิตร [ดาวน์โหลด
]
12.นางศรัญญารัตน์  พรมลา  [
ดาวน์โหลด
]
กลุ่มกฎหมายและคดี  [คลิก]  
หน่วยตรวจสอบภายใน [คลิก] 1. นายภิญโญ  บุญมา  [ดาวน์โหลด]
2. นางพรพนา  สุขอ่ำ  [ดาวน์โหลด]
3. น.ส.ชญาณิศา  ควรสุวรรณ  [ดาวน์โหลด]

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
ผู้อ่าน 1756 คน

 


ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สารสนเทศทางการศึกษา สพป.สท.1
AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน