ดร.กัลยา  มาลัย
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

ข้อมูลพื้นฐาน
->โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
->ผู้บริหาร สพป.สท.1
->อำนาจหน้าที่
->แผนพัฒนาการศึกษา
->วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
->กลยุทธ์/จุดเน้น
->ติดต่อเรา
->กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
->ข่าวประชาสัมพันธ์
->Q & A
->Socail Network
การบริหารงาน
->แผนปฏิบัติการประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
->คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
->คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
->ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
->รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
->ระบบ E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
->แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
->รายงานการผลการใช้จ่ายงบประมาณปี
->แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
->ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
->สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
->รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
->แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
->ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
->การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนนการเพื่อป้องกันการทุจริต
->เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
->การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
->การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
->การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
->การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
->แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
->มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
->การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การป้องกันการทุจริต
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
IQA+SAR รายโรงเรียน
HRD-e-learning สพป.สุโขทัย เขต 1
ผอ.สพป.สท.1 พบผู้บริหาร
ที่ตั้ง สพป.สท.1
แผนที่โรงเรียนในสังกัด
รหัสโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
 
 

 

     
 

    

 

ข้อมูลนักเรียนนอกเขตบริการ สพป.สุโขทัย เขต 1 ปีการศึกษา 2563

 
 
 
สพป.สุโขทัย เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สพป.สุโขทัย เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สพป.สุโขทัย เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
วันที่ 01 มี.ค. 64    ผู้อ่าน [ 3 ]
Coaching Team ให้คำปรึกษาการประเมิน ผอ.สพท.
Coaching Team ให้คำปรึกษาการประเมิน ผอ.สพท.
Coaching Team ให้คำปรึกษาการประเมิน ผอ.สพท.
วันที่ 18 ก.พ. 64    ผู้อ่าน [ 27 ]
บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้ารับการตรวจสุขภาพเชิงรุก
บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้ารับการตรวจสุขภาพเชิงรุก
บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้ารับการตรวจสุขภาพเชิงรุก
วันที่ 18 ก.พ. 64    ผู้อ่าน [ 37 ]
สพป.สุโขทัย เขต 1 ศึกษาดูงานเตรียมยกระดับผล ITA
สพป.สุโขทัย เขต 1 ศึกษาดูงานเตรียมยกระดับผล ITA
สพป.สุโขทัย เขต 1 ศึกษาดูงานเตรียมยกระดับผล ITA
วันที่ 17 ก.พ. 64    ผู้อ่าน [ 38 ]
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 รับรางวัลเสมาพิทักษ์
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 รับรางวัลเสมาพิทักษ์
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 รับรางวัลเสมาพิทักษ์
วันที่ 17 ก.พ. 64    ผู้อ่าน [ 31 ]
 

tempobet

17 มี.ค. 64
20
15 มี.ค. 64
12
02 ก.พ. 64
411
21 ธ.ค. 63
457
14 ธ.ค. 63
1793
03 ธ.ค. 63
590
04 พ.ย. 63
474
02 ต.ค. 63
437
01 ก.ย. 63
456
05 ส.ค. 63
408
02 ส.ค. 63
479
31 ก.ค. 63
452
14 ก.ค. 63
589
15 พ.ค. 63
995
13 พ.ค. 63
781
         

DMC : ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2563 [Click] CCT : ระบบคัดกรองนักเรียนรับปัจจัยพื้นฐานยากจน[Click]
B-OBEC : ระบบสิ่งก่อสร้าง[Click] EMIS : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
CATAS : 
ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา[Click]
NISPA : 
ระบบรายงานผลการป้องกันปัญหายาเสพติด[Click]
e-MES : รายงานอ่านออกเขียนได้[Click] e-Budget : ระบบรายงานงบประมาณ[Click]
Schoolmis : รายงานผลการศึกษา[Click] SET :  ระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษ[Click]
ระบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ : ARS [Click] ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ : KRS [Click]
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติาชการ ประจำปี [Click] ระบบรายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [Click]
ระบบข้อมูลทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 [Click] ระบบเลื่อนขั้นเงินเดือน [Click]
ระบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน : NT [Click] ระบบการจัดสอบ O-NET [Click]
แบบสอบถามวัยเรียนได้รับสิทธิ์และโอกาสทางการศึกษา [Click] แบบสอบถามความพึงพอใจ สพฐ. [Click]
แบบสอบถามความพึงพอใจ สพป.สท.1 [Click]  

 ชุดพัฒาความสามารถการอ่าน การเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  ชุดพัฒนาความสามารถการอ่าน การเขียนภาษาไทย กลุ่มสาราภาษาไทย ชั้น ป.1
บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา[Click] บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา[Click]
รับชม YouTube : obectv[Click] ศูนย์ ฉก.คศ.[Click]

 

 
 
         

 
 
         

  

 
 
         

NEW ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สพป.สุโขทัย เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2 / 2563 การซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน ตามประกาศ 


ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ประถมมัธยม

ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ประถมมัธยม

ครุภัณฑ์สำนักงานครั้งที่1

ครุภัณฑ์เกษตร

ครุภัณฑ์ห้องสมุด

ก่อสร้างค่ายลูกเสือ

ครุภัณฑ์สำนักงานครั้งที่2

 
 
         

 
 
 
1xbet 1xbet bahisno 1 bahsegel slot oyna ecopayz deneme bonusu veren siteler cevrimsiz bonus iddaa marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canli skor superbahis mobilbahis