antalya escort antalya escort bursa escort duzce escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort
ข้อมูลพื้นฐาน
->โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
->ผู้บริหาร สพป.สท.1
->อำนาจหน้าที่
->แผนพัฒนาการศึกษา
->วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
->กลยุทธ์/จุดเน้น
->ติดต่อเรา
->กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
->ข่าวประชาสัมพันธ์
->Q & A
->Socail Network
การบริหารงาน
->แผนปฏิบัติการประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
->คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
->คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
->ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
->รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
->ระบบ E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
->แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
->รายงานการผลการใช้จ่ายงบประมาณปี
การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนนการเพื่อป้องกันการทุจริต
->เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
->การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
->การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
IQA+SAR รายโรงเรียน
HRD-e-learning สพป.สุโขทัย เขต 1
ผอ.สพป.สท.1 พบผู้บริหาร
ที่ตั้ง สพป.สท.1
แผนที่โรงเรียนในสังกัด
รหัสโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สารสนเทศทางการศึกษา สพป.สท.1
 
 
 

 

     
 


***************************************************


******************************************************

********************************************************************

 

 

 

   

 
 
 
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญ ช่วงเข้าพรรษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญ ช่วงเข้าพรรษา  
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญ ช่วงเข้าพรรษา
วันที่ 13 ก.ค. 63    ผู้อ่าน [ 42 ]
สพป.สุโขทัย เขต 1 ปฐมนิเทศเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ 2563
สพป.สุโขทัย เขต 1 ปฐมนิเทศเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ 2563  
สพป.สุโขทัย เขต 1 ปฐมนิเทศเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 13 ก.ค. 63    ผู้อ่าน [ 38 ]
สพป.สุโขทัย เขต 1 ถวายเทียนจำนำพรรษา ในเทศกาลเข้าพรรษา 2563
สพป.สุโขทัย เขต 1 ถวายเทียนจำนำพรรษา ในเทศกาลเข้าพรรษา 2563
สพป.สุโขทัย เขต 1 ถวายเทียนจำนำพรรษา ในเทศกาลเข้าพรรษา 2563
วันที่ 03 ก.ค. 63    ผู้อ่าน [ 154 ]
เลขา กพฐ. ลงพื้นที่สุโขทัย ติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียน
เลขา กพฐ. ลงพื้นที่สุโขทัย ติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียน
เลขา กพฐ. ลงพื้นที่สุโขทัย ติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียน
วันที่ 02 ก.ค. 63    ผู้อ่าน [ 164 ]
สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนยากจน
สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนยากจน
สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนยากจน
วันที่ 29 มิ.ย. 63    ผู้อ่าน [ 81 ]
 

tempobet

15 พ.ค. 63
496
13 พ.ค. 63
437
01 พ.ค. 63
325
30 เม.ย. 63
249
29 เม.ย. 63
82
28 เม.ย. 63
377
26 มี.ค. 63
510
23 มี.ค. 63
593
06 มี.ค. 63
707
15 ม.ค. 63
609
15 ม.ค. 63
346
03 ม.ค. 63
2135
16 ธ.ค. 62
5065
11 ธ.ค. 62
8855
09 ธ.ค. 62
730
         

DMC : ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2563 [Click] CCT : ระบบคัดกรองนักเรียนรับปัจจัยพื้นฐานยากจน[Click]
B-OBEC : ระบบสิ่งก่อสร้าง[Click] EMIS : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
CATAS : 
ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา[Click]
NISPA : 
ระบบรายงานผลการป้องกันปัญหายาเสพติด[Click]
e-MES : รายงานอ่านออกเขียนได้[Click] e-Budget : ระบบรายงานงบประมาณ[Click]
Schoolmis : รายงานผลการศึกษา[Click] SET :  ระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษ[Click]
ระบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ : ARS [Click] ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ : KRS [Click]
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติาชการ ประจำปี [Click] ระบบรายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [Click]
ระบบข้อมูลทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 [Click] ระบบเลื่อนขั้นเงินเดือน [Click]
ระบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน : NT [Click] ระบบการจัดสอบ O-NET [Click]
แบบสอบถามวัยเรียนได้รับสิทธิ์และโอกาสทางการศึกษา [Click] แบบสอบถามความพึงพอใจ สพฐ. [Click]
แบบสอบถามความพึงพอใจ สพป.สท.1 [Click]  

 ชุดพัฒนาความสามารถการอ่าน การเขียนภาษาไทย กลุ่มสาราภาษาไทย ชั้น ป.1
บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา[Click] บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา[Click]
รับชม YouTube : obectv[Click] ศูนย์ ฉก.คศ.[Click]

 

 
 
         

 
 
         

  

 
 
         ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ประถมมัธยม

ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ประถมมัธยม

ครุภัณฑ์สำนักงานครั้งที่1

ครุภัณฑ์เกษตร

ครุภัณฑ์ห้องสมุด

ก่อสร้างค่ายลูกเสือ

ครุภัณฑ์สำนักงานครั้งที่2