.....enlightenedสพป.สุโขทัย เขต 1 เชิญทุกท่าน และผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 28  กันยายน  2563 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1enlightenedyes......

   
ข้อมูลพื้นฐาน
->โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
->ผู้บริหาร สพป.สท.1
->อำนาจหน้าที่
->แผนพัฒนาการศึกษา
->วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
->กลยุทธ์/จุดเน้น
->ติดต่อเรา
->กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
->ข่าวประชาสัมพันธ์
->Q & A
->Socail Network
การบริหารงาน
->แผนปฏิบัติการประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
->คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
->คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
->ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
->รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
->ระบบ E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
->แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
->รายงานการผลการใช้จ่ายงบประมาณปี
->แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
->ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
->สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
->รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
->แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
->ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
->การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนนการเพื่อป้องกันการทุจริต
->เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
->การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
->การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
->การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
->การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
->แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
->มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
->การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การป้องกันการทุจริต
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
IQA+SAR รายโรงเรียน
HRD-e-learning สพป.สุโขทัย เขต 1
ผอ.สพป.สท.1 พบผู้บริหาร
ที่ตั้ง สพป.สท.1
แผนที่โรงเรียนในสังกัด
รหัสโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สารสนเทศทางการศึกษา สพป.สท.1
 
 
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
 
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดโครงการโรงเรียนสุจริต ป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดโครงการโรงเรียนสุจริต ป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดโครงการโรงเรียนสุจริต ป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา
ผู้อ่าน [ 45 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญวัดศรีมหาโพธิ์ ช่วงเข้าพรรษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญวัดศรีมหาโพธิ์ ช่วงเข้าพรรษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญวัดศรีมหาโพธิ์ ช่วงเข้าพรรษา
ผู้อ่าน [ 27 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เสริมทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด
สพป.สุโขทัย เขต 1 เสริมทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด
สพป.สุโขทัย เขต 1 เสริมทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด
ผู้อ่าน [ 97 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญวัดท่าฉนวน ช่วงเข้าพรรษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญวัดท่าฉนวน ช่วงเข้าพรรษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญวัดท่าฉนวน ช่วงเข้าพรรษา
ผู้อ่าน [ 30 ] คน
โครงการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โครงการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โครงการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้อ่าน [ 155 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญวัดธรรมปัญญาราม ช่วงเข้าพรรษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญวัดธรรมปัญญาราม ช่วงเข้าพรรษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญวัดธรรมปัญญาราม ช่วงเข้าพรรษา
ผู้อ่าน [ 72 ] คน
โครงการพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย อำเภอบ้านด่านลานหอย
โครงการพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย อำเภอบ้านด่านลานหอย
โครงการพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย อำเภอบ้านด่านลานหอย
ผู้อ่าน [ 68 ] คน
โครงการพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย อำเภอกงไกรลาศ
โครงการพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย อำเภอกงไกรลาศ
โครงการพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย อำเภอกงไกรลาศ
ผู้อ่าน [ 67 ] คน
โครงการพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย อำเภอเมืองสุโขทัย
โครงการพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย อำเภอเมืองสุโขทัย
โครงการพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย อำเภอเมืองสุโขทัย
ผู้อ่าน [ 71 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 พัฒนาทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยอำเภอคีรีมาศ
สพป.สุโขทัย เขต 1 พัฒนาทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยอำเภอคีรีมาศ
สพป.สุโขทัย เขต 1 พัฒนาทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยอำเภอคีรีมาศ
ผู้อ่าน [ 144 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญวัดวังลึกช่วงเข้าพรรษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญวัดวังลึกช่วงเข้าพรรษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญวัดหนองไม้กอง ช่วงเข้าพรรษา
ผู้อ่าน [ 70 ] คน
จิตอาสาสร้างบ้านมอบให้ครอบครัวนักเรียนบ้านวังหิน
จิตอาสาสร้างบ้านมอบให้ครอบครัวนักเรียนบ้านวังหิน
จิตอาสาสร้างบ้านมอบให้ครอบครัวนักเรียนบ้านวังหิน
ผู้อ่าน [ 71 ] คน
วันเกียรติยศครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1 ประจำปี 2563
วันเกียรติยศครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1 ประจำปี 2563
วันเกียรติยศครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1 ประจำปี 2563
ผู้อ่าน [ 219 ] คน
ประชุมสามัญประจำปี กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพชรคีรี
ประชุมสามัญประจำปี กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพชรคีรี
ประชุมสามัญประจำปี กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพชรคีรี
ผู้อ่าน [ 98 ] คน
Coaching Team ให้คำปรึกษาการประเมินรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Coaching Team ให้คำปรึกษาการประเมินรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Coaching Team ให้คำปรึกษาการประเมินรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญวัดหนองไม้กอง ช่วงเข้าพรรษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญวัดหนองไม้กอง ช่วงเข้าพรรษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญวัดหนองไม้กอง ช่วงเข้าพรรษา
ผู้อ่าน [ 31 ] คน
โครงการรักษ์ภาษาไทย
โครงการรักษ์ภาษาไทย
การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย
ผู้อ่าน [ 165 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมิน ITA online โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมิน ITA online โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมิน ITA online โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ผู้อ่าน [ 99 ] คน
กลุ่มเครือข่ายพระแม่ย่าประชุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มเครือข่ายพระแม่ย่าประชุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มเครือข่ายพระแม่ย่าประชุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผู้อ่าน [ 47 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
ผู้อ่าน [ 78 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต จิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมหน่วยงานปลอดขยะ (Zero Waste)
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต จิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมหน่วยงานปลอดขยะ (Zero Waste)
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต จิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมหน่วยงานปลอดขยะ (Zero Waste)
ผู้อ่าน [ 167 ] คน
ลูกเสือสุโขทัย เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
ลูกเสือสุโขทัย เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
ลูกเสือสุโขทัย เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพร รัชกาลที่ 10
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพร รัชกาลที่ 10
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพร รัชกาลที่ 10
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญ ช่วงเข้าพรรษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญ ช่วงเข้าพรรษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญ ช่วงเข้าพรรษา ณ วัดเนินกระชาย
ผู้อ่าน [ 114 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 


  

 
AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน
 
 
 
 
 

http://www.escortbayanlariz.net/ promosyon promosyon kalem bahcesehir escort beylikduzu escort