ดร.กัลยา  มาลัย
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

ข้อมูลพื้นฐาน
->โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
->ผู้บริหาร สพป.สท.1
->อำนาจหน้าที่
->แผนพัฒนาการศึกษา
->วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
->กลยุทธ์/จุดเน้น
->ติดต่อเรา
->กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
->ข่าวประชาสัมพันธ์
->Q & A
->Socail Network
การบริหารงาน
->แผนปฏิบัติการประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
->คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
->คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
->ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
->รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
->ระบบ E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
->แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
->รายงานการผลการใช้จ่ายงบประมาณปี
->แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
->ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
->สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
->รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
->แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
->ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
->การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนนการเพื่อป้องกันการทุจริต
->เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
->การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
->การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
->การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
->การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
->แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
->มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
->การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การป้องกันการทุจริต
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
IQA+SAR รายโรงเรียน
HRD-e-learning สพป.สุโขทัย เขต 1
ผอ.สพป.สท.1 พบผู้บริหาร
ที่ตั้ง สพป.สท.1
แผนที่โรงเรียนในสังกัด
รหัสโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
 
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
 
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมตักบาตรสะพานบุญ ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมตักบาตรสะพานบุญ ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมตักบาตรสะพานบุญ ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9
ผู้อ่าน [ 33 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุมเตรียมรับเสด็จองค์ประธาน TO BE NUMBER ONE
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุมเตรียมรับเสด็จองค์ประธาน TO BE NUMBER ONE
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุมเตรียมรับเสด็จองค์ประธาน TO BE NUMBER ONE
ผู้อ่าน [ 20 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมจัดตั้งงบประมาณ 2565 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมจัดตั้งงบประมาณ 2565 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมจัดตั้งงบประมาณ 2565 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ผู้อ่าน [ 17 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประเมินข้าราชการ ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการรอบ 3 เดือน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประเมินข้าราชการ ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการรอบ 3 เดือน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประเมินข้าราชการ ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการรอบ 3 เดือน
ผู้อ่าน [ 35 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2564
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2564
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2564
ผู้อ่าน [ 66 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย บรรจุใหม่
สพป.สุโขทัย เขต 1 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย บรรจุใหม่
สพป.สุโขทัย เขต 1 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย บรรจุใหม่
ผู้อ่าน [ 58 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้บุคลากร
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้บุคลากร
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้บุคลากร
ผู้อ่าน [ 53 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2565
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2565
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2565
ผู้อ่าน [ 48 ] คน
การประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพนักเรียนครอบครัวยากจน
การประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพนักเรียนครอบครัวยากจน
การประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพนักเรียนครอบครัวยากจน
ผู้อ่าน [ 75 ] คน
สำนักงานลูกเสือจังหวัดสุโขทัย จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563
สำนักงานลูกเสือจังหวัดสุโขทัย จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563
สำนักงานลูกเสือจังหวัดสุโขทัย จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563
ผู้อ่าน [ 105 ] คน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย
ผู้อ่าน [ 78 ] คน
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมสัมมนาการบริหารกิจการสาธารณะเมืองพิเศษด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมรองรับเมืองสุโขทัยสร้างสรรค์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมสัมมนาการบริหารกิจการสาธารณะเมืองพิเศษด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมรองรับเมืองสุโขทัยสร้างสรรค์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมสัมมนาการบริหารกิจการสาธารณะเมืองพิเศษด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมรองรับเมืองสุโขทัยสร้างสรรค์
ผู้อ่าน [ 51 ] คน
กิจกรรม 5 ส สุขสันต์ วันร่วมใจ สพป.สุโขทัย เขต 1
กิจกรรม 5 ส สุขสันต์ วันร่วมใจ สพป.สุโขทัย เขต 1
กิจกรรม 5 ส สุขสันต์ วันร่วมใจ สพป.สุโขทัย เขต 1
ผู้อ่าน [ 145 ] คน
สพป.สุโขทัย กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต
สพป.สุโขทัย กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต
สพป.สุโขทัย เขต 1 กล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ผู้อ่าน [ 87 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ผู้อ่าน [ 95 ] คน
ผู้บริหาร สพป.สุโขทัย เขต1 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
ผู้บริหาร สพป.สุโขทัย เขต1 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
ผู้บริหาร สพป.สุโขทัย เขต1 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบนโยบายบุคลากร
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบนโยบายบุคลากร
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบนโยบายบุคลากร
ผู้อ่าน [ 221 ] คน
ต้อนรับผู้บริหาร สพป.สุโขทัย เขต 1
ต้อนรับผู้บริหาร สพป.สุโขทัย เขต 1
ต้อนรับผู้บริหาร สพป.สุโขทัย เขต 1
ผู้อ่าน [ 107 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมตักบาตรสะพานบุญรับรุ่งอรุณแห่งความสุข งานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2563
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมตักบาตรสะพานบุญรับรุ่งอรุณแห่งความสุข งานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2563
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมตักบาตรสะพานบุญรับรุ่งอรุณแห่งความสุข งานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2563
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5
ผู้อ่าน [ 89 ] คน
โรงเรียนบ้านวังทองแดง พัฒนาครูเป็นครูยูทูบเบอร์
โรงเรียนบ้านวังทองแดง พัฒนาครูเป็นครูยูทูบเบอร์
โรงเรียนบ้านวังทองแดง พัฒนาครูเป็นครูยูทูบเบอร์
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีน้อมรำลึก 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีน้อมรำลึก 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีน้อมรำลึก 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า
ผู้อ่าน [ 67 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรม จิตอาสาปลูกดอกไม้สีเหลือง เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรม จิตอาสาปลูกดอกไม้สีเหลือง เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรม จิตอาสาปลูกดอกไม้สีเหลือง เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน
ผู้อ่าน [ 114 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 พร้อมใจจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9
สพป.สุโขทัย เขต 1 พร้อมใจจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9
สพป.สุโขทัย เขต 1 พร้อมใจจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9
ผู้อ่าน [ 91 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 


 


ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สารสนเทศทางการศึกษา สพป.สท.1
AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน
 
 
 
 
 

http://www.escortbayanlariz.net/ promosyon promosyon kalem ataลŸehir escort pendik escort istanbul escort