โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
ผู้บริหาร สพป.สท.1
อำนาจหน้าที่
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ค่านิยมองค์กร
กลยุทธ์
มาตรการ
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบ E-Service
Socail Network
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
 
สพป.สุโขทัย เขต 1 รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก และการคัดแยกขยะ
สพป.สุโขทัย เขต 1 รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก และการคัดแยกขยะ
สพป.สุโขทัย เขต 1 รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก และการคัดแยกขยะ
ผู้อ่าน [ 48 ] คน
กีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำยม
กีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำยม
กีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำยม
ผู้อ่าน [ 103 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี
สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี
สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี
ผู้อ่าน [ 88 ] คน
ผอ.โรงเรียน สพป.สุโขทัย เขต 1 ดูงานพิษณุโลก
ผอ.โรงเรียน สพป.สุโขทัย เขต 1 ดูงานพิษณุโลก
ผอ.โรงเรียน สพป.สุโขทัย เขต 1 ดูงานพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 181 ] คน
ประเมิน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
ประเมิน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
ประเมิน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อ่าน [ 99 ] คน
นักเรียนโรงเรียนวัดปากพระ โชว์ผลงานเด่น
นักเรียนโรงเรียนวัดปากพระ โชว์ผลงานเด่น
นักเรียนโรงเรียนวัดปากพระ โชว์ผลงานเด่น
ผู้อ่าน [ 84 ] คน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการอ่านออกเขียนได้นักเรียน ป.1 รร.หนองหญ้าปล้อง (กม.78)
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการอ่านออกเขียนได้นักเรียน ป.1 รร.หนองหญ้าปล้อง (กม.78)
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการอ่านออกเขียนได้นักเรียน ป.1 รร.หนองหญ้าปล้อง (กม.78)
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
หน่วยฝึก COBRA GOLD มอบงบประมาณจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ให้โรงเรียนบ้านวังไทร
หน่วยฝึก COBRA GOLD มอบงบประมาณจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ให้โรงเรียนบ้านวังไทร
หน่วยฝึก COBRA GOLD มอบงบประมาณจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ให้โรงเรียนบ้านวังไทร
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมทดสอบ RT ป.1
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมทดสอบ RT ป.1
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมทดสอบ RT ป.1
ผู้อ่าน [ 165 ] คน
กีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่าน
กีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่าน
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่าน จัดกีฬานักเรียน สร้างความสามัคคี ต่อต้านยาเสพติด
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
วันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2563
วันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2563
วันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2563
ผู้อ่าน [ 36 ] คน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการเรียนการสอน รร.ในสังกัด เตรียมความพร้อม RT และ NT
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการเรียนการสอน รร.ในสังกัด เตรียมความพร้อม RT และ NT
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัด เตรียมความพร้อม RT และ NT
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย บรรจุใหม่
สพป.สุโขทัย เขต 1 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย บรรจุใหม่
สพป.สุโขทัย เขต 1 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย บรรจุใหม่
ผู้อ่าน [ 156 ] คน
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) พัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) พัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) พัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ
ผู้อ่าน [ 25 ] คน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
ผู้อ่าน [ 43 ] คน
ครู-นักเรียนโรงเรียนวัดเสาหิน ร่วมใจใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
ครู-นักเรียนโรงเรียนวัดเสาหิน ร่วมใจใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
ครู-นักเรียนโรงเรียนวัดเสาหิน ร่วมใจใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
ผู้อ่าน [ 32 ] คน
กีฬาวันครู 2563
กีฬาวันครู 2563
กีฬาวันครู 2563
ผู้อ่าน [ 203 ] คน
วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563
วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563
วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563
ผู้อ่าน [ 105 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อ่าน [ 101 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย บรรจุใหม่
สพป.สุโขทัย เขต 1 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย บรรจุใหม่
สพป.สุโขทัย เขต 1 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย บรรจุใหม่
ผู้อ่าน [ 196 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง รับสิ่งดีๆปีใหม่ 2563
สพป.สุโขทัย เขต 1 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง รับสิ่งดีๆปีใหม่ 2563
สพป.สุโขทัย เขต 1 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง รับสิ่งดีๆปีใหม่ 2563
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต
ผู้อ่าน [ 132 ] คน
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD
ผู้อ่าน [ 171 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ผู้อ่าน [ 110 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 


  

AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน