antalya escort antalya escort bursa escort duzce escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort
ข้อมูลพื้นฐาน
->โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
->ผู้บริหาร สพป.สท.1
->อำนาจหน้าที่
->แผนพัฒนาการศึกษา
->วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
->กลยุทธ์/จุดเน้น
->ติดต่อเรา
->กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
->ข่าวประชาสัมพันธ์
->Q & A
->Socail Network
การบริหารงาน
->แผนปฏิบัติการประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
->คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
->คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
->ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
->รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
->ระบบ E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
->แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
->รายงานการผลการใช้จ่ายงบประมาณปี
การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนนการเพื่อป้องกันการทุจริต
->เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
->การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
->การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
IQA+SAR รายโรงเรียน
HRD-e-learning สพป.สุโขทัย เขต 1
ผอ.สพป.สท.1 พบผู้บริหาร
ที่ตั้ง สพป.สท.1
แผนที่โรงเรียนในสังกัด
รหัสโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สารสนเทศทางการศึกษา สพป.สท.1
 
 
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
 
สพป.สุโขทัย เขต 1 ถวายเทียนจำนำพรรษา ในเทศกาลเข้าพรรษา 2563
สพป.สุโขทัย เขต 1 ถวายเทียนจำนำพรรษา ในเทศกาลเข้าพรรษา 2563
สพป.สุโขทัย เขต 1 ถวายเทียนจำนำพรรษา ในเทศกาลเข้าพรรษา 2563
ผู้อ่าน [ 131 ] คน
เลขา กพฐ. ลงพื้นที่สุโขทัย ติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียน
เลขา กพฐ. ลงพื้นที่สุโขทัย ติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียน
เลขา กพฐ. ลงพื้นที่สุโขทัย ติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียน
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนยากจน
สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนยากจน
สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนยากจน
ผู้อ่าน [ 73 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดอบรมโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดอบรมโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดอบรมโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
ผู้อ่าน [ 87 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมพิจารณางบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ 2563 ไตรมาส 4
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมพิจารณางบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ 2563 ไตรมาส 4
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมพิจารณางบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ 2563 ไตรมาส 4
ผู้อ่าน [ 60 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน PISA 2021
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน PISA 2021
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน PISA 2021
ผู้อ่าน [ 74 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต
ผู้อ่าน [ 50 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียน ผ่านระบบ Video Conference
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียน ผ่านระบบ Video Conference
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียน ผ่านระบบ Video Conference
ผู้อ่าน [ 172 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุม ก.ต.ป.น. เตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุม ก.ต.ป.น. เตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุม ก.ต.ป.น. เตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ผู้อ่าน [ 73 ] คน
ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนหนองบัวเขาดินก่อนเปิดเรียน
ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนหนองบัวเขาดินก่อนเปิดเรียน
ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนหนองบัวเขาดินก่อนเปิดเรียน
ผู้อ่าน [ 37 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ผู้อ่าน [ 71 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุมเพิ่มทักษะด้านอาชีพนักเรียนครอบครัวยากจน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุมเพิ่มทักษะด้านอาชีพนักเรียนครอบครัวยากจน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุมเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดสุโขทัย
ผู้อ่าน [ 69 ] คน
ผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนบ้านหนองตม
ผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนบ้านหนองตม
ผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนบ้านหนองตม
ผู้อ่าน [ 20 ] คน
คณะผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคอ่างล้างมือให้โรงเรียนบ้านปากแคว
คณะผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคอ่างล้างมือให้โรงเรียนบ้านปากแคว
คณะผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคอ่างล้างมือให้โรงเรียนบ้านปากแคว
ผู้อ่าน [ 75 ] คน
ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ผู้อ่าน [ 45 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ตรวจรับวัสดุสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1 ตรวจรับวัสดุสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1 ตรวจรับวัสดุสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุโขทัย
ผู้อ่าน [ 61 ] คน
รองศึกษาธิการภาค 17 ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนช่วง COVID - 19 ก่อนเปิดภาคเรียน
รองศึกษาธิการภาค 17 ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนช่วง COVID - 19 ก่อนเปิดภาคเรียน
รองศึกษาธิการภาค 17ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนช่วง COVID - 19 ก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563
ผู้อ่าน [ 57 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้บุคลากร
สพป.สุโขทัย เขต 1 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้บุคลากร
สพป.สุโขทัย เขต 1 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้บุคลากร
ผู้อ่าน [ 104 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวผู้เดือดร้อนขอพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาบุตร
สพป.สุโขทัย เขต 1 ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวผู้เดือดร้อนขอพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาบุตร
สพป.สุโขทัย เขต 1 ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวผู้เดือดร้อนขอพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาบุตร
ผู้อ่าน [ 32 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามข้อเท็จจริงกรณีราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาให้แก่บุตร
สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามข้อเท็จจริงกรณีราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาให้แก่บุตร
สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามข้อเท็จจริงกรณีราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาให้แก่บุตร
ผู้อ่าน [ 29 ] คน
สุโขทัย เขต 1 แนะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดถึงสิทธิประโยชน์ให้ทราบก่อนเกษียณ เพื่อเกษียณด้วยความสุข
สุโขทัย เขต 1 แนะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดถึงสิทธิประโยชน์ให้ทราบก่อนเกษียณ เพื่อเกษียณด้วยความสุข
สุโขทัย เขต 1 แนะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดถึงสิทธิประโยชน์ให้ทราบก่อนเกษียณ เพื่อเกษียณด้วยความสุข
ผู้อ่าน [ 120 ] คน
สพป.สุโขทัย ประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการบรรจุใหม่ ครบ 3 เดือน
สพป.สุโขทัย ประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการบรรจุใหม่ ครบ 3 เดือน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการบรรจุใหม่ ครบ 3 เดือน
ผู้อ่าน [ 72 ] คน
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกล
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกล
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลโรงเรียนบ้านเมืองเก่า ศรีอินทราทิตย์
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
สสจ.สุโขทัย มอบสื่อรณรงค์งดเหล้า บุหรี่
สสจ.สุโขทัย มอบสื่อรณรงค์งดเหล้า บุหรี่
สสจ.สุโขทัย มอบสื่อรณรงค์งดเหล้า บุหรี่
ผู้อ่าน [ 86 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลต่อเนื่อง
สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลต่อเนื่อง
สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลต่อเนื่อง
ผู้อ่าน [ 63 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 


  

 
AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน