.....enlightenedสพป.สุโขทัย เขต 1 เชิญทุกท่าน และผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 28  กันยายน  2563 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1enlightenedyes......

   
ข้อมูลพื้นฐาน
->โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
->ผู้บริหาร สพป.สท.1
->อำนาจหน้าที่
->แผนพัฒนาการศึกษา
->วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
->กลยุทธ์/จุดเน้น
->ติดต่อเรา
->กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
->ข่าวประชาสัมพันธ์
->Q & A
->Socail Network
การบริหารงาน
->แผนปฏิบัติการประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
->คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
->คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
->ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
->รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
->ระบบ E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
->แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
->รายงานการผลการใช้จ่ายงบประมาณปี
->แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
->ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
->สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
->รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
->แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
->ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
->การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนนการเพื่อป้องกันการทุจริต
->เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
->การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
->การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
->การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
->การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
->แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
->มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
->การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การป้องกันการทุจริต
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
IQA+SAR รายโรงเรียน
HRD-e-learning สพป.สุโขทัย เขต 1
ผอ.สพป.สท.1 พบผู้บริหาร
ที่ตั้ง สพป.สท.1
แผนที่โรงเรียนในสังกัด
รหัสโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สารสนเทศทางการศึกษา สพป.สท.1
 
 
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
 
วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563
วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563
วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อ่าน [ 163 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย บรรจุใหม่
สพป.สุโขทัย เขต 1 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย บรรจุใหม่
สพป.สุโขทัย เขต 1 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย บรรจุใหม่
ผู้อ่าน [ 245 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง รับสิ่งดีๆปีใหม่ 2563
สพป.สุโขทัย เขต 1 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง รับสิ่งดีๆปีใหม่ 2563
สพป.สุโขทัย เขต 1 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง รับสิ่งดีๆปีใหม่ 2563
ผู้อ่าน [ 189 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต
ผู้อ่าน [ 206 ] คน
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD
ผู้อ่าน [ 267 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ผู้อ่าน [ 165 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เนื่องใน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562
จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เนื่องใน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562
จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เนื่องใน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562
ผู้อ่าน [ 236 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1
ผู้อ่าน [ 245 ] คน
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมขบวนแห่ไฟพระฤกษ์และพระประทีปรอบเมืองสุโขทัย
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมขบวนแห่ไฟพระฤกษ์และพระประทีปรอบเมืองสุโขทัย
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมขบวนแห่ไฟพระฤกษ์และพระประทีปรอบเมืองสุโขทัย
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
เลขา กพฐ.ร่วมตักบาตรสะพานบุญรับอรุณแห่งความสุข งานลอยกระทงสุโขทัย
เลขา กพฐ.ร่วมตักบาตรสะพานบุญรับอรุณแห่งความสุข งานลอยกระทงสุโขทัย
เลขา กพฐ.ร่วมตักบาตรสะพานบุญรับอรุณแห่งความสุข งานลอยกระทงสุโขทัย
ผู้อ่าน [ 266 ] คน
เลขา กพฐ.ติดตามการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
เลขา กพฐ.ติดตามการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
เลขา กพฐ.ติดตามการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
ผู้อ่าน [ 260 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 แต่งชุดดำ คัดค้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
สพป.สุโขทัย เขต 1 แต่งชุดดำ คัดค้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เคลื่อนไหวแต่งชุดดำ คัดค้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ผู้อ่าน [ 193 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
ผู้อ่าน [ 144 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 รับบรรจุครูผู้ช่วยอีก 17 ราย
สพป.สุโขทัย เขต 1 รับบรรจุครูผู้ช่วยอีก 17 ราย
สพป.สุโขทัย เขต 1 รับบรรจุครูผู้ช่วยอีก 17 ราย
ผู้อ่าน [ 795 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศเจตจำนงเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศเจตจำนงเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศเจตจำนงเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ผู้อ่าน [ 236 ] คน
วิ่งตามรอยพ่อขุนราม
วิ่งตามรอยพ่อขุนราม
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรมวิ่งตามรอยพ่อขุนราม Run for Child
ผู้อ่าน [ 318 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตรวจสุขภาพประจำปี2562
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตรวจสุขภาพประจำปี2562

ผู้อ่าน [ 227 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต
ผู้อ่าน [ 172 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ปลุกจิตสำนึก ไม่คิดคอร์รัปชัน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ปลุกจิตสำนึก ไม่คิดคอร์รัปชัน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ปลุกจิตสำนึก ไม่คิดคอร์รัปชัน
ผู้อ่าน [ 284 ] คน
ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา
ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา
ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา
ผู้อ่าน [ 366 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดอบรม โปรแกรมแบบฟอร์ม ระบบOffline ให้สถานศึกษาในสังกัด
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดอบรม โปรแกรมแบบฟอร์ม ระบบOffline ให้สถานศึกษาในสังกัด
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดอบรม โปรแกรมแบบฟอร์ม ระบบOffline ตามกระบวนงานคู่มือบริการประชาชนระดับสถานศึกษา
ผู้อ่าน [ 201 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย บรรจุใหม่
สพป.สุโขทัย เขต 1 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย บรรจุใหม่
สพป.สุโขทัย เขต 1 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย บรรจุใหม่
ผู้อ่าน [ 840 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 


 



 

 
AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน
 
 
 
 
 

http://www.escortbayanlariz.net/ promosyon promosyon kalem