โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
ผู้บริหาร สพป.สท.1
อำนาจหน้าที่
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ค่านิยมองค์กร
กลยุทธ์
มาตรการ
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบ E-Service
Socail Network
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
 
สุโขทัยจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
สุโขทัยจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
สุโขทัยจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
ผู้อ่าน [ 453 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 พัฒนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
สพป.สุโขทัย เขต 1 พัฒนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
สพป.สุโขทัย เขต 1 พัฒนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ผู้อ่าน [ 310 ] คน
โรงเรียนวัดตาลเตี้ย และ โรงเรียนวัดยางเอน จัดว่ายน้ำเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตนักเรียน
โรงเรียนวัดตาลเตี้ย และ โรงเรียนวัดยางเอน จัดว่ายน้ำเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตนักเรียน
โรงเรียนวัดตาลเตี้ย และ โรงเรียนวัดยางเอน จัดว่ายน้ำเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตนักเรียน
ผู้อ่าน [ 625 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ผู้อ่าน [ 548 ] คน
มอบนโยบายผู้บริหาร ครู กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสายรุ้ง
มอบนโยบายผู้บริหาร ครู กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสายรุ้ง
มอบนโยบายผู้บริหาร ครู กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสายรุ้ง
ผู้อ่าน [ 253 ] คน
ออมทรัพย์วันละบาท เพิ่มพลเมืองรักการประหยัด
ออมทรัพย์วันละบาท เพิ่มพลเมืองรักการประหยัด
ออมทรัพย์วันละบาท เพิ่มพลเมืองรักการประหยัด
ผู้อ่าน [ 434 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เพิ่มขีดความสามารถครูปฐมวัย เสริมประสบการณ์เรียนรู้สะเต็มศึกษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 เพิ่มขีดความสามารถครูปฐมวัย เสริมประสบการณ์เรียนรู้สะเต็มศึกษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 เพิ่มขีดความสามารถครูปฐมวัย เสริมประสบการณ์เรียนรู้สะเต็มศึกษา
ผู้อ่าน [ 477 ] คน
โรงเรียนวัดปากพระ ปลูกฝังเยาวชนใฝ่ในธรรม ตามศาสตร์พระราชา
โรงเรียนวัดปากพระ ปลูกฝังเยาวชนใฝ่ในธรรม ตามศาสตร์พระราชา
โรงเรียนวัดปากพระ ปลูกฝังเยาวชนใฝ่ในธรรม ตามศาสตร์พระราชา
ผู้อ่าน [ 315 ] คน
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง) สพป.สุโขทัย เขต 1 รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste  school)
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง) สพป.สุโขทัย เขต 1 รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school)
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง) สพป.สุโขทัย เขต 1 รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school) ตัวแทนระดับภาค
ผู้อ่าน [ 354 ] คน
สมาคมสื่อสารมวลชนสุโขทัย จัดกิจกรรมรองเท้าเพื่อน้องครั้งที่ 3 ที่โรงเรียนบ้านวังวน
สมาคมสื่อสารมวลชนสุโขทัย จัดกิจกรรมรองเท้าเพื่อน้องครั้งที่ 3 ที่โรงเรียนบ้านวังวน
สมาคมสื่อสารมวลชนสุโขทัย จัดกิจกรรมรองเท้าเพื่อน้องครั้งที่ 3 ที่โรงเรียนบ้านวังวน
ผู้อ่าน [ 313 ] คน
ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย สโมสรไลออนส์สุโขทัยราชธานี เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษา ให้นักเรียน
ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย สโมสรไลออนส์สุโขทัยราชธานี เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษา ให้นักเรียน
ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย สโมสรไลออนส์สุโขทัยราชธานี เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษา ให้นักเรียน
ผู้อ่าน [ 450 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เสริมความรู้เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 เสริมความรู้เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 เสริมความรู้เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ผู้อ่าน [ 442 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 พัฒนาศักยภาพ พสน.วางแผนดูแลความประพฤตินักเรียน ป้องกันพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทุกประเภท
สพป.สุโขทัย เขต 1 พัฒนาศักยภาพ พสน.วางแผนดูแลความประพฤตินักเรียน ป้องกันพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทุกประเภท
สพป.สุโขทัย เขต 1 พัฒนาศักยภาพ พสน.วางแผนดูแลความประพฤตินักเรียน ป้องกันพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทุกประเภท
ผู้อ่าน [ 560 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ติวเข้มครูผู้ช่วยสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
สพป.สุโขทัย เขต 1 ติวเข้มครูผู้ช่วยสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
สพป.สุโขทัย เขต 1 ติวเข้มครูผู้ช่วยสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ผู้อ่าน [ 337 ] คน
ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ มอบบ้านให้นักเรียนยากจน
ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ มอบบ้านให้นักเรียนยากจน
ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ มอบบ้านให้นักเรียนยากจน
ผู้อ่าน [ 292 ] คน
สพป.สุโขทัยเขต 1 อำนวยความสะดวกด้านการจราจรเปิดเรียนวันแรก
สพป.สุโขทัยเขต 1 อำนวยความสะดวกด้านการจราจรเปิดเรียนวันแรก
สพป.สุโขทัยเขต 1 อำนวยความสะดวกด้านการจราจรเปิดเรียนวันแรก
ผู้อ่าน [ 277 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เสริมหลักสูตรพัฒนาครูปฐมวัย
สพป.สุโขทัย เขต 1 เสริมหลักสูตรพัฒนาครูปฐมวัย
สพป.สุโขทัย เขต 1 เสริมหลักสูตรพัฒนาครูปฐมวัย
ผู้อ่าน [ 418 ] คน
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอกงไกรลาศ จัดว่ายน้ำเพื่อชีวิต สอนเด็กเรียนรู้ว่ายน้ำเป็น
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอกงไกรลาศ จัดว่ายน้ำเพื่อชีวิต สอนเด็กเรียนรู้ว่ายน้ำเป็น
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอกงไกรลาศ จัดว่ายน้ำเพื่อชีวิต สอนเด็กเรียนรู้ว่ายน้ำเป็น
ผู้อ่าน [ 366 ] คน
บุคลากรสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการอบรม NEW DLTV
บุคลากรสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการอบรม NEW DLTV
บุคลากรสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการอบรม NEW DLTV
ผู้อ่าน [ 384 ] คน
ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1 รายงานการพัฒนาตนเองของสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1 รายงานการพัฒนาตนเองของสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1 รายงานการพัฒนาตนเองของสถานศึกษา
ผู้อ่าน [ 405 ] คน
สพป.สุโขทัย 1 ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
สพป.สุโขทัย 1 ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
สพป.สุโขทัย 1 ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัด และส่วนราชการ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดเชตุพน
ผู้อ่าน [ 186 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนช่วงปิดเทอม
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนช่วงปิดเทอม
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนช่วงปิดเทอม
ผู้อ่าน [ 649 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
ผู้อ่าน [ 228 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมสอนว่ายน้ำนักเรียนช่วงปิดภาคเรียน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมสอนว่ายน้ำนักเรียนช่วงปิดภาคเรียน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมสอนว่ายน้ำนักเรียนช่วงปิดภาคเรียน
ผู้อ่าน [ 219 ] คน
ชาว สพป.สุโขทัย เขต 1รวมพลังสร้างสรรค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ชาว สพป.สุโขทัย เขต 1รวมพลังสร้างสรรค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ชาว สพป.สุโขทัย เขต 1 รวมพลังสร้างสรรค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ผู้อ่าน [ 635 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 


  

AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน