โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
ผู้บริหาร สพป.สท.1
อำนาจหน้าที่
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ค่านิยมองค์กร
กลยุทธ์
มาตรการ
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบ E-Service
Socail Network
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
 
กีฬานักเรียน “ลุ่มน้ำยมเกมส์ ครั้งที่ 5”
กีฬานักเรียน “ลุ่มน้ำยมเกมส์ ครั้งที่ 5”
กีฬานักเรียน “ลุ่มน้ำยมเกมส์ ครั้งที่ 5”
ผู้อ่าน [ 402 ] คน
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนักเรียนหญิง
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนักเรียนหญิง
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนักเรียนหญิง
ผู้อ่าน [ 549 ] คน
ครู นักเรียน โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ ใส่ชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ ส่งเสริมวัฒนธรรม สนองนโยบายรัฐบาล
ครู นักเรียน โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ ใส่ชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ ส่งเสริมวัฒนธรรม สนองนโยบายรัฐบาล
ครู นักเรียน โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ ใส่ชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ ส่งเสริมวัฒนธรรม สนองนโยบายรัฐบาล
ผู้อ่าน [ 629 ] คน
สโมสรไลออนส์ สุโขทัยธานี และชมรมคนรักในหลวง มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะนอกฯ
สโมสรไลออนส์ สุโขทัยธานี และชมรมคนรักในหลวง มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะนอกฯ
สโมสรไลออนส์ สุโขทัยธานี และชมรมคนรักในหลวง มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะนอกฯ
ผู้อ่าน [ 1070 ] คน
ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1 รับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหม่
ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1 รับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหม่
ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1 รับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหม่
ผู้อ่าน [ 476 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมรับทราบนโยบายสพฐ.การดำเนินงานตามแผน ปี 2561
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมรับทราบนโยบายสพฐ.การดำเนินงานตามแผน ปี 2561
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมรับทราบนโยบายสพฐ.การดำเนินงานตามแผน ปี 2561
ผู้อ่าน [ 322 ] คน
บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561
บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561
บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561
ผู้อ่าน [ 551 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมพร้อมเข้าระบบประเมินออนไลน์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมพร้อมเข้าระบบประเมินออนไลน์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมพร้อมเข้าระบบประเมินออนไลน์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ผู้อ่าน [ 446 ] คน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เปิดกีฬานักเรียน “กงไกรลาศเกมส์”
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เปิดกีฬานักเรียน “กงไกรลาศเกมส์”
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เปิดกีฬานักเรียน “กงไกรลาศเกมส์”
ผู้อ่าน [ 577 ] คน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศงดรับของขวัญปีใหม่ สนองนโยบาย สพฐ.
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศงดรับของขวัญปีใหม่ สนองนโยบาย สพฐ.
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศงดรับของขวัญปีใหม่ สนองนโยบาย สพฐ.
ผู้อ่าน [ 482 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้
สพป.สุโขทัย เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้
สพป.สุโขทัย เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้
ผู้อ่าน [ 443 ] คน
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่านจัดแข่งขันกีฬานักเรียน
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่านจัดแข่งขันกีฬานักเรียน
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่านจัดแข่งขันกีฬานักเรียน
ผู้อ่าน [ 668 ] คน
รมว.ศธ.ลงพื้นที่ติดตามการใช้งาน Internet ของสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย
รมว.ศธ.ลงพื้นที่ติดตามการใช้งาน Internet ของสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย
รมว.ศธ.ลงพื้นที่ติดตามการใช้งาน Internet ของสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย
ผู้อ่าน [ 282 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต
ผู้อ่าน [ 279 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1, 2 และ สพม.38 ประชุมเตรียมการต้อนรับ รมว.ศึกษาธิการ
สพป.สุโขทัย เขต 1, 2 และ สพม.38 ประชุมเตรียมการต้อนรับ รมว.ศึกษาธิการ
สพป.สุโขทัย เขต 1, 2 และ สพม.38 ประชุมเตรียมการต้อนรับ รมว.ศึกษาธิการ
ผู้อ่าน [ 364 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดชุดเฉพาะกิจจิตอาสา อำนวยความสะดวกการเดินทางไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดชุดเฉพาะกิจจิตอาสา อำนวยความสะดวกการเดินทางไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดชุดเฉพาะกิจจิตอาสา อำนวยความสะดวกการเดินทางไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67
ผู้อ่าน [ 614 ] คน
"โครงการรินน้ำใจต้านภัยหนาว นักเรียน.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2"
"โครงการรินน้ำใจต้านภัยหนาว นักเรียน.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2"
ผู้อ่าน [ 350 ] คน
บุคลากรสพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมทำบุญตักบาตรวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
บุคลากรสพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมทำบุญตักบาตรวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 นำบุคลากรร่วมทำบุญตักบาตรวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ถวายพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9
ผู้อ่าน [ 245 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมความพร้อมนักเรียนสอบ O-NET และ NT
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมความพร้อมนักเรียนสอบ O-NET และ NT
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมความพร้อมนักเรียนสอบ O-NET และ NT
ผู้อ่าน [ 456 ] คน
สุโขทัย เขต 1 จัดทำร่างแผน 4 ปี พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สุโขทัย เขต 1 จัดทำร่างแผน 4 ปี พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สุโขทัย เขต 1 จัดทำร่างแผน 4 ปี พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อ่าน [ 341 ] คน
ศึกษานิเทศก์ ติดตามเกษตรชีววิถีบ้านห้วยไคร้
ศึกษานิเทศก์ ติดตามเกษตรชีววิถีบ้านห้วยไคร้
ผอ.กลุ่มฯ พร้อม ศน.สพป.สุโขทัย 1 เยี่ยมและให้กำลังใจการเตรียมความพร้อมเกษตรชีววิถีที่บ้านห้วยไคร้
ผู้อ่าน [ 380 ] คน
ลูกเสือสุโขทัยร่วมงานวันมหาธีรราชเจ้ากว่า 500 นาย
ลูกเสือสุโขทัยร่วมงานวันมหาธีรราชเจ้ากว่า 500 นาย
ผวจ.สุโขทัย นำคณะลูกเสือหลายหน่วยงานในจังหวัดสุโขทัย ร่วมถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
ผู้อ่าน [ 394 ] คน
ผอ.เขตฯ เปิดกีฬาสีภายในอนุบาลสุโขทัย
ผอ.เขตฯ เปิดกีฬาสีภายในอนุบาลสุโขทัย
ผอ.สพป.สท.1 เปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "อนุบาลเกมส์" 24 พ.ย.2560
ผู้อ่าน [ 467 ] คน
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่าจัดแข่งกีฬา-กรีฑา นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่าจัดแข่งกีฬา-กรีฑา นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่าจัดแข่งกีฬา-กรีฑา นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
ผู้อ่าน [ 463 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์และพ่อขุนผาเมือง
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์และพ่อขุนผาเมือง
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์และพ่อขุนผาเมือง
ผู้อ่าน [ 483 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 


  

AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน