โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
ผู้บริหาร สพป.สท.1
อำนาจหน้าที่
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ค่านิยมองค์กร
กลยุทธ์
มาตรการ
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบ E-Service
Socail Network
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 3 Online
»   วันนี้ 28 Today
»   เมื่อวานนี้ 323 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 28 Week
»   เดือนนี้ 2589 Month
»   ปีนี้ 2589 Year
»   รวมทั้งหมด 2589 Total
Record: 850 (21.02.2020)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1
 
     การดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
   
บทคัดย่อ
 
หัวข้อวิจัย   การดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนในสังกัด
                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ผู้วิจัย         นางรจนา  พ่วงพี
ตำแหน่ง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
กลุ่ม          นโยบายและแผน
สังกัด        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 
          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
ของโรงเรียนตามความคิดเห็นของข้าราชการครู  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  
และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
จำแนกตาม ตำแหน่ง และขนาดโรงเรียน
 
          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ในปีการศึกษา 2557 จำนวน  397  คน แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  103  คน  
ครูผู้สอน  จำนวน  294  คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
กำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan (19701 : 608-610)
 
ผลการวิจัย  พบว่า
 
1.  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีการดำเนินการ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีตามขั้นตอนการดำเนินงาน ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ
2.  ข้าราชการครูที่มีตำแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ไม่แตกต่างกัน
3.  ข้าราชการครูที่อยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน จัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 แตกต่างกัน 
ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
 

 
ข้อมูลข่าววันที่ 17 เม.ย. 58 ผู้อ่าน 142646 คน

 


 


 

AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน