ประชาสัมพันธ์ผู้ที่ตรวจสุขภาพประจำปีกับทางโรงพยาบาลสุโขทัย ให้มารับผลตรวจได้ที่กลุ่มอำนวยการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

antalya escort antalya escort bursa escort duzce escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort
โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
ผู้บริหาร สพป.สท.1
ประกาศเจตจำนงคุณธรรมความโปร่งใส
อำนาจหน้าที่
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ค่านิยมองค์กร
กลยุทธ์
มาตรการ
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
IQA+SAR รายโรงเรียน
ระบบ E-Service
HRD-e-learning สพป.สุโขทัย เขต 1
ผอ.สพป.สท.1 พบผู้บริหาร
Socail Network
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 

 


        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1
 
     ผลการใช้คู่มือการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้การอ่านและการเขียนภาษาไทยของครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
   

ชื่อเรื่อง           :   ผลการใช้คู่มือการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้       

                          การอ่านและการเขียนภาษาไทยของครูผู้สอนภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 

                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ผู้รายงาน         :   วารี  เกตุอ่อน

ปีที่รายงาน       :   2560 

 

บทคัดย่อ

 

           รายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อสร้างและพัฒนาคู่มือการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การอ่านและการเขียนภาษาไทยของครูผู้สอนภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  2)  เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ก่อนและหลังใช้คู่มือการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้การอ่านและการเขียนภาษาไทยของครูผู้สอนภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  3)  เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้การอ่านและการเขียนภาษาไทยของครูผู้สอนภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ที่มีต่อคู่มือการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้การอ่านและการเขียนภาษาไทยของครูผู้สอนภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 

           กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการพัฒนาเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายรามคำแหง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  1 
ปีการศึกษา 2559  จำนวน  12  โรงเรียน  จำนวนครู  12  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา  ได้แก่  คู่มือการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้การอ่านและการเขียนภาษาไทยของครูผู้สอนภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  1  จำนวน  10  บท แบบทบทวนความรู้  จำนวน  10  ชุด  แบบทดสอบวัดความรู้  จำนวน  30  ข้อ  แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษา
ปีที่  1 จำนวน  15  ข้อ  และแบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน  18  ข้อ            

           ผลการพัฒนาพบว่า

           1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้การอ่านและการเขียนภาษาไทยของครูผู้สอนภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  1  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80

           2.  ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  1 ก่อนและหลังการนิเทศใช้คู่มือ    การนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้การอ่านและการเขียนภาษาไทยของครูผู้สอนภาษาไทย  ชั้นประถม ศึกษาปีที่  1  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  1  

           3. ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  1 หลังการนิเทศโดยใช้คู่มือการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้การอ่านและการเขียนภาษาไทยของครูผู้สอนภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  1  มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  

           4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ต่อการนิเทศโดยใช้คู่มือการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้การอ่านและการเขียนภาษาไทยของครูผู้สอนภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  1 อยู่ในระดับมาก

 


 
Download Documents
ข้อมูลข่าววันที่ 01 มิ.ย. 61 ผู้อ่าน 142722 คน

 


 


 

AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน