โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
ผู้บริหาร สพป.สท.1
อำนาจหน้าที่
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ค่านิยมองค์กร
กลยุทธ์
มาตรการ
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบ E-Service
Socail Network
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
แบนเนอร์ศิลปหัตกรรมครั้งที่69
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 2 Online
»   วันนี้ 34 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 34 Week
»   เดือนนี้ 34 Month
»   ปีนี้ 34 Year
»   รวมทั้งหมด 34 Total
Record: 34 (20.11.2019)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย อนุรักษ์ภาษาไทย ก้าวไกลสู่สากล
 
          

(1 ส.ค.61) นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์อนุรักษ์ภาษาไทย ก้าวไกลสู่สากล เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ หอประชุมสมเกียรติ ชอบผล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ซึ่งโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ภาษาไทย ที่ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับภาษาไทย อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย และยกมาตรฐานการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น ให้สัมฤทธิผลยิ่งขึ้น เป็นการกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของบุคลากรในโรงเรียน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทย และร่วมกันอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติล้ำค่าของชาติต่อไป

        กิจกรรม ประกอบด้วย นิทรรศการ 11 ซุ้ม ที่บูรณาการกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดกิจกรรมตะกร้าความรู้สู่ภาษาไทย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 อาทิ การนำศาสตร์พระราชามาสร้างสรรค์ชีวิตพอเพียง การเขียนเรียงความประวัติศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยทุกระดับชั้น และกิจกรรมวันอาเซียนศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆอย่างแท้จริง

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 326 ] คน
 


 

AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน
 
 
 
 
 
๏ปฟ

evcil hayvan sahiplendirme betgram https://betgramgirisi.net/