เชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 25  มีนาคม  2563  เวลา 09.00 -11.30 น. ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
ผู้บริหาร สพป.สท.1
อำนาจหน้าที่
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ค่านิยมองค์กร
กลยุทธ์
มาตรการ
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบ E-Service
Socail Network
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
 

 

           สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD
 
          

วันนี้ (23 ธ.ค.62) ที่โรงแรมไพลินสุโขทัย นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD ภายใต้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ ซึ่งสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักกิจกรรมนักเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของผู้เรียนที่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และมีการพัฒนาการของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ทุกวิชาในทุกระดับชั้น สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชาในทุกระดับชั้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2561 รวมทั้งมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ได้รับการรับรองมาตรฐานและมีระดับคุณภาพดีมาก จนได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาอื่นในสังกัด ให้เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จนได้รับรางวัล IQA AWARD ในระดับยอดเยี่ยมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อเป็นกลไกควบคุมและตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้นตามบริบทตนเองอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตามเจตนารมณ์ของกฎกระทวงการประกันคุณภาพที่ประกาศไว้

        สำหรับภาคเหนือ สำนักทดสอบทางการศึกษาได้เชิญสถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD จำนวน 89 โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่เป็นเจ้าของบทเรียน จำนวน 267 คน ร่วมจัดบูธแสดงผลงาน และนำเสนอผลงานในการสัมมนา หัวข้อ ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 196 ] คน
 


 

AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน