ผู้บริหารนายวัลลภ  วิบูลย์กูล
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายวีระ  พุ่มไม้
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายอารีย์  วรรณชัย
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
 

เผยแพร่นวัตกรรมเกมการศึกษาการอ่านคำพื้นฐานอนุบาลในศตวรรษที่21

สื่อการสอนเด็กปฐมวัย เกมการศึกษาการอ่านคำพื้นฐานชั้นอนุบาล การพัฒนาทักษะ
การอ่านคำพื้นฐานชั้นอนุบาลในศตวรรษที่ 
21 ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 
โรงเรียนบ้านกล้วย

โดย นางสาวณัฐกมล รักถึง

จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและกระตุ้นทักษะสติปัญญา หรือสมองของเด็กปฐมวัย
2. เพื่อให้เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจของภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
3. เพื่อให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพได้เหมาะสมและเป็นพื้นฐานเชื่อมต่อการศึกษาในระดับชั้นต่อไป
4. เพื่อให้สอดคล้องกับบัญชีคำพื้นฐานชั้นอนุบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัยเขต1

5. เพื่อให้เด็กรู้จักประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

วิธีการเข้าใช้งาน
ให้สแกนผ่านQRcode เกมการศึกษามีด้วยกัน 5 ชุด ตามภาพที่ปรากฎ

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

ชุดที่ 5

 บล็อก : krunidnoui.blogspot.com

 

 

ข้อมูล : เผยแพร่นวัตกรรมเกมการศึกษาการอ่านคำพื้นฐานอนุบาลในศตวรรษที่21 เผยแพร่โดย : Super administrator View : 6709

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประชากรวัยเรียนนอกเขตบริการ สพป.สท.1

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.205.26.39
Online อยู่ : 2
วันนี้ 157
เมื่อวานนี้ 23
เดือนนี้ 180
ปีนี้ 180
รวมทั้งหมด 180
Record: 157 (10.12.2023)
( Counter 10-12-2023 )