ผู้บริหาร


ดร.จรณเดช  บุปผาชาติ
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นางญาณินท์  จิตตุรงค์อาภรณ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์  ยกให้
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

นายนาวิน ยวนจิตปิยะ 
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

นโยบายการบริหาร

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565

               เป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้ยุทธศาสตร์ 20 ปี (2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีเป้าหมายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียนมีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีทักษะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม มีความเสียสละ มีสุขภาพดี และทำงานกับผู้อื่นได้โดยมีจิตอาสา เพื่อให้การขับเคลื่อนสอดรับกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดนโยบาย “4 สร้างการพัฒนาสู่มิติการศึกษาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้

               “4 สร้างการพัฒนา สู่มิติการศึกษาอย่างยั่งยืน”

                       สร้าง    คุณภาพการศึกษา

                       สร้าง    จิตอาสาพัฒนาสังคม

                       สร้าง    ค่านิยมคุณความดี

                       สร้าง    สรรค์เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างคุณภาพการศึกษา

  1. คุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

- มีสถานที่สะอาด เรียบร้อย เน้นการบริการด้านการศึกษาที่สะดวก รวดเร็ว ยิ้มแย้ม แจ่มใส

- ดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน ครู บุคลากร และโรงเรียน จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ

  1. คุณภาพนักเรียน

- สนับสนุนให้นักเรียนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

- 1 นักเรียน 1 ความสามารถพิเศษ นักเรียน 1 คน เมื่อจบการศึกษาจะต้องมีความสามารถพิเศษที่โดดเด่น ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้

- วางรากฐานการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง

- นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

- เน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ทุกโรงเรียนต้องสูงขึ้นกว่าเดิม

- พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกันนักเรียนที่ออกจากระบบก่อนจบการศึกษามีการเยี่ยมบ้านนักเรียน

- ส่งเสริมให้เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

- ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการเรียนรู้ที่ลงมือปฏิบัติจริง

  1. คุณภาพครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา นักการและลูกจ้าง

- ต้องมีศักยภาพ และมีทักษะในการทำงาน มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

- บริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพทุกโรงเรียน

  1. คุณภาพโรงเรียน

-  โรงเรียนต้องสะอาด ห้องเรียนสะอาด ห้องสุขาน่าใช้

-  การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน

-  มีการแต่งกายของผู้บริหาร ครู บุคลากร นักการ และลูกจ้าง อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ให้สอดคล้องกับเมืองมรดกโลกทุกวันศุกร์

สร้างจิตอาสา พัฒนาสังคม

-  เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สร้างค่านิยมคุณความดี

-  เน้นความรู้ ต้องคู่กับคุณธรรม

-  ปลูกฝังให้นักเรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงเวลา มีกิจกรรมปลูกฝังทางด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกิจกรรมในโรงเรียน

สร้างสรรค์เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

 -  มีการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารให้ทันสมัยเพื่อประโยชน์ทางราชการและการจัดการเรียนการสอน

 -  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานราชการ เอกชน ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหา ระดม อุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ในโรงเรียน เพื่อคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน

 -  ให้ตระหนักและระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่เกิดผลเสียต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

ข้อมูล : นโยบายการบริหาร เผยแพร่โดย : Super administrator View : 780

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประชากรวัยเรียนนอกเขตบริการ สพป.สท.1

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน