ผู้บริหารนายวัลลภ  วิบูลย์กูล
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายวีระ  พุ่มไม้
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายอารีย์  วรรณชัย
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
 

อ.ก.ค.ศ.

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

1. นายเปรม  คำวัฒนา   ประธนาน
อนุกรรมการ
2. นางธารินี รัตนพล ผู้แทน กศจ. อนุกรรมการ
3. นายกองโทพยุงศักย์  สุวรรณโณ นายอำเภอเมืองสุโขทัย อนุกรรมการ
4. นางทิพพาศรี  อินทะกูล ผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการ
5. นายภานุวัชร  อินทรโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการบริหารงานบุคคล
อนุกรรมการ
6. นายภัทวรรธน์  ศรีนิติพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย อนุกรรมการ
7. นายภิญโญ  บุญมา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
หรือด้านอื่น
อนุกรรมการ
8. นางจุฑามาศ  ภักดีบริบาล ครู อนุกรรมการ
9. นายอลงกรณ์  หงษ์ผ้วย ผู้บริหารสถานศึกษา อนุกรรมการ
10. นางรจนา  พ่วงพี บุคลากรทางการศึกษาอื่น อนุกรรมการ
11. นางชฎากรณ์  บรรเลงรมย์ ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 อนุกรรมการ
และเลขานุการ
12. นางรัตนา  เสนาพิทักษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.สุโขทัย เขต 1
ผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อมูล : อ.ก.ค.ศ. เผยแพร่โดย : Super administrator View : 5954

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประชากรวัยเรียนนอกเขตบริการ สพป.สท.1

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.239.2.192
Online อยู่ : 20
วันนี้ 731
เมื่อวานนี้ 1,506
เดือนนี้ 7,016
ปีนี้ 7,016
รวมทั้งหมด 7,016
Record: 1872 (06.12.2023)
( Counter 08-12-2023 )