ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

124

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

77

ตาราง
รร.ไม่มีนักเรียน

3

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

7

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

117

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

121

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

30

ตาราง

1,153

ห้องเรียน
-15
ตาราง

17,657

นักเรียน
-844
ตาราง
นร.ปฐมวัย

3,085

-252
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

12,699

-512
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

1,873

-80
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6 -39.79

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3 -32.71

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

62.01

NT ป.3 () 0.51

สพฐ. 52.07

9.94

ประเทศ 52.50

9.51

ตาราง

86.16

RT ป.1 (ดีมาก ) 4.77

สพฐ. 77.22

8.94

ประเทศ 77.28

8.88

ตาราง

6

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

เกษียณอายุ 543

ตาราง

0

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 3 /2%
ปฐมวัย - ประถมฯ87 /70%
ปฐมวัย - ม.ต้น30 /24%
ประถมฯ4 /3%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 77 /62%
ขนาดกลาง 44 /35%
ขนาดใหญ่ 2 /2%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 77 /62%
ขนาดที่ 2 28 /23%
ขนาดที่ 3 12 /10%
ขนาดที่ 4 3 /2%
ขนาดที่ 5 3 /2%
ขนาดที่ 6 1 /1%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
  • นางชฎากรณ์  บรรเลงรมย์
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
124 โรงเรียน

4 อำเภอ
เมืองสุโขทัย

31 โรงเรียน

ตาราง
บ้านด่านลานหอย

24 โรงเรียน

ตาราง
คีรีมาศ

32 โรงเรียน

ตาราง
กงไกรลาศ

37 โรงเรียน

ตาราง

11 เครือข่าย
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรามคำแหง

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่าน

13 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเจ้าราม

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำยม

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านสวนศรีธานี

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยมสามัคคี

12 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสิงหวัฒน์

12 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอรุโณทัย

13 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพชรคีรี

12 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสายรุ้ง

11 โรงเรียน

ตาราง
37 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
Version.2022.1.KAOPUNHOT