ผู้บริหารนายวัลลภ  วิบูลย์กูล
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายวีระ  พุ่มไม้
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายอารีย์  วรรณชัย
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
 

O11-คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

มาตรฐานการให้บริการ

  1. การยื่นหลักฐานขอรับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร(สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้รับบำนาญ) การขอหนังสือรับรองบำเหน็จค้ำประกัน และการขอรับหนังสือรับรองเงินเดือน/แก้ไขข้อมูลเงินฝากธนาคาร/ขอรับรหัสe-Moneผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  2. การขอหนังสือรับรองเงินเดือนสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ
  3. การขอหนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการบำนาญ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  4. การขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
  5. การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  6. ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์ราชการ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ
  7. ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานที่ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  8. การลงทะเบียนรับหนังสือ (กรณีถือเรื่องไปส่งเอง) ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ
  9. งานประชาสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ
  10. ขออนุญาตเปลี่ยนเวร ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ

1. การยื่นหลักฐานขอรับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร(สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้รับบำนาญ) การขอหนังสือรับรองบำเหน็จค้ำประกัน และการขอรับหนังสือรับรองเงินเดือน/แก้ไขข้อมูลเงินฝากธนาคาร/ขอรับรหัสe-Money


กลับด้านบน

2. การขอหนังสือรับรองเงินเดือนสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร

กลับด้านบน

3. การขอหนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการบำนาญ

 กลับด้านบน

4. การขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ

กลับด้านบน

5. การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กลับด้านบน

6. ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์ราชการ

กลับด้านบน

7. ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานที่

กลับด้านบน

8. การลงทะเบียนรับหนังสือ (กรณีถือเรื่องไปส่งเอง)

กลับด้านบน

9. งานประชาสัมพันธ์

กลับด้านบน

10. ขออนุญาตเปลี่ยนเวร

กลับด้านบน

 

ข้อมูล : O11-คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เผยแพร่โดย : administrator View : 201008

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประชากรวัยเรียนนอกเขตบริการ สพป.สท.1

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.236.83.154
Online อยู่ : 119
วันนี้ 4,427
เมื่อวานนี้ 0
เดือนนี้ 4,427
ปีนี้ 4,427
รวมทั้งหมด 4,427
Record: 4427 (20.06.2024)
( Counter 20-06-2024 )