ผู้บริหาร


ดร.จรณเดช  บุปผาชาติ
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นางญาณินท์  จิตตุรงค์อาภรณ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์  ยกให้
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

นางขนิษฐา  ม่วงศรีจันทร์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

นายสมบูรณ์  ทองสิทธิ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

สพป.สุโขทัย เขต 1


     


    

จำนวนนักเรียน สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 ปีการศึกษา 2564 (ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564)

อำเภอ

 

จำนวนโรงเรียน

 

จำนวนนักเรียน

  

รวม

 

ก่อนประถมศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

อ.เมืองสุโขทัย

31 ร.ร.
1 สาขา

1,024

4,740

425

6,189

อ.กงไกรลาศ

39

797

2,979

404

4,183

อ.คีรีมาศ

32

740

2,777

575

4,092

อ.บ้านด่านบานหอย

24

859

3,156

582

4,597

รวม

126 ร.ร.
1 สาขา

3,420

13,652

1,989

19,061

จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาด

อำเภอ

ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง

ขนาดใหญ่

ขนาดใหญ่พิเศษ

รวม

อ.เมืองสุโขทัย

21 ร.ร.
1 สาขา

7

2

1

31 ร.ร.
1 สาขา

อ.กงไกรลาศ

25

14

0

0

39

อ.คีรีมาศ

18

14

0

0

32

อ.บ้านด่านบานหอย

9

14

1

0

24

รวม

73 ร.ร.
1 สาขา

49

3

1

126 ร.ร.
1 สาขา

      

ข่าวประชาสัมพันธ์

3 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมทางไกล สพฐ. เตรียมความพร้อมสอบครูผู้ช่วย

3 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมทางไกล สพฐ. เตรียมความพร้อมสอบครูผู้ช่วย

19 ม.ค. 65 วัลยา ผกามาศ ชำนิ  0

สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

19 ม.ค. 65

วัลยา ผกามาศ ชำนิ
view  1

สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต

สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต

17 ม.ค. 65

วัลยา ผกามาศ ชำนิ
view  2

ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมงานวันครูอำเภอกงไกรลาศ

ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมงานวันครูอำเภอกงไกรลาศ

17 ม.ค. 65

วัลยา ผกามาศ ชำนิ
view  3

 [18 ม.ค. 65] หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2564 (ข้าราชการบำนาญ) Super administrator View : 18

 [08 ธ.ค. 64] ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม Super administrator View : 164

 [09 ธ.ค. 64] ประกาศย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2565 Super administrator View : 1272

 [03 ธ.ค. 64] ควรรู้ : ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีโทษวินัย Super administrator View : 43

 [03 ธ.ค. 64] การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Super administrator View : 148

 [21 ก.ค. 64] การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38ค(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ Super administrator View : 559

 [29 มิ.ย. 64] การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564 Super administrator View : 484

 [13 เม.ย. 64] หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2563 Super administrator View : 308

 [20 ส.ค. 64] ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนฯ รูปแบบ IC4 และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน Super administrator View : 125

 [20 ส.ค. 64] ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รูปแบบ IC3 และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน Super administrator View : 74

 [14 ก.ค. 64] ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคอมพิวเตอร์ รูปแบบ IC4 และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 Super administrator View : 212

 [14 ก.ค. 64] ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคอมพิวเตอร์ รูปแบบ IC3 และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 Super administrator View : 119

 [18 ม.ค. 65] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2564 Super administrator View : 2

 [13 ม.ค. 65] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 Super administrator View : 7

 [21 พ.ย. 64] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2564 Super administrator View : 31

 [19 ต.ค. 64] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2564 Super administrator View : 42

 [14 ก.ย. 64] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 Super administrator View : 86

 [09 ส.ค. 64] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนกรกฏาคม 2564 Super administrator View : 104

 [16 ก.ค. 64] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 Super administrator View : 101

 [15 มิ.ย. 64] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 Super administrator View : 138

 [23 พ.ย. 64] คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง Super administrator View : 118

 [15 ส.ค. 64] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ Super administrator View : 292

 [15 ส.ค. 64] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน Super administrator View : 330

 [15 ส.ค. 64] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Super administrator View : 182

 [15 ส.ค. 64] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ Super administrator View : 352

 [15 ส.ค. 64] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล Super administrator View : 351

 [15 ส.ค. 64] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา Super administrator View : 185

 [15 ส.ค. 64] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา Super administrator View : 438

ข้อมูล จากเว็บการศึกษา

ตู้หนังสือ

ประมวลภาพกิจกรรม

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 - 2564
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.81.172.77
Online อยู่ : 4
วันนี้ 395
เมื่อวานนี้ 440
เดือนนี้ 5,508
ปีนี้ 5,508
รวมทั้งหมด 15,859
Record: 614 (30.11.2021)
( Counter 19-01-2022 )