ผู้บริหาร


ดร.จรณเดช  บุปผาชาติ
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นางญาณินท์  จิตตุรงค์อาภรณ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์  ยกให้
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

นางขนิษฐา  ม่วงศรีจันทร์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

นายสมบูรณ์  ทองสิทธิ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

สพป.สุโขทัย เขต 1


     


    

จำนวนนักเรียน สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 ปีการศึกษา 2564 (ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564)

อำเภอ

 

จำนวนโรงเรียน

 

จำนวนนักเรียน

  

รวม

 

ก่อนประถมศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

อ.เมืองสุโขทัย

31 ร.ร.
1 สาขา

1,024

4,740

425

6,189

อ.กงไกรลาศ

39

797

2,979

404

4,183

อ.คีรีมาศ

32

740

2,777

575

4,092

อ.บ้านด่านบานหอย

24

859

3,156

582

4,597

รวม

126 ร.ร.
1 สาขา

3,420

13,652

1,989

19,061

จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาด

อำเภอ

ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง

ขนาดใหญ่

ขนาดใหญ่พิเศษ

รวม

อ.เมืองสุโขทัย

21 ร.ร.
1 สาขา

7

2

1

31 ร.ร.
1 สาขา

อ.กงไกรลาศ

25

14

0

0

39

อ.คีรีมาศ

18

14

0

0

32

อ.บ้านด่านบานหอย

9

14

1

0

24

รวม

73 ร.ร.
1 สาขา

49

3

1

126 ร.ร.
1 สาขา

      

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบเงินทุนพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีมอบเงินทุนพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

08 ธ.ค. 64 วัลยา ผกามาศ ชำนิ  1

ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัด

ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัด

08 ธ.ค. 64

วัลยา ผกามาศ ชำนิ
view  1

สพป.สุโขทัย เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้

สพป.สุโขทัย เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้

29 พ.ย. 64

วัลยา ผกามาศ ชำนิ
view  19

Sri-in Coffee And Bakery เสริมอาชีพ สร้างรายได้นักเรียน

Sri-in Coffee And Bakery เสริมอาชีพ สร้างรายได้นักเรียน

25 พ.ย. 64

วัลยา ผกามาศ ชำนิ
view  22

 [03 ธ.ค. 64] ควรรู้ : ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีโทษวินัย Super administrator View : 16

 [03 ธ.ค. 64] การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Super administrator View : 117

 [21 ก.ค. 64] การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38ค(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ Super administrator View : 518

 [29 มิ.ย. 64] การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564 Super administrator View : 461

 [13 เม.ย. 64] หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2563 Super administrator View : 270

 [13 เม.ย. 64] ประกาศผลการสรรหาครูดี สกสค.สุโขทัย ประจำปี 2563 สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 Super administrator View : 182

 [13 เม.ย. 64] การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2564 Super administrator View : 411

 [13 เม.ย. 64] ประกาศตำแหน่งผู้บริหารว่าง Super administrator View : 275

 [20 ส.ค. 64] ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนฯ รูปแบบ IC4 และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน Super administrator View : 89

 [20 ส.ค. 64] ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รูปแบบ IC3 และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน Super administrator View : 53

 [14 ก.ค. 64] ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคอมพิวเตอร์ รูปแบบ IC4 และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 Super administrator View : 187

 [14 ก.ค. 64] ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคอมพิวเตอร์ รูปแบบ IC3 และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 Super administrator View : 103

 [21 พ.ย. 64] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2564 Super administrator View : 13

 [19 ต.ค. 64] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2564 Super administrator View : 28

 [14 ก.ย. 64] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 Super administrator View : 73

 [09 ส.ค. 64] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนกรกฏาคม 2564 Super administrator View : 91

 [16 ก.ค. 64] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 Super administrator View : 92

 [15 มิ.ย. 64] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 Super administrator View : 124

 [15 มิ.ย. 64] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2564 Super administrator View : 104

 [16 เม.ย. 64] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2564 Super administrator View : 147

 [23 พ.ย. 64] คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง Super administrator View : 100

 [15 ส.ค. 64] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ Super administrator View : 269

 [15 ส.ค. 64] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน Super administrator View : 298

 [15 ส.ค. 64] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Super administrator View : 162

 [15 ส.ค. 64] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ Super administrator View : 320

 [15 ส.ค. 64] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล Super administrator View : 310

 [15 ส.ค. 64] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา Super administrator View : 165

 [15 ส.ค. 64] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา Super administrator View : 406

ข้อมูล จากเว็บการศึกษา

ตู้หนังสือ

ประมวลภาพกิจกรรม

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 - 2564
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.212.120.195
Online อยู่ : 11
วันนี้ 345
เมื่อวานนี้ 501
เดือนนี้ 2,461
ปีนี้ 3,075
รวมทั้งหมด 3,075
Record: 614 (30.11.2021)
( Counter 08-12-2021 )
lordcasino aresbet