ผู้บริหาร



นายวัลลภ  วิบูลย์กูล
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายวีระ  พุ่มไม้
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายอารีย์  วรรณชัย
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน

1. นางรจนา พ่วงพี ผู้อำนวยการกลุ่ม [ดาวน์โหลด]
2. นางวาริน นะริน งานนโยบายและแผน [ดาวน์โหลด
      [ดาวน์โหลด]
3. นายพงศกร  ตั้งสยามวณิชย์ งานงบประมาณ [ดาวน์โหลด]
    งานติดตาม [ดาวน์โหลด]
4. นางสาวณัฐชา  ศิริคชพันธ์    
5. นางสาวกัญญษภัค  เจริญสุข งานข้อมูลสารสนเทศ ดาวน์โหลด
6. นางสาวสุธาสิณี  บุญทร    
7. นายเสกสรรค์  ดวงสิงห์ธรรม งานนโยบายและแผน ดาวน์โหลด
8. นายอนัตต์ชัย เมฆพัฒน์   [ดาวน์โหลด]

 


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ : 24 พ.ค. 67 เผยแพร่โดย : Super administrator View : 2886

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประชากรวัยเรียนนอกเขตบริการ สพป.สท.1

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 44.200.86.95
Online อยู่ : 100
วันนี้ 1,869
เมื่อวานนี้ 0
เดือนนี้ 1,869
ปีนี้ 1,869
รวมทั้งหมด 1,869
Record: 1869 (28.05.2024)
( Counter 28-05-2024 )