Download เอกสาร

ลำดับที่ รายการ เอกสาร วันที่อัพเดท View
1 เอกสารการดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม 18 พ.ค. 64 88
2 แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อเบิกค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง 18 พ.ค. 64 53
3 แบบฟอร์มเบิกเงินสมณาคุณสำหรับวิทยากร 18 พ.ค. 64 50
4 แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน 18 พ.ค. 64 58
5 แบบฟอร์มเบิกค่าอาหารกลางวันอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 18 พ.ค. 64 55
6 แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ 18 พ.ค. 64 49
7 แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 18 พ.ค. 64 47
8 แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online 18 พ.ค. 64 70
9 แบบฟอร์มใบแจ้งชำระเงินรายได้แผ่นดิน 18 พ.ค. 64 46
10 แบบฟอร์มใบแจ้งชำระเงินฝากคลัง 18 พ.ค. 64 60
11 แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 18 พ.ค. 64 61
12 แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษาบุตร 18 พ.ค. 64 66
13 แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 18 พ.ค. 64 65
14 แบบฟอร์มหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ 18 พ.ค. 64 70
15 คู่มือคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 16 มิ.ย. 64 111
16 ชุดพัฒนาความสามารถการอ่าน การเขียนภาษาไทย กลุ่มสาราภาษาไทย ชั้น ป.1 24 มิ.ย. 64 56
17 ชุดพัฒาความสามารถการอ่าน การเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 24 มิ.ย. 64 38
18 บัญชีคำพื้นฐานกลุ่มสาระภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา 24 มิ.ย. 64 36
19 บัญชีคำพื้นฐานกลุ่มสาระภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 24 มิ.ย. 64 83
20 ชุดพัฒนาความสามารถการอ่าน การเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้น ป.2 05 ก.ค. 64 50

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 - 2564
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 44.192.22.242
Online อยู่ : 9
วันนี้ 104
เมื่อวานนี้ 387
เดือนนี้ 13,070
ปีนี้ 13,179
รวมทั้งหมด 13,179
Record: 724 (05.07.2021)
( Counter 27-07-2021 )