O25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  ด้านการวางแผนกำลังคน ดำเนินการดังนี้

  • แผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 1 ปี
  • แผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 3 ปี
  • แผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 5 ปี

   ด้านการสรรหา ดำเนินการดังนี้

  • การย้ายข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ตำแหน่างผู้บริหารสถานศึกษา
  • การรับย้าย/รับโอน ข้านการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอิ่นตามมาตรา 38 ค.(2)
  • การรับย้าย/รับโอน ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์
  • การย้ายข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ตำแหน่งครู

  ด้านการพัฒนาบุคลากร ดำเนินการดังนี้

  • แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • แผนพัฒนาตนเอง 

  ด้านการสนับสนุนบุคลากร ดำเนินการดังนี้

  • ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคลากรไปดำรงตำแหน่งที่ว่างหรือตำแหน่งที่สูงขึ้น
  • ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านต่าง ๆ การยกย่องเชิดชูเกียรติของหน่วยงานต่าง ๆ
  • การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

ข้อมูล : O25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เผยแพร่โดย : administrator View : 1400

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 - 2564
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 44.192.22.242
Online อยู่ : 5
วันนี้ 127
เมื่อวานนี้ 387
เดือนนี้ 13,093
ปีนี้ 13,202
รวมทั้งหมด 13,202
Record: 724 (05.07.2021)
( Counter 27-07-2021 )