ผู้บริหาร


ดร.จรณเดช  บุปผาชาติ
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นางญาณินท์  จิตตุรงค์อาภรณ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์  ยกให้
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

นางขนิษฐา  ม่วงศรีจันทร์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

นายสมบูรณ์  ทองสิทธิ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

ข้อมูลบุคลากร

กลุ่มอำนวยการ
นางชุลีกร นิธิวรรณกุล
089-6399287
Chuleegorn1144@gmail.com
นางวัลยา พกามาศ ชำนิ
086-7352690
tomjojo222@gmail.com
นางสาวทวีรัตน์ มาลัยหวล
089-7061116
laon_1911@hotmail.com
นายวัชรพงศ์ รัตนพร
088-1646367
wat.rp34@gmail.com
นายสามารถ รัตนพร
0869394692
นายยงยุทธ ถึงมี
081-2814686
นายนุรุต กลั่นเรือง
095-3078900
nurut2509@gmail.com
นางเข็มทอง ก้อนสุวรรณ
081-6805308
kaemthong1967@gmail.com
นายสมศักดิ์ มั่งจิ๋ว
086-9361339
dangsomsak2201@gmail.com
นายยอด หมอทอง
087-8467592
yodhomthomg1486@gmail.com
นายนิรุทต์ พยัคน้อย
094-7176969
nirutphyakhnxy@gmail.com
นายปัญญา คีรีรัตนเสถียร
082-0135242
panyaephone@gmail.com
นายกิตติพงษ์ ศิริมาลา
095-6276026
redmi2563a8@gmail.com
นายฉลอง บุญหล่อ
084-2313348
 

 

กลุ่มนโยบายและแผน
นางเสาวลพ เดาวเรส
083-9602753
saowalop@outlook.com
นางสาวชนิตสิรี ธิบดี
085-8390834
chanitsree_meesat@gmail.com
นางสาวกิตยา พึ่งพุ่มแก้ว
088-2604926
nunnun024@gmail.com
นางสาวอรอนงค์ อินอุดออน
085-7133075
onanong.oa@hotmail.com
นางสาวศิริรัตน์ เหมมูล
082-9263354
sirirat.phung@gmail.com
นายอนันต์ชัย เมฆพัฒน์
086-4406686
pedped1074@gmail.com
     

 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวฐิติรัตน์ ชัยรังษี
086-2045419
thiti5097@hotmail.com
นางประภัสสร เถาพันธ์
086-4463486
num65526552@gmail.com
นางสาวเยาวรัตน์ ชื่นพุก
090-6793281
nok255299@hotmail.com
นางสาวนิชานันท์ ชูติพงศ์ชัยวัฒน์
099-4202952
kroonichanun@gmail.com
นางพัชรินทร์ กมลรัตน์
063-0160898
patcharin.kamonrat@gmail.com
นางสาวชรัชวรินทร์ มโนฤทธิฌานนท์
064-6948962
charatwarin@gmail.com
นางกลมพิสุทธิ์ ศิลปชัย
094-7205142
kamon100_100@hotmail.com
นางสาวอัจฉราภรณ์ ปิ่นทอง
094-7205142
aucharaphorn@gmail.com
นางสาวจุฑามาศ สอนโต
099-6156846
juthamssonto365@gmail.comกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางอภิญญา ศิลปชัย
098-3818928
apinya.puk2510@gmail.com
นางอิษฎาภรณ์ ประดุงรุง
089-7021230
mouse2550@hotmail.com
นางณิชาภัทร ภู่ทอง
093-2466992
nichanoi60@gmail.com
นายรัศมินทร์ พุทธอินทรา
089-0458709
rasminb.sukhothai.peaso1@gmail.com
นางสาวสกุณา เพ็งศรี
080-0280984
taliw.um@gmail.com
 นางสาวเฟื่องฟ้า ธรรมสุระกุล
084-8146491
fueangfa2429@gmail.com

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาววีณา แสนโกศิก
086-9370964
wena1962@hotmail.com
นางสิรธญา แก้วเนย
084-8220909
sirargaya11@gmail.com
นายไชยยศ ทองปากน้ำ
081-9621005
chaiyot1604@gmail.com
นายไกรสร พรมลา
092-2573551
kraisorn_pr@hotmail.com
นางศรัญญารัตน์ พรมลา
089-7998050
ksaranyarat@gmail.com
นางสาวศรุชา นาคทรัพย์
094-1567129
nsarucha59@gmail.com
นายปิ่นศิลป์ชัย นุ้ยเงิน
091-8383493
noomkunk@gmail.com
นางสมปอง ราษี
088-7770079
bbnn_1@hotmail.com
นางณัฐพัชร์ ด่านจิระมนตรี
081-0455528
nattaphatsdc.go.th
นายไมตรี นาคประสิทธิ์
064-0134549
mitri.n@obec.moe.go.th
นางสาวบุญยืน กันจิตร
081-11815296
chan.kanjit@gmail.com
นางสาวจันทวรรณ ทองคำ
086-4915963
golf4690@gmail.com
 นางสาวพิมพร จันทะวาศ
096-0838910
pimpornpreem14
   

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางจันทร์แดง ทับศูนย์
081-8868867
jundang1122@hotmail.co.th
นางเบ็ญจา พรหมณะ
086-2028140
นางภัทรา จันทร์เอี่ยม
081-4328074
patra_act@hotmail.co.th
นางสาวนิสา จันนา
085-9374832
nisajanna@gmail.com
นางสาวสุภัสสรา แสงสุข
087-2458054
supassarakeng@gmail.com
นายสุทธิวัฒน์ เนื้อไม้หอม
081-8868867
sutiwat250461@gmail.com
นางสาวรัตติภรณ์ เขียวบุตร
088-9313614
nommol.52@gmail.com
 
 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน
นางพรพนา สุขอ่ำ
095-3076533
pornpanasuk@gmail.com
นางสาวชญาณิศา ควรสุวรรณ
083-1895559
chayanisa1726@gmail.com
ข้อมูล : ข้อมูลบุคลากร เผยแพร่โดย : administrator View : 7238

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 - 2564
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.212.120.195
Online อยู่ : 14
วันนี้ 359
เมื่อวานนี้ 501
เดือนนี้ 2,475
ปีนี้ 3,089
รวมทั้งหมด 3,089
Record: 614 (30.11.2021)
( Counter 08-12-2021 )
lordcasino aresbet