วิสัยทัศน์/พันกิจ/เป้าประสงค์/ค่านิยม

วิสัยทัศน์/ค่านิยม/พันกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรคุณภาพ มุ่งพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ"

ค่านิยม "ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ"

พันธกิจ

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางด้านวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา
 2. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เน้นจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)

 เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) มีทักษะการเรียนรู้เชื่อมโยงสู่อาชีพ การมีงานทำตามความสามารถและความถนัด มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
 2. ผู้เรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น มีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับวัย
 3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญ
  และกำลังใจในการทำงาน
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เน้นจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
 5. พัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ทำงานแบบบูรณาการ มีความสามัคคี มีวินัย มีส่วนร่วมในการทำงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา
ข้อมูล : วิสัยทัศน์/พันกิจ/เป้าประสงค์/ค่านิยม เผยแพร่โดย : administrator View : 2077

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 - 2564
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 44.192.22.242
Online อยู่ : 7
วันนี้ 125
เมื่อวานนี้ 387
เดือนนี้ 13,091
ปีนี้ 13,200
รวมทั้งหมด 13,200
Record: 724 (05.07.2021)
( Counter 27-07-2021 )