คู่มือ มาตรการการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

กลุ่มอำนวยการ
การขอหนังสือรับรองเงินเดือน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานที่
การขออนุญาตเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี
การขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูก และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ขั้นตอนในการขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์ราชการ (กรณีโรงเรียนเป็นผู้ซื้อเอง)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ขั้นตอนการเบิกค่ารักษาพยาบาล

กลุ่มบริหารงานบุคคล
-ขั้นตอนการขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
-ขั้นตอนการขอทำหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ
-การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลาหรือระหว่างวันหยุดราชการ
-การลาออกจากราชการ
-การขอช่วยราชการของข้าราชการครูภายในเขตพื้นที่การศึกษา/ต่างเขตพื้นที่การศึกษา
-การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
-ปฏิทินย้ายครู ปี 2562
-การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
-วิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู
-การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจำ
-การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-แผนผังขั้นตอนการดำเนินการการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
-การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
-การจัดทำข้อมูลแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาในสังกัด
-แผนภูมิแสดงขั้นตอนการจัดทำแฟ้มทะเบียนประวัติข้าราชการ
-งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ
-ขั้นตอนการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครู
-การดำเนินการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน

กลุ่มนโยบายและแผน
-การจัดทำแผนปฏิบัติ
-การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การให้บริการ วันที่ : 14 เม.ย. 64 เผยแพร่โดย : Super administrator View : 53

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 - 2564
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 44.192.22.242
Online อยู่ : 11
วันนี้ 115
เมื่อวานนี้ 387
เดือนนี้ 13,081
ปีนี้ 13,190
รวมทั้งหมด 13,190
Record: 724 (05.07.2021)
( Counter 27-07-2021 )