ผู้บริหารนายวัลลภ  วิบูลย์กูล
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายวีระ  พุ่มไม้
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายอารีย์  วรรณชัย
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 กิจกรรมปลุกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี Super administrator 26 เม.ย. 66 1876
2 สัมมนาการบริหารกิจการสาธารณะเมืองพิเศษด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรม Super administrator 19 มี.ค. 64 1930
3 ประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัยและหัวหน้าส่วนราชการ Super administrator 19 มี.ค. 64 1985
4 พิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 Super administrator 19 มี.ค. 64 2161
5 ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2565 Super administrator 20 มี.ค. 64 1898
6 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้บุคลากร Super administrator 20 มี.ค. 64 1927
7 ประชุมจัดตั้งงบประมาณ 2565 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล Super administrator 20 มี.ค. 64 2038
8 ร่วมประชุมเตรียมรับเสด็จองค์ประธาน TO BE NUMBER ONE Super administrator 20 มี.ค. 64 1891
9 ร่วมตักบาตรสะพานบุญ ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 Super administrator 20 มี.ค. 64 2071
10 ร่วมพิธีจุดเทียนสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Super administrator 20 มี.ค. 64 1902
11 จัดประชุมครูสัญจร อำเภอคีรีมาศ Super administrator 20 มี.ค. 64 1984
12 ประชุมครูสัญจร อำเภอกงไกรลาศ Super administrator 20 มี.ค. 64 1846
13 ประชุมครูสัญจร อำเภอบ้านด่านลานหอย Super administrator 20 มี.ค. 64 2006
14 จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ Super administrator 20 มี.ค. 64 1920
15 ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด Super administrator 20 มี.ค. 64 1979
16 สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมบุคลากรครู นักเรียนแต่งกายชุดผ้าไทย Super administrator 20 มี.ค. 64 1915
17 ประชุมพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 Super administrator 20 มี.ค. 64 1859
18 ส่งเสริมครูพัฒนาทักษะ Coding และเทคโนโลยี AI Super administrator 20 มี.ค. 64 1868
19 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด Super administrator 20 มี.ค. 64 1915
20 วางมาตรการเพื่อประหยัดงบประมาณ Super administrator 20 มี.ค. 64 1871
21 ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอน Super administrator 20 มี.ค. 64 2009
22 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล Super administrator 20 มี.ค. 64 1890
23 ไหว้พระภูมิเจ้าที่ รับสิ่งดีๆปีใหม่ 2564 Super administrator 02 เม.ย. 66 1867
24 ร่วมประชุม ผอ.เขต ทั่วประเทศผ่านระบบ Video Conference Super administrator 20 มี.ค. 64 2014
25 ประชุมมาตรฐานสำนักงาน Super administrator 20 มี.ค. 64 2022
26 ร่วมประชุมทางไกลรับทราบนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน Super administrator 20 มี.ค. 64 1831
27 ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน Super administrator 20 มี.ค. 64 1936
28 ประชุมสร้างความเข้าใจเรื่องการทำลายหนังสือราชการ Super administrator 20 มี.ค. 64 1884
29 เผยแพร่ภารกิจผ่านรายการวิทยุ Super administrator 20 มี.ค. 64 1888
30 ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช Super administrator 20 มี.ค. 64 1912
31 ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ Super administrator 20 มี.ค. 64 2085
32 ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณโครงการ ปี 2564 Super administrator 20 มี.ค. 64 1895
33 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 Super administrator 20 มี.ค. 64 1888
34 ติดตามการจัดการเรียนการสอนหลังปิดเรียนกรณีพิเศษ Super administrator 20 มี.ค. 64 1827
35 ประชุมแนวทางการเร่งรัดเบิกจ่ายเงิน Super administrator 20 มี.ค. 64 1848
36 ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 ครั้งที่ 1/2564 Super administrator 20 มี.ค. 64 2053
37 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านระบบทางไกล Super administrator 20 มี.ค. 64 1834
38 จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน Super administrator 20 มี.ค. 64 1922
39 ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนคุณภาพของชุมชนพื้นที่ จ .สุโขทัย Super administrator 20 มี.ค. 64 1987
40 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ Super administrator 20 มี.ค. 64 2155
41 ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด Super administrator 20 มี.ค. 64 1926
42 ต้อนรับข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล Super administrator 20 มี.ค. 64 1865
43 ศึกษาดูงาน KRS และครุภัณฑ์ เติมกลยุทธ์ เสริมประสิทธิภาพงาน Super administrator 20 มี.ค. 64 1830
44 MOU สร้างเครือข่ายโรงเรียนสุจริต Super administrator 20 มี.ค. 64 1934
45 MOU บุคลากร เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต Super administrator 20 มี.ค. 64 1934
46 ตรวจคัดกรองยาเสพติดในสถานศึกษา Super administrator 20 มี.ค. 64 1862
47 จัดประชุมเตรียมการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 Super administrator 20 มี.ค. 64 1814
48 ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด Super administrator 20 มี.ค. 64 2068
49 ลงพื้นที่โรงเรียนติดตามการจัดการเรียนการสอน Super administrator 20 มี.ค. 64 2046
50 ลงพื้นที่โรงเรียนติดตามการจัดการเรียนการสอน Super administrator 20 มี.ค. 64 1924
51 นิเทศบูรณาการ ให้กำลังใจเพื่อนครู Super administrator 20 มี.ค. 64 1756
52 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุโขทัย Super administrator 20 มี.ค. 64 1998
53 รับรางวัลเสมาพิทักษ์ Super administrator 20 มี.ค. 64 2312
54 ศึกษาดูงานเตรียมยกระดับผล ITA Super administrator 20 มี.ค. 64 1750
55 การตรวจสุขภาพเชิงรุก Super administrator 20 มี.ค. 64 1773
56 Coaching Team ให้คำปรึกษาการประเมิน ผอ.สพท. Super administrator 20 มี.ค. 64 1741
57 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ Super administrator 20 มี.ค. 64 1771
58 กิจกรรมแสดงสัญลักษณ์สำนักงานเขตสุจริต Super administrator 02 เม.ย. 64 1710
59 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รอง ผอ.สพป. Super administrator 02 เม.ย. 64 1955
60 พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา Super administrator 02 เม.ย. 64 1708
61 เปิดโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ สพป.สุโขทัย เขต 1 Super administrator 02 เม.ย. 64 1826
62 สำรวจพื้นที่โรงเรียนคุณภาพของชุมชน Super administrator 02 เม.ย. 64 1798
63 ประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) Super administrator 02 เม.ย. 64 1834
64 ร่วมสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย Super administrator 02 เม.ย. 64 1744
65 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุมรายงานผลการตรวจราชการ Super administrator 02 เม.ย. 64 1728
66 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ รอง ผอ.สพท. Super administrator 02 เม.ย. 64 1836
67 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) Super administrator 02 เม.ย. 64 1783
68 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าร่วมประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ Super administrator 02 เม.ย. 64 1731
69 ประชุมทางไกลสร้างความเข้าใจการสอบ RT Super administrator 02 เม.ย. 64 1732
70 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 Super administrator 02 เม.ย. 64 1696
71 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เยี่ยมสนามสอบความสามารถทางการอ่าน (RT) Super administrator 02 เม.ย. 64 1837
72 ประธานเปิดสนามกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) Super administrator 02 เม.ย. 64 1769
73 บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 รับทราบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากผู้ตรวจราชการประจำคลัสเตอร์ 17 Super administrator 02 เม.ย. 64 1861
74 ประชุมชี้แจงการจัดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) Super administrator 02 เม.ย. 64 1731
75 การฟังความคิดเห็นการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator 02 เม.ย. 64 1737
76 สพป.สุโขทัย เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย Super administrator 02 เม.ย. 64 1771
77 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เยี่ยมสนามสอบ NT Super administrator 02 เม.ย. 64 1700
78 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต Super administrator 02 เม.ย. 64 1812
79 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 รับเครื่องหมายพลร่มสัมพันธ์กิตติมศักดิ์ Super administrator 02 เม.ย. 64 2260
80 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ Super administrator 02 เม.ย. 64 1980
81 วันเกียรติยศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเมืองสุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1 Super administrator 04 เม.ย. 64 1847
82 วันเกียรติยศข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา อำเภอคีรีมาศ สพป.สุโขทัย เขต 1 Super administrator 04 เม.ย. 64 1818
83 ตักบาตรรับอรุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี Super administrator 04 เม.ย. 64 1711
84 วันเกียรติยศข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา อำเภอบ้านด่านลานหอย สพป.สุโขทัย เขต 1 Super administrator 04 เม.ย. 64 1704
85 วันเกียรติยศข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา อำเภอกงไกรลาศ สพป.สุโขทัย เขต 1 Super administrator 04 เม.ย. 64 1759
86 พิธีมอบทุนการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1 05 เม.ย. 64 2006
87 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 08 เม.ย. 64 1922
88 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย สพป.สุโขทัย เขต 1 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 13 เม.ย. 64 1881
89 เปิดอาคารเรียนพอเพียง โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัลยา ผกามาศ ชำนิ 13 เม.ย. 64 1796
90 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรม Big Cleaning Day วัลยา ผกามาศ ชำนิ 23 เม.ย. 64 1730
91 ประชุมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาออนไลน์ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 30 เม.ย. 64 1763
92 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. วัลยา ผกามาศ ชำนิ 05 พ.ค. 64 1788
93 ประชุมทางไกลผู้บริหารสถานศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 06 พ.ค. 64 1724
94 ประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 11 พ.ค. 64 1696
95 ประเมินสัมฤทธิผลตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 11 พ.ค. 64 1788
96 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 และบุคลากรในสังกัด รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วัลยา ผกามาศ ชำนิ 12 พ.ค. 64 1858
97 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 และบุคลากรในสังกัด รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วัลยา ผกามาศ ชำนิ 20 พ.ค. 64 1735
98 ผู้บริหาร สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุมเตรียมการก่อนเปิดเรียน วัลยา ผกามาศ ชำนิ 20 พ.ค. 64 1875
99 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัลยา ผกามาศ ชำนิ 28 พ.ค. 64 1806
100 พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร วัลยา ผกามาศ ชำนิ 01 มิ.ย. 64 1791
101 สพป.สุโขทัย เขต 1 ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วัลยา ผกามาศ ชำนิ 04 มิ.ย. 64 1762
102 สพป.สุโขทัย เขต 1 เชิดชูเกียรตินักเรียน มอบเหรียญ Hero สอบ O-NET และ NT คะแนนเต็ม 100 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 04 มิ.ย. 64 1868
103 สพป.สุโขทัย เขต 1 ฉีดวัคซีนโควิด-19 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 04 มิ.ย. 64 1911
104 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เตรียมพร้อมเปิดเทอม วัลยา ผกามาศ ชำนิ 08 มิ.ย. 64 1803
105 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดประชุมชี้แจงแนวการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 08 มิ.ย. 64 1774
106 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วัลยา ผกามาศ ชำนิ 11 มิ.ย. 64 1711
107 สพป.สุโขทัย เขต 1 เปิดเรียน 100% ผอ.เขต นำทีมติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ปูพรมครบทุกโรงเรียน Montri 20 มี.ค. 66 1778
108 สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบเหรียญ Hero นักเรียนสอบ RT คะแนนเต็ม 100 อ.เมืองสุโขทัย Montri 20 มี.ค. 66 1751
109 สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบเหรียญ Hero นักเรียนสอบ RT คะแนนเต็ม 100 อ.คีรีมาศ Montri 20 มี.ค. 66 1683
110 สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบเหรียญ Hero นักเรียนสอบ RT คะแนนเต็ม 100 อ.กงไกรลาศ Montri 20 มี.ค. 66 1715
111 สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบเหรียญ Hero นักเรียนสอบ RT คะแนนเต็ม 100 อ.บ้านด่านลานหอย Montri 20 มี.ค. 66 1845
112 สพป.สุโขทัย เขต 1 ปลูกฝังองค์ความรู้ให้บุคลากรรู้จักแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม Montri 20 มี.ค. 66 1794
113 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมยกระดับผลการประเมิน ITA ออนไลน์ Montri 20 มี.ค. 66 1814
114 สพป.สุโขทัย เขต 1 ศึกษาดูงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริต Montri 20 มี.ค. 66 1661
115 สุโขทัย เขต 1 แนะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดถึงสิทธิประโยชน์ให้ทราบก่อนเกษียณ เพื่อเกษียณด้วยความสุข วัลยา ผกามาศ ชำนิ 06 ก.ค. 64 1892
116 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประเมิน ITA Online สำหรับสถานศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 06 ก.ค. 64 1847
117 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุม อ.ก.ต.ป.น. วัลยา ผกามาศ ชำนิ 06 ก.ค. 64 1707
118 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมเป็นวิทยากรการพัฒนา รอง.ผอ.สถานศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 06 ก.ค. 64 1822
119 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการนิเทศโรงเรียนโครงการคอนเน็กซ์อีดี โรงเรียนร่วมพัฒนา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 07 ก.ค. 64 1782
120 สพป.สุโขทัย เขต 1 ต้อนรับ ผอ.สพร. วัลยา ผกามาศ ชำนิ 07 ก.ค. 64 1827
121 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2564 Super administrator 18 ก.ค. 64 2041
122 สพป.สุโขทัย เขต 1 ส่งกำลังใจช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 21 ก.ค. 64 1707
123 สพป.สุโขทัย เขต 1 ส่งกำลังใจช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 21 ก.ค. 64 1810
124 สพป.สุโขทัย เขต 1 ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 27 ก.ค. 64 1765
125 สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้กักตัว วัลยา ผกามาศ ชำนิ 02 ส.ค. 64 1826
126 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาช่วงโควิด-19 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 02 ส.ค. 64 1783
127 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดอบรมปลุกจิตสำนึก เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน วัลยา ผกามาศ ชำนิ 06 ส.ค. 64 1760
128 ถวายพระพรวันแม่แห่งขาติ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 16 ส.ค. 64 1719
129 สพป.สุโขทัย เขต 1 รับทราบนโยบาย ศธ.จุดยืนลดภาระทางการศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 16 ส.ค. 64 1770
130 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจดูแลต้นไม้ ผักปลอดสาร โคก หนอง นา สพป.สุโขทัย เขต 1 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 17 ส.ค. 64 1731
131 ผวจ.สุโขทัย เยี่ยมชม โคก หนอง นา สพป.สุโขทัย เขต 1 โครงการต้นแบบขยายผลสู่โรงเรียน วัลยา ผกามาศ ชำนิ 18 ส.ค. 64 1697
132 สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบน้ำดื่มผู้ว่าฯสุโขทัย เพื่อช่วยเหลือช่วงโควิด-19 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 18 ส.ค. 64 1795
133 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 ปันน้ำใจมอบน้ำดื่ม ช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์โควิด-19 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 19 ส.ค. 64 1863
134 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ประเมินวิทยฐานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 19 ส.ค. 64 1889
135 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ด้วยระบบทางไกล 11 ต.ค. 64 2044
136 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการขยายชั้นเรียนระดับ ม.ต้น วัลยา ผกามาศ ชำนิ 24 พ.ย. 64 1638
137 ผู้บริหาร สพป.สุโขทัย เขต 1 จับมือศึกษานิเทศก์มอบนโยบายพร้อมแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด วัลยา ผกามาศ ชำนิ 24 พ.ย. 64 1709
138 สำนักงานลูกเสือจังหวัดสุโขทัย จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 25 พ.ย. 64 1624
139 Sri-in Coffee And Bakery เสริมอาชีพ สร้างรายได้นักเรียน วัลยา ผกามาศ ชำนิ 25 พ.ย. 64 1630
140 สพป.สุโขทัย เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 29 พ.ย. 64 1669
141 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัด วัลยา ผกามาศ ชำนิ 08 ธ.ค. 64 1613
142 พิธีมอบเงินทุนพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วัลยา ผกามาศ ชำนิ 08 ธ.ค. 64 1605
143 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 09 ธ.ค. 64 1640
144 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต วัลยา ผกามาศ ชำนิ 13 ธ.ค. 64 1626
145 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีรับหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 42 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 13 ธ.ค. 64 1656
146 สพป.สุโขทัย เขต 1 ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 15 ธ.ค. 64 1625
147 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดแข่งขันอ่านสารานุกรมไทย เล่ม 42 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 16 ธ.ค. 64 1604
148 ก.ต.ป.น. สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 16 ธ.ค. 64 1762
149 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต วัลยา ผกามาศ ชำนิ 20 ธ.ค. 64 1641
150 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เปิดการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 21 ธ.ค. 64 1688
151 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดพิธีมอบรางวัลกิจกรรมวาดภาพระบายสี เด็กไทยใส่ใจ สู้ภัยโควิด ระดับชั้นประถมศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 23 ธ.ค. 64 1689
152 บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้ารับการตรวจสุขภาพเชิงรุก วัลยา ผกามาศ ชำนิ 27 ธ.ค. 64 1627
153 สพป.สุโขทัย เขต 1 รับรายงานตัวครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 27 ธ.ค. 64 1680
154 สพป.สุโขทัย เขต 1 MOU ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ “SKT1 Model” วัลยา ผกามาศ ชำนิ 13 ม.ค. 65 1746
155 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมงานวันครูอำเภอกงไกรลาศ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 17 ม.ค. 65 1594
156 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต วัลยา ผกามาศ ชำนิ 17 ม.ค. 65 1616
157 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน วัลยา ผกามาศ ชำนิ 19 ม.ค. 65 1625
158 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนา ขับเคลื่อนการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่ ผ่านระบบ ZOOM MEETING วัลยา ผกามาศ ชำนิ 20 ม.ค. 65 1673
159 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายพลิกโฉมการเรียนรู้ภาษาไทยสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน พัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยและปฐมวัย วัลยา ผกามาศ ชำนิ 26 ม.ค. 65 1644
160 สนามสอบจังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบครูผู้ช่วย สนามสอบที่ 1 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 03 ก.พ. 65 1654
161 สนามสอบจังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบครูผู้ช่วย สนามสอบที่ 2-3 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 04 ก.พ. 65 1610
162 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ เตรียมความพร้อมสอบครูผู้ช่วย วัลยา ผกามาศ ชำนิ 04 ก.พ. 65 1611
163 สอบครูผู้ช่วย สนามสุโขทัย จัดมาตรการเข้มป้องกันโควิด ป้องกันการทุจริต วัลยา ผกามาศ ชำนิ 05 ก.พ. 65 1849
164 สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมความพร้อมสอบ O-NET วัลยา ผกามาศ ชำนิ 09 ก.พ. 65 1624
165 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. วัลยา ผกามาศ ชำนิ 09 ก.พ. 65 1622
166 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต วัลยา ผกามาศ ชำนิ 14 ก.พ. 65 1909
167 พสน. สพป.สุโขทัย เขต 1 ตรวจจุดเสี่ยงช่วงวาเลนไทน์ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 15 ก.พ. 65 1622
168 สพป.สุโขทัย เขต 1 เพิ่มเทคนิคการจัดการเรียนรู้ครูภาษาอังกฤษระดับ ม.ต้น วัลยา ผกามาศ ชำนิ 15 ก.พ. 65 1645
169 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีมอบรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 17 ก.พ. 65 1670
170 สพป.สุโขทัย เขต 1 ให้ความรู้สถานศึกษาการดูแลนักเรียนยากจน วัลยา ผกามาศ ชำนิ 23 ก.พ. 65 1631
171 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมประธานสนามสอบ เตรียมความพร้อมสอบ RT และ NT วัลยา ผกามาศ ชำนิ 24 ก.พ. 65 1631
172 สพป.สุโขทัย เขต 1 รับรายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 28 ก.พ. 65 1602
173 สพป.สุโขทัย เขต 1 รับโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น วัลยา ผกามาศ ชำนิ 01 มี.ค. 65 1753
174 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 เสริมเทคนิคการดูแลพฤติกรรมเด็กวัยเรียนให้ครูสุโขทัย วัลยา ผกามาศ ชำนิ 01 มี.ค. 65 1616
175 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 02 มี.ค. 65 1623
176 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วม MOU แผนปฏิบัติการจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 03 มี.ค. 65 1654
177 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมชี้แจงแนวการตรวจสอบโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากสถานการณ์ COVID-19 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 04 มี.ค. 65 1666
178 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต วัลยา ผกามาศ ชำนิ 07 มี.ค. 65 1612
179 จ.สุโขทัย ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 09 มี.ค. 65 1602
180 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 10 มี.ค. 65 1737
181 สพป.สุโขทัย เขต 1 ฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อบริเวณสำนักงาน วัลยา ผกามาศ ชำนิ 11 มี.ค. 65 1620
182 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน KRS วัลยา ผกามาศ ชำนิ 11 มี.ค. 65 5713
183 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 11 มี.ค. 65 1819
184 ประชุมแผนการศึกษาระดับภาค Super administrator 17 มี.ค. 65 1591
185 ประชุมการหนุนเสริมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม Super administrator 17 มี.ค. 65 1629
186 จังหวัดสุโขทัย ร่วมแสดงความยินดี สพป.สุโขทัย เขต 1 รับโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น วัลยา ผกามาศ ชำนิ 28 มี.ค. 65 1894
187 สพป.สุโขทัย เขต 1 รับการตรวจติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 29 มี.ค. 65 1636
188 สพป.สุโขทัย เขต 1 รับรายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 01 เม.ย. 65 1725
189 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 05 เม.ย. 65 1611
190 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมงานงานรัฐพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 06 เม.ย. 65 1666
191 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดพิธีมอบตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย วัลยา ผกามาศ ชำนิ 21 เม.ย. 65 1642
192 สพป.สุโขทัย เขต 1 พัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย รุ่นที่ 1 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 27 เม.ย. 65 1598
193 สพป.สุโขทัย เขต 1 รับรายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ รอบที่ 2 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 28 เม.ย. 65 1664
194 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต วัลยา ผกามาศ ชำนิ 02 พ.ค. 65 1723
195 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 03 พ.ค. 65 1678
196 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 05 พ.ค. 65 1702
197 สพป.สุโขทัย เขต 1 เสริมทักษะครูผู้สอนสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม วัลยา ผกามาศ ชำนิ 06 พ.ค. 65 1744
198 สพป.สุโขทัย เขต 1 รับรายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ รอบที่ 3 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 12 พ.ค. 65 1643
199 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 19 พ.ค. 65 1801
200 สพป.สุโขทัย เขต 1 รับรายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 20 พ.ค. 65 1784
201 สพป.สุโขทัย เขต 1 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วย Active Learning สำหรับครู ป.2 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 23 พ.ค. 65 1687
202 สพป.สุโขทัย เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการครูนาฏศิลป์ต้นแบบ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 26 พ.ค. 65 1775
203 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วัลยา ผกามาศ ชำนิ 30 พ.ค. 65 3761
204 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 01 มิ.ย. 65 1774
205 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 02 มิ.ย. 65 1713
206 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วัลยา ผกามาศ ชำนิ 03 มิ.ย. 65 1641
207 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต วัลยา ผกามาศ ชำนิ 06 มิ.ย. 65 1594
208 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 07 มิ.ย. 65 1612
209 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต ร.8” วัลยา ผกามาศ ชำนิ 09 มิ.ย. 65 1647
210 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาผ่านกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 09 มิ.ย. 65 1605
211 ผอ.เขต พบเพื่อนครูอำเภอคีรีมาศ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 10 มิ.ย. 65 1617
212 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วัลยา ผกามาศ ชำนิ 13 มิ.ย. 65 1605
213 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลบุคลากรในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล วัลยา ผกามาศ ชำนิ 14 มิ.ย. 65 1586
214 ศน.สพป.สุโขทัย เขต 1 เสริมทักษะด้านศิลปะให้นักเรียน วัลยา ผกามาศ ชำนิ 14 มิ.ย. 65 1592
215 สพป.สุโขทัย เขต 1 ปันน้ำใจช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย วัลยา ผกามาศ ชำนิ 15 มิ.ย. 65 1551
216 สำนักงานลูกเสือจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด วัลยา ผกามาศ ชำนิ 15 มิ.ย. 65 1620
217 ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอำเภอกงไกรลาศ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 16 มิ.ย. 65 1610
218 ผอ.เขต พบเพื่อนครู อ.บ้านด่านลายหอย วัลยา ผกามาศ ชำนิ 17 มิ.ย. 65 1615
219 สพป.สุโขทัย เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 18 มิ.ย. 65 1647
220 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัด MOU บุคลากร เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วัลยา ผกามาศ ชำนิ 20 มิ.ย. 65 1575
221 สพป.สุโขทัย เขต 1 ปลูกฝังองค์ความรู้ให้บุคลากรรู้จักแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม วัลยา ผกามาศ ชำนิ 20 มิ.ย. 65 1610
222 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประเมิน ITA ออนไลน์ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 20 มิ.ย. 65 1640
223 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต วัลยา ผกามาศ ชำนิ 21 มิ.ย. 65 1616
224 หนูรักกีฬา กับ ปตท.สผ.ครั้งที่ 2 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 23 มิ.ย. 65 1603
225 สพป.สุโขทัย เขต 1 พาน้องกลับมาเรียน วัลยา ผกามาศ ชำนิ 23 มิ.ย. 65 1634
226 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัด MOU ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต วัลยา ผกามาศ ชำนิ 29 มิ.ย. 65 1541
227 สพป.สุโขทัย เขต 1 ปลูกฝังองค์ความรู้สถานศึกษาในสังกัด รู้จักแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม วัลยา ผกามาศ ชำนิ 29 มิ.ย. 65 1543
228 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประเมิน ITA ออนไลน์สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) วัลยา ผกามาศ ชำนิ 29 มิ.ย. 65 1557
229 สำนักงานลูกเสือจังหวัดสุโขทัย สุโขทัยจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 01 ก.ค. 65 1580
230 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต วัลยา ผกามาศ ชำนิ 04 ก.ค. 65 1571
231 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดอบรมครูปฐมวัยพัฒนาบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย วัลยา ผกามาศ ชำนิ 04 ก.ค. 65 1648
232 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 06 ก.ค. 65 1573
233 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดพิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 19 ปี วัลยา ผกามาศ ชำนิ 07 ก.ค. 65 1616
234 กิจกรรมโคก หนอง นา โมเดล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สพป.สุโขทัย เขต 1 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 08 ก.ค. 65 1589
235 สพป.สุโขทัย เขต 1 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ในการครองตน ครองงาน ให้บุคลากร วัลยา ผกามาศ ชำนิ 10 ก.ค. 65 1642
236 สพป.สุโขทัย เขต 1 ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 12 ก.ค. 65 1588
237 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดประชุมพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 22 ก.ค. 65 1550
238 สพป.สุโขทัย เขต 1 เยี่ยมบ้านนักเรียนพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 22 ก.ค. 65 1555
239 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 22 ก.ค. 65 1610
240 สพป.สุโขทัย เขต 1 เยี่ยมบ้านนักเรียนพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย วัลยา ผกามาศ ชำนิ 22 ก.ค. 65 1611
241 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต วัลยา ผกามาศ ชำนิ 01 ส.ค. 65 1584
242 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 03 ส.ค. 65 1606
243 สพป.สุโขทัย เขต 1 คัดเลือก Best Practice ขับเคลื่อนสถานการณ์ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 09 ส.ค. 65 1718
244 ค่ายทักษะชีวิต ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 10 ส.ค. 65 1611
245 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 10 ส.ค. 65 1609
246 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมพัฒนาบุคลากรศูนย์แนะแนว วัลยา ผกามาศ ชำนิ 19 ส.ค. 65 1751
247 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุม ก.ต.ป.น. วัลยา ผกามาศ ชำนิ 19 ส.ค. 65 2242
248 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน วัลยา ผกามาศ ชำนิ 24 ส.ค. 65 2087
249 สพป.สุโขทัย เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา 14 ต.ค. 65 1818
250 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาออนไลน์ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 31 ส.ค. 65 1678
251 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต วัลยา ผกามาศ ชำนิ 05 ก.ย. 65 1730
252 สพป.สุโขทัย เขต 1 ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 16 ก.ย. 65 1783
253 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 21 ก.ย. 65 1994
254 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร วันเกียรติยศ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 30 ก.ย. 65 1596
255 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา Super administrator 17 ต.ค. 65 1813
256 ต้อนรับ ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 17 ต.ค. 65 1645
257 ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัลยา ผกามาศ ชำนิ 21 ต.ค. 65 1791
258 สพป.สุโขทัย เขต 1 ปันน้ำใจช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย วัลยา ผกามาศ ชำนิ 25 ต.ค. 65 1652
259 สพป.สุโขทัย เขต 1 รับรายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 31 ต.ค. 65 1557
260 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการเตรียมความพร้อมโรงเรียนก่อนเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 31 ต.ค. 65 1602
261 เปิดเรียนวันแรก ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามมาตรการความปลอดภัย วัลยา ผกามาศ ชำนิ 01 พ.ย. 65 1559
262 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 03 พ.ย. 65 1599
263 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ Super administrator 07 พ.ย. 65 1708
264 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง วัลยา ผกามาศ ชำนิ 09 พ.ย. 65 1803
265 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 10 พ.ย. 65 1527
266 สพป.สุโขทัย เขต 1 ตรวจสอบหลักฐานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 15 พ.ย. 65 1507
267 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 15 พ.ย. 65 1551
268 สพป.สุโขทัย เขต 1 เพิ่มสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ มุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพเชิงพื้นที่ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 18 พ.ย. 65 1598
269 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 18 พ.ย. 65 1637
270 สพป.สุโขทัย เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และครูพี่เลี้ยง วันแรกคึกคัก Super administrator 28 พ.ย. 65 1812
271 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 26 พ.ย. 65 2451
272 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา Super administrator 28 พ.ย. 65 1780
273 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เปิดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรามคำแหง วัลยา ผกามาศ ชำนิ 30 พ.ย. 65 1571
274 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเจ้าราม จัดกีฬานักเรียน สร้างความสามัคคี ต่อต้านยาเสพติด วัลยา ผกามาศ ชำนิ 02 ธ.ค. 65 1560
275 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 06 ธ.ค. 65 1512
276 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และประธานศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 08 ธ.ค. 65 1705
277 สพป.สุโขทัย เขต 1 ดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากเหตุการณ์ถูกทำร้ายร่างกาย วัลยา ผกามาศ ชำนิ 08 ธ.ค. 65 1628
278 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการสอบพนักงานราชการ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 15 ธ.ค. 65 1625
279 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมกลุ่มโรงเรียนแกนนำการจัดทำ PA ประจำปี 2566 Super administrator 24 ธ.ค. 65 1632
280 สพป.สุโขทัย เขต 1 ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา Super administrator 26 พ.ค. 66 1533
281 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต Super administrator 26 พ.ค. 66 1536
282 งานวันครู 2566 Super administrator 26 พ.ค. 66 1536
283 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วัลยา ผกามาศ ชำนิ 17 ม.ค. 66 1605
284 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมงานการขับเคลื่อนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย (ภาคเหนือตอนล่าง) วัลยา ผกามาศ ชำนิ 17 ม.ค. 66 1501
285 บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้ารับการตรวจสุขภาพเชิงรุก วัลยา ผกามาศ ชำนิ 17 ม.ค. 66 1586
286 Coaching Team ให้คำปรึกษาการประเมิน รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 26 ม.ค. 66 1628
287 สพป.สุโขทัย เขต 1 ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย วัลยา ผกามาศ ชำนิ 26 ม.ค. 66 1513
288 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต วัลยา ผกามาศ ชำนิ 06 ก.พ. 66 1557
289 ประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดสุโขทัย วัลยา ผกามาศ ชำนิ 07 ก.พ. 66 1504
290 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมขับเคลื่อนการจัดทำ PA วัลยา ผกามาศ ชำนิ 08 ก.พ. 66 1528
291 สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมความพร้อมสอบ O-NET วัลยา ผกามาศ ชำนิ 08 ก.พ. 66 1539
292 สพป.สุโขทัย เขต 1 เดินหน้าขับเคลื่อนสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข Montri 20 มี.ค. 66 1476
293 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมทดสอบ RT ป.1 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 10 ก.พ. 66 1499
294 สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 13 ก.พ. 66 1590
295 พสน. สพป.สุโขทัย เขต 1 ตรวจจุดเสี่ยงช่วงวาเลนไทน์ 22 มี.ค. 66 1580
296 คณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 รับนโยบายการดำเนินงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 15 ก.พ. 66 1656
297 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมกรรมการคุมสอบ RT ป.1 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 15 ก.พ. 66 1912
298 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วน แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี และมาตรฐานสำนักงาน วัลยา ผกามาศ ชำนิ 16 ก.พ. 66 1882
299 สพป.สุโขทัย เขต 1 ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย วัลยา ผกามาศ ชำนิ 16 ก.พ. 66 1848
300 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต วัลยา ผกามาศ ชำนิ 27 ก.พ. 66 1443
301 สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 42 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 28 ก.พ. 66 1767
302 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 Montri 20 มี.ค. 66 1582
303 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมชี้แจงการติดตาม ตรวจสอบของ ก.ต.ป.น. และการประเมินห้องเรียนคุณภาพ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 20 มี.ค. 66 1584
304 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการโรงเรียนเครือข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา วัลยา ผกามาศ ชำนิ 20 มี.ค. 66 1542
305 สพป.สุโขทัย เขต 1 Workshop สร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม SchoolMIS วัลยา ผกามาศ ชำนิ 23 มี.ค. 66 1580
306 สพป.สุโขทัย เขต 1 รับรายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 27 มี.ค. 66 1696
307 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการรายงานตัวชี้วัดในรูปแบบองค์รวม วัลยา ผกามาศ ชำนิ 30 มี.ค. 66 1877
308 สพป.สุโขทัย เขต 1 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 03 เม.ย. 66 1681
309 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุมรับทราบนโยบายการประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 05 เม.ย. 66 1287
310 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต วัลยา ผกามาศ ชำนิ 10 เม.ย. 66 1454
311 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่การพัฒนาผู้เรียน วัลยา ผกามาศ ชำนิ 10 เม.ย. 66 1354
312 สพป.สุโขทัย เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกระดับปฐมวัย วัลยา ผกามาศ ชำนิ 11 เม.ย. 66 1307
313 สพป.สุโขทัย เขต 1 รดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโสรับสงกรานต์ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 12 เม.ย. 66 1354
314 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมคณะทำงานบริหารโครงการและนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ วัลยา ผกามาศ ชำนิ 20 เม.ย. 66 1392
315 สพป.สุโขทัย เขต 1 เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2566 ไตรมาส 2 สูงกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด วัลยา ผกามาศ ชำนิ 24 เม.ย. 66 1796
316 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2566 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 25 เม.ย. 66 1301
317 ผลการประเมินความพึงพอใจ สพป.สุโขทัย เขต 1 วัลยา ผกามาศ ชำนิ 25 เม.ย. 66 1431
318 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา Super administrator 26 พ.ค. 66 1794
319 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 ครั้งที่ 2 Super administrator 26 พ.ค. 66 1133
320 ร่วมประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศผ่านระบบVideo Conference ครั้งที่ 2 Super administrator 26 พ.ค. 66 1136
321 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้สมถรรถนะ 5 ประการ Super administrator 26 พ.ค. 66 1170
322 ร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day) Super administrator 26 พ.ค. 66 1127
323 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ประจำวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 Super administrator 26 พ.ค. 66 1125
324 ประชุมคณะกรรมการตรวจผลงานโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย Super administrator 26 พ.ค. 66 1137
325 รับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดำเนินงานประเมินสถานะของหน่วยงาน Super administrator 26 พ.ค. 66 1224
326 อบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ Super administrator 24 พ.ค. 66 1447
327 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน Super administrator 26 พ.ค. 66 1428
328 ประชุมเพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจ Super administrator 26 พ.ค. 66 1284
329 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน Super administrator 31 พ.ค. 66 1108
330 ติดตามมาตรการความปลอดภัยเปิดภาคเรียน Super administrator 31 พ.ค. 66 1129
331 ร่วมประชุมเตรียมการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย Super administrator 31 พ.ค. 66 1105
332 ร่วมประชุมซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย Super administrator 31 พ.ค. 66 1114
333 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา Super administrator 31 พ.ค. 66 1116
334 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ Super administrator 31 พ.ค. 66 1104
335 ประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยง Super administrator 31 พ.ค. 66 1106
336 ร่วมประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ Super administrator 31 พ.ค. 66 1113
337 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำผลการประเมิน RT NT O-NET Super administrator 31 พ.ค. 66 1123
338 รับการตรวจติดตามการจัดทำ ตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา Super administrator 31 พ.ค. 66 1269
339 อบรมเชิงปฏิบัิตการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน Super administrator 31 พ.ค. 66 1127
340 รับการตรวจเยี่ยม ปพ.3 ออนไลน์ โรงเรียนวัดปากพระ Super administrator 31 พ.ค. 66 1178
341 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย Montri 12 มิ.ย. 66 1163
342 เตรียมความพร้อมฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาระดับสถานศึกษา Super administrator 01 มิ.ย. 66 1179
343 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา Super administrator 07 มิ.ย. 66 1299
344 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรข้าวสารอารหารเเห่ง ฯ Super administrator 09 มิ.ย. 66 1106
345 ร่วมพิธีถวายยเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล Super administrator 09 มิ.ย. 66 1114
346 อบรมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ Super administrator 09 มิ.ย. 66 1115
347 พบเพื่อนครูอำเภอบ้านด่านลานหอย Super administrator 09 มิ.ย. 66 1124
348 ช่วยเหลือนักเรียนยากจนในพื้นที่ สพป.สุโขทัย เขต 1 Super administrator 09 มิ.ย. 66 1123
349 พบเพื่อนครูอำเภอคีรีมาศ Super administrator 09 มิ.ย. 66 1133
350 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ Super administrator 09 มิ.ย. 66 1137
351 พบเพื่อนครูอำเภอเมืองสุโขทัย Super administrator 12 มิ.ย. 66 1240
352 ประกาศเขตจำนงสุจริต Super administrator 13 มิ.ย. 66 1112
353 อบรมคุณธรรมจริยธรรมต่อต้านการทุจริต Super administrator 13 มิ.ย. 66 1177
354 อบรมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Leanring Super administrator 13 มิ.ย. 66 1140
355 ประชุมออนไลน์การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 Super administrator 13 มิ.ย. 66 1232
356 มอบแผงโซลาร์เซลล์และเครื่องอุปโภคบริโภค Super administrator 13 มิ.ย. 66 1192
357 ประชุมผู้เกษียณอายุราชการ Super administrator 15 มิ.ย. 66 1164
358 ประชุมกลั่นกรองโรงเรียนที่เสนอของงบประมาณโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา Super administrator 15 มิ.ย. 66 1195
359 ร่วมงานครบรอบ 64 ปี และพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย Super administrator 16 มิ.ย. 66 1202
360 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ขับเคลื่อนการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning (SKT1st LLR by Active Learning Center) Super administrator 20 มิ.ย. 66 1137
361 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Super administrator 20 มิ.ย. 66 1121
362 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล Super administrator 22 มิ.ย. 66 1109
363 ีร่วมใจบริจาคโลหิต Super administrator 22 มิ.ย. 66 1113
364 ประชุมการดำเนินการขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย Super administrator 22 มิ.ย. 66 1122
365 เตรียมการพัฒนาตนเองออนไลน์ E-learning Super administrator 26 มิ.ย. 66 1134
366 สพป.สุโขทัย เขต 1 ทำพิธีตั้งวิหารพระ ศาลพระภูมิและศาลตายาย Super administrator 27 มิ.ย. 66 1109
367 ประชุมลูกเลือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 Super administrator 27 มิ.ย. 66 1105
368 ประชุมชี้แจงคณะกรมมการตัดสินการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย Super administrator 27 มิ.ย. 66 1100
369 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก Super administrator 27 มิ.ย. 66 1131
370 ร่วมกิจกรรมวันยาเสพติดโลก Super administrator 27 มิ.ย. 66 1126
371 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ครั้งที่ 4/2566 Super administrator 27 มิ.ย. 66 1363
372 ประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) Super administrator 27 มิ.ย. 66 1161
373 ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ Super administrator 29 มิ.ย. 66 1153
374 อบรมประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ภายใต้โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต Super administrator 29 มิ.ย. 66 1151
375 ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุโขทัย (ศอ.ปส.จ.สุโขทัย) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ Super administrator 29 มิ.ย. 66 1221
376 ร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2566 ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) Super administrator 29 มิ.ย. 66 1175
377 เข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต Super administrator 03 ก.ค. 66 1105
378 อบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยในการขับเคลื่อนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย Super administrator 03 ก.ค. 66 1164
379 ลงพื้นที่ให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นครอบครัวของ ด.ญ.สุชัญญา พ่วงจันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านลำคลองยาง ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิต Super administrator 03 ก.ค. 66 1133
380 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการสร้างและใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ ในการพัฒนาดารเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2566 Super administrator 04 ก.ค. 66 1100
381 ประชุมกลุ่มพื้นที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 Super administrator 04 ก.ค. 66 1108
382 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. Super administrator 05 ก.ค. 66 1101
383 พิธีเปิดงานชุมนุม Super administrator 05 ก.ค. 66 1138
384 พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบพิธีวางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ทั้ง 3 ค่ายย่ Super administrator 05 ก.ค. 66 1172
385 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ Super administrator 05 ก.ค. 66 1139
386 พิธีพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน Super administrator 05 ก.ค. 66 1161
387 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง Super administrator 14 ก.ค. 66 1085
388 รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Super administrator 14 ก.ค. 66 1084
389 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ครั้งที่ 5/2566 Super administrator 14 ก.ค. 66 1148
390 การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ Super administrator 14 ก.ค. 66 1141
391 ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช Super administrator 14 ก.ค. 66 1149
392 การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) Super administrator 14 ก.ค. 66 1217
393 วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์ ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. เพื่อรับทราบนโยบา Super administrator 20 ก.ค. 66 1203
394 ารประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 Super administrator 21 ก.ค. 66 1182
395 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ Super administrator 25 ก.ค. 66 1228
396 แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 Super administrator 27 ก.ค. 66 1156
397 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 Super administrator 03 ส.ค. 66 1108
398 ถวายพระพรชัยมงคล และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 Super administrator 03 ส.ค. 66 1102
399 “Show & Share on English Language Teaching Innovations”เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) Super administrator 03 ส.ค. 66 1247
400 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่ สพป.สุโขทัย เขต 1 Super administrator 04 ส.ค. 66 1203
401 ประธานการเรียกตัวบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator 04 ส.ค. 66 1257
402 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) การฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน (SKT 1ST LLR by Active Learning Center) Super administrator 04 ส.ค. 66 1237
403 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Obec Content Center และการสร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการนำเข้าระบบบริหาร จัดการเนื้อหาเทคโนโลยีดิจิทัล Content Management System : CMS Super administrator 08 ส.ค. 66 1081
404 จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ครั้งที่ 6/2566 Super administrator 08 ส.ค. 66 1176
405 การคัดเลือกผลงานคุรุชนคนคุณธรรม นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี Super administrator 08 ส.ค. 66 1194
406 รายงานตัวบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Super administrator 08 ส.ค. 66 1445
407 รับการประเมินตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา มีหรือเลื่อนเป็นวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ ของนายจรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร Super administrator 08 ส.ค. 66 1610
408 อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา Super administrator 09 ส.ค. 66 1506
409 ประชุมวางแผนการดำเนินการตามโครงการมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 Super administrator 08 ก.ย. 66 1567
410 การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีรูปแบบหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Super administrator 18 ก.ย. 66 1334
411 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่งเสริมพันธกิจเมืองสร้างสรรค์สุโขทัย Super administrator 18 ก.ย. 66 1947
412 ประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Super administrator 18 ก.ย. 66 2057
413 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Super administrator 27 ก.ย. 66 895
414 ประชุมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่การเงินโรงเรียน Super administrator 27 ก.ย. 66 888
415 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ Super administrator 27 ก.ย. 66 855
416 ร่วมประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. และสภากาแฟ Super administrator 27 ก.ย. 66 1032
417 ปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.สุโขทัย เขต 1 Super administrator 12 ต.ค. 66 806
418 ประชุมผู้บริหารการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1 Super administrator 12 ต.ค. 66 938
419 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Super administrator 13 ต.ค. 66 956
420 ประชุมสังเคราะห์รูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1 Super administrator 16 ต.ค. 66 827
421 ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้กับประธานศูนย์และประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน Super administrator 18 ต.ค. 66 885
422 รับมอบนโยบายด้านการบริหารการศึกษาภายในจังหวัดสุโขทัย จากผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย Super administrator 18 ต.ค. 66 878
423 รับชมรายการพุธเข้าข่าว สพฐ.และประชุมสภากาแฟ Super administrator 18 ต.ค. 66 825
424 ประชุมมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้กับบุคลากรในสังกัด Super administrator 18 ต.ค. 66 875
425 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ครั้งที่ 9/2566 Super administrator 21 ต.ค. 66 773
426 ประชุมมอบนโยบายและให้โอวาทนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษา Super administrator 21 ต.ค. 66 795
427 ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านกล้วยวางแผนดำเนินงานปรับภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงาน Super administrator 21 ต.ค. 66 867
428 แสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2566 Super administrator 23 ต.ค. 66 798
429 ร่วมกิจกรรมน้อมระลึกเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 กับจังหวัดสุโขทัย Super administrator 23 ต.ค. 66 852
430 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว Super administrator 24 ต.ค. 66 887
431 ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator 26 ต.ค. 66 836
432 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา Super administrator 26 ต.ค. 66 849
433 ร่วมตักบาตรสะพานบุญรับอรุณแห่งความสุข Super administrator 27 ต.ค. 66 785
434 ปฐมนิเทศและจัดทำข้อตกลงในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน Super administrator 27 ต.ค. 66 808
435 ร่วม “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต จังหวัดสุโขทัย Super administrator 30 ต.ค. 66 796
436 แสดงสัญลักษณ์เจตจำนงเป็นเขตสุจริต ไม่ข้องเกี่ยวและไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อเสริมสร้างค่านิยมความโปร่งใสยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน Super administrator 30 ต.ค. 66 727
437 ประชุมบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา Super administrator 30 ต.ค. 66 790
438 ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุโขทัย Super administrator 30 ต.ค. 66 734
439 ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย Super administrator 31 ต.ค. 66 740
440 ประชุมคณะทำงานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร Super administrator 31 ต.ค. 66 716
441 ประชุมคณะกรรมการตามโครงการคาราวานรวมใจ เปิดเทอมใหม่ ตรวจเยี่ยม 100% ภ Super administrator 31 ต.ค. 66 851
442 คาราวานรวมใจ เปิดเทอมใหม่ ตรวจเยี่ยม 100% Super administrator 02 พ.ย. 66 805
443 ร่วมรับชมรายการ “สพฐ. ขอมาเล่า” Super administrator 02 พ.ย. 66 867
444 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินการโครงข่ายคุ้มครองทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา Super administrator 03 พ.ย. 66 811
445 ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด Super administrator 03 พ.ย. 66 813
446 ร่วมพิธีสมโภชและพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดตระพังละมุด Super administrator 08 พ.ย. 66 700
447 ประชุมชี้แจงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 Super administrator 08 พ.ย. 66 718
448 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต ไม่ข้องเกี่ยวและไม่ทนต่อการทุจริต Super administrator 08 พ.ย. 66 753
449 ประชุมสัญจร ผอ.เขต พบเพื่อนครู ครั้งที่ 2 อำเภอบ้านด่านลานหอย Super administrator 08 พ.ย. 66 820
450 ประชุมสัญจร ผอ.เขต พบเพื่อนครู ครั้งที่ 2 อำเภอกงไกรลาศ Super administrator 09 พ.ย. 66 725
451 ร่วมรับชมรายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2 Super administrator 09 พ.ย. 66 743
452 ประชุมสัญจร ผอ.เขต พบผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอคีรีมาศ Super administrator 10 พ.ย. 66 758
453 ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 Super administrator 10 พ.ย. 66 770
454 ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดหนองบัว อำเภอกงไกรลาศ Super administrator 13 พ.ย. 66 719
455 เข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต Super administrator 13 พ.ย. 66 784
456 รายงานตัวครูผู้ช่วย Super administrator 13 พ.ย. 66 789
457 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน (Evaluation Team) Super administrator 14 พ.ย. 66 816
458 ประชุมการสรรหาและการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เขตพื้นที่ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 Super administrator 14 พ.ย. 66 732
459 เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งขันมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 Super administrator 14 พ.ย. 66 1238
460 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 Super administrator 16 พ.ย. 66 753
461 ตรวจความชำรุดเสียหายของอาคารเรียนขั้นวิกฤติ Super administrator 16 พ.ย. 66 825
462 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร Super administrator 16 พ.ย. 66 735
463 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 Super administrator 16 พ.ย. 66 816
464 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับกลุ่มเครือข่ายเมืองหน้าด่าน Super administrator 17 พ.ย. 66 734
465 ประชุมเพื่อขอรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน Super administrator 17 พ.ย. 66 760
466 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพชรคีรี Super administrator 17 พ.ย. 66 804
467 ตักบาตรรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ณ อุโบสถวัดตระพังทอง Super administrator 20 พ.ย. 66 785
468 ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัยประจำปี 2566 ณ ตระพังตาล อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย Super administrator 20 พ.ย. 66 814
469 ประชุมการเตรียมการแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 Super administrator 23 พ.ย. 66 727
470 ร่วมรับชมรายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4 Super administrator 23 พ.ย. 66 800
471 กีฬาสานสัมพันธ์ ระหว่าง สพป.สุโขทัย เขต 1 และ สพป. ตาก เขต 1 Super administrator 23 พ.ย. 66 949
472 ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านกองโค อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ Super administrator 24 พ.ย. 66 820
473 ประชุมจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Super administrator 24 พ.ย. 66 756
474 ร่วมกิจกรรมรับรุ่งอรุณแห่งความสุข Super administrator 27 พ.ย. 66 647
475 ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 Super administrator 27 พ.ย. 66 676
476 จัดพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี 2566 Super administrator 27 พ.ย. 66 676
477 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย Super administrator 27 พ.ย. 66 755
478 ร่วมพิธีรับไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทานและร่วมพิธีขบวนแห่ไฟพระฤกษ์ Super administrator 27 พ.ย. 66 812
479 พบปะและให้โอวาทข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Super administrator 28 พ.ย. 66 683
480 ประชุมคณะกรรมการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 Super administrator 28 พ.ย. 66 706
481 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2567 Super administrator 28 พ.ย. 66 658
482 ประชุมคณะกรรมการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 Super administrator 29 พ.ย. 66 657
483 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567 Super administrator 29 พ.ย. 66 659
484 บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Super administrator 29 พ.ย. 66 718
485 ร่วมพิธีรับไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทานและเข้าร่วม พิธีขบวนแห่ไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทาน Super administrator 29 พ.ย. 66 678
486 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี 2566 ณ ค่ายลูกเสือสุโขทัย “รามคำแหง” Super administrator 29 พ.ย. 66 727
487 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบรับฟังคำชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและประสิทธิภาพ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก Super administrator 29 พ.ย. 66 780
488 คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 Super administrator 29 พ.ย. 66 870
489 ร่วมรับชมรายการ“พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 5/2566 Super administrator 01 ธ.ค. 66 756
490 ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก Super administrator 01 ธ.ค. 66 773
491 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566 Super administrator 03 ธ.ค. 66 714
492 พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2566 Super administrator 04 ธ.ค. 66 678
493 ประชุมบุคลากรทางการศึกษาซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก Super administrator 04 ธ.ค. 66 713
494 เข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต Super administrator 04 ธ.ค. 66 704
495 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา Super administrator 04 ธ.ค. 66 1034
496 ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Super administrator 04 ธ.ค. 66 744
497 ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา Super administrator 06 ธ.ค. 66 740
498 เคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต Super administrator 06 ธ.ค. 66 886
499 งานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 Super administrator 06 ธ.ค. 66 1134
500 รับรายงานตัวพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 8 ราย และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 ราย Super administrator 06 ธ.ค. 66 3182
501 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Super administrator 08 ธ.ค. 66 417
502 ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2566 Super administrator 08 ธ.ค. 66 421
503 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ Super administrator 08 ธ.ค. 66 453
504 เปิดงานการแข่งขันกีฬา “หนูรักกีฬา ปตท.สผ.” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม Super administrator 12 ธ.ค. 66 459
505 รายงานตัวพนักงานราชการ Super administrator 13 ธ.ค. 66 508
506 เปิดงานกีฬานักเรียนระดับกลุ่มเครื่อข่าย รร.บ้านสวนศรีธานีเกมส์ Super administrator 15 ธ.ค. 66 582
507 เข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต Super administrator 18 ธ.ค. 66 587
508 ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 Super administrator 18 ธ.ค. 66 570
509 การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2566 Super administrator 19 ธ.ค. 66 635
510 แข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่าย “โรงเรียนสายรุ้ง” ประจำปี 2566 Super administrator 29 ธ.ค. 66 608
511 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา Super administrator 08 ม.ค. 67 442
512 เข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต บริเวณหน้าเสาธง สพป.สุโขทัยเขต 1 Super administrator 08 ม.ค. 67 447
513 สมาคมลูกเสือลุ่มน้ำยมและคณะอนุกรรมการพัฒนาค่ายลูกเสือสุโขทัย “รามคำแหง” ประชุมเตรียมการจัดทำผ้าป่าพัฒนาค่ายลูกเสือสุโขทัย “รามคำแหง” Super administrator 08 ม.ค. 67 565
514 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ก.ต.ป.น. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 Super administrator 11 ม.ค. 67 468
515 ประชุ,ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1 Super administrator 12 ม.ค. 67 453
516 เยี่ยมค่ายลูกเสือ เนตรนารี และมอบของขวัญวันเด็ก Super administrator 11 ม.ค. 67 618
517 รอง ผอ.สพป. สุโขทัย เขต 1 รับการให้คำปรึกษา Coaching Team Super administrator 15 ม.ค. 67 518
518 ประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา Super administrator 15 ม.ค. 67 489
519 ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ ครั้งที่2/2567 Super administrator 15 ม.ค. 67 504
520 ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช Super administrator 24 ม.ค. 67 390
521 ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 1/2567 Super administrator 24 ม.ค. 67 393
522 ประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (MST) Super administrator 24 ม.ค. 67 406
523 กีฬาสานสัมพันธ์"หวันโลกเกมส์" ครั้งที่2 Super administrator 24 ม.ค. 67 453
524 เข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต Super administrator 24 ม.ค. 67 391
525 เข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต Super administrator 24 ม.ค. 67 413
526 รับรางวัลคุรุสดุดี คุรุสภา ประจำปี 2566 Super administrator 24 ม.ค. 67 381
527 งานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 Super administrator 24 ม.ค. 67 508
528 ร่วมพิธีถวายราชสักการะ "พ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี 2567 Super administrator 24 ม.ค. 67 417
529 เสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง Super administrator 24 ม.ค. 67 453
530 เข้าแถวเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต Super administrator 24 ม.ค. 67 645
531 ประชุมสภากาแฟ ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย Super administrator 25 ม.ค. 67 430
532 พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่4/2567 และประชุมสภากาแฟ Super administrator 25 ม.ค. 67 503
533 พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพัฒนาค่ายลูกเสือสุโขทัย “รามคำแหง” Super administrator 29 ม.ค. 67 457
534 เข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต Super administrator 29 ม.ค. 67 441
535 ประชุมจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก Super administrator 29 ม.ค. 67 483
536 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่1/2567 Super administrator 31 ม.ค. 67 558
537 ประชุมพิจารณาแผนชั้นเรียนรายปี Super administrator 01 ก.พ. 67 464
538 ร่วมชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ ครั้งที่ 5/2567 Super administrator 01 ก.พ. 67 505
539 ประชุมวิเคราะห์ กลั่นกรอง ของบประมาณอาหารกลางวัน Super administrator 06 ก.พ. 67 483
540 เข้าเเถวเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต Super administrator 08 ก.พ. 67 413
541 มอบเกียรติบัตรรางวัลโต๊ะทำงานสะอาด Super administrator 08 ก.พ. 67 405
542 รายงานตัวพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน Super administrator 08 ก.พ. 67 456
543 สพป.สุโขทัย เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานศึกษาธิการ จ.ตาก Super administrator 12 ก.พ. 67 383
544 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ(O-NET)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 Super administrator 12 ก.พ. 67 391
545 "พฤหัสเช้า ข้าว สพฐ." ครั้งที่ 6/2567 Super administrator 12 ก.พ. 67 421
546 เยี่ยมสถานศึกษา รร.บ้านยางเมือง Super administrator 12 ก.พ. 67 379
547 พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน Super administrator 12 ก.พ. 67 426
548 เป็นประธานพิธีมอบคูปองการศึกษา ภาคเรียนที่2 Super administrator 12 ก.พ. 67 481
549 เยี่ยมสถานศึกษา รร.วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสรณ์) Super administrator 12 ก.พ. 67 486
550 เยี่ยมสถานศึกษา รร.ศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์) Super administrator 12 ก.พ. 67 527
551 ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2567 Super administrator 13 ก.พ. 67 486
552 เข้าแถวเค้ารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต Super administrator 13 ก.พ. 67 521
553 KICK OFF ดูแลความปลอดภัยสถานศึกษา Super administrator 14 ก.พ. 67 454
554 สพป.สุโขทัย เขต 1 รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ Super administrator 15 ก.พ. 67 421
555 ประชุมการเสนอขอรับการสนับสนนงบประมาณ งบดำเนินการฯ Super administrator 15 ก.พ. 67 445
556 เยี่ยมสนามสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Super administrator 16 ก.พ. 67 411
557 เยี่ยมสนามสอบ RT และประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา Super administrator 16 ก.พ. 67 373
558 จิบกาแฟ แชร์ความรัก Super administrator 16 ก.พ. 67 471
559 นายอารีย์ วรรณชัย รอง ผอ.สพป.สท 1เยี่ยม รร.ศรีคีรีมาศวิทยา Super administrator 16 ก.พ. 67 408
560 ร่วมงานบวงสรวงพระแม่ย่าอำเภอคีรีมาศ ประจำปี2567 Super administrator 16 ก.พ. 67 478
561 พสน.สังกัด สพป.สท.1 ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ฯในช่วงวันวาเลนไทน์ Super administrator 16 ก.พ. 67 512
562 พฤหัสเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 7/2567 Super administrator 21 ก.พ. 67 149
563 เยี่ยมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มเครือข่าย รร.สิงหวัฒน์ Super administrator 21 ก.พ. 67 151
564 ประเมินสถานศึกษา รร.บ้านวังขวัญ Super administrator 21 ก.พ. 67 186
565 ร่วมแข่งขันกีฬา "รุ่งอรุณเกมส์" ประจำปี 2567 Super administrator 21 ก.พ. 67 199
566 เข้าเเถวเคารพธงชาติแล้วกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต Super administrator 21 ก.พ. 67 186
567 รับรายงานตัวข้าราชการครู Super administrator 21 ก.พ. 67 267
568 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน รร.อนุบาลสุโขทัย Super administrator 28 ก.พ. 67 145
569 พิธีเปิดการแข่งขันกีฑา-กีฬานักเรียน อำเภอคีรีมาศ Super administrator 28 ก.พ. 67 147
570 ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 2/2567 Super administrator 28 ก.พ. 67 162
571 ประชุมสร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการศึกษา Super administrator 28 ก.พ. 67 166
572 เปิดงานกีฬา-กีฑานักเรียน "เมืองหน้าด่านเกมส์" Super administrator 28 ก.พ. 67 188
573 ประชุมแนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) Super administrator 28 ก.พ. 67 233
574 จิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าฯ Super administrator 28 ก.พ. 67 214
575 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน รร.บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ Super administrator 28 ก.พ. 67 234
576 ตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าฯ Super administrator 28 ก.พ. 67 219
577 ประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาฯ Super administrator 08 มี.ค. 67 143
578 การประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดการเรียนรู้การสอนคณิตศาสตร์(MST) Super administrator 08 มี.ค. 67 179
579 รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Super administrator 08 มี.ค. 67 162
580 ตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) Super administrator 08 มี.ค. 67 143
581 ประเมินนักเรียนพระราชทาน รร.อนุบาลสุโขทัย Super administrator 08 มี.ค. 67 145
582 ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการน้อมนำพระบรมราโชบายฯ Super administrator 08 มี.ค. 67 144
583 ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีสถานศึกษารางวัลพระราชทาน Super administrator 08 มี.ค. 67 146
584 เข้าแถวเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต Super administrator 08 มี.ค. 67 253
585 พิธีมอบเกียรติบัตร กลัดเข็มเกียรติยศ รร.อนุบาลสุโขทัย Super administrator 08 มี.ค. 67 225
586 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 รับคำแนะนำการประเมินสัมฤทธิผลฯ Super administrator 08 มี.ค. 67 212
587 ประชุมสภากาแฟ Super administrator 08 มี.ค. 67 248
588 โครงการบ้านวิชาการ รร.วัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) Super administrator 11 มี.ค. 67 146
589 ครูดีศรีสุโขทัย 1 ประจำปี พ.ศ.2567 Super administrator 11 มี.ค. 67 234
590 ประชุม ก.ต.ป.น. ประจำปีการศึกษา 2566 Super administrator 11 มี.ค. 67 203
591 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดภาระการประเมินของสถานศึกษาฯ Super administrator 11 มี.ค. 67 208
592 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดครั้งที่1/2567 Super administrator 11 มี.ค. 67 212
593 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน Super administrator 19 มี.ค. 67 142
594 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด Super administrator 19 มี.ค. 67 142
595 ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ Super administrator 19 มี.ค. 67 190
596 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด Super administrator 19 มี.ค. 67 202
597 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด Super administrator 19 มี.ค. 67 161
598 เยี่ยมสนามสอบแข่งขันทางวิชาการนักเรียน Super administrator 19 มี.ค. 67 181
599 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด Super administrator 19 มี.ค. 67 194
600 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด Super administrator 22 มี.ค. 67 157
601 ประชุมสภากาแฟ Super administrator 22 มี.ค. 67 148
602 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด Super administrator 22 มี.ค. 67 170
603 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบภัย Super administrator 22 มี.ค. 67 151
604 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด Super administrator 22 มี.ค. 67 149
605 ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของจังหวัดสุโขทัย Super administrator 22 มี.ค. 67 158
606 เปิดบ้านวิชาการ Super administrator 22 มี.ค. 67 177
607 ต้อนรับกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา Super administrator 22 มี.ค. 67 155
608 ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย Super administrator 22 มี.ค. 67 179
609 ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 3/2567 Super administrator 22 มี.ค. 67 200
610 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน Super administrator 26 มี.ค. 67 164
611 ลงพื้นที่กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพชรคีรี Super administrator 26 มี.ค. 67 213
612 ลงพื้นที่กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า Super administrator 27 มี.ค. 67 153
613 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา Super administrator 26 มี.ค. 67 198
614 พิธีมังคลาภิเษก เหรียญที่ระลึก 60 ปี รุ่นจงทำดี Super administrator 27 มี.ค. 67 139
615 ลงพื้นที่กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่าน Super administrator 27 มี.ค. 67 137
616 ลงพื้นที่กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรามคำแหง Super administrator 27 มี.ค. 67 166
617 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด Super administrator 27 มี.ค. 67 158
618 ลงพื้นที่กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเจ้าราม Super administrator 27 มี.ค. 67 189
619 ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา Super administrator 27 มี.ค. 67 213
620 ขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ สพป.สุโขทัย เขต 1 Super administrator 29 มี.ค. 67 146
621 ลงพื้นที่กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสายรุ้ง Super administrator 29 มี.ค. 67 172
622 ลงพื้นที่กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำยม Super administrator 29 มี.ค. 67 175
623 ร่วมถ่ายภาพและวีดีทัศน์งานประเพณีสงกรานต์ Super administrator 29 มี.ค. 67 193
624 ลงพื้นที่กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสิหวัฒน์ Super administrator 29 มี.ค. 67 229
625 ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด Super administrator 01 เม.ย. 67 149
626 ลงพื้นที่กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยมสามัคคี Super administrator 01 เม.ย. 67 148
627 ลงพื้นที่กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านสวนศรีธานี Super administrator 01 เม.ย. 67 141
628 วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว Super administrator 01 เม.ย. 67 151
629 เคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต Super administrator 02 เม.ย. 67 140
630 มอบเกียรติบัตรรางวัลโต๊ะทำงานสะอาด Super administrator 02 เม.ย. 67 169
631 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Super administrator 02 เม.ย. 67 172
632 ถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี Super administrator 02 เม.ย. 67 161
633 ประชุม ก.ต.ป.น. Super administrator 02 เม.ย. 67 190
634 รับรายงานตัวและมอบโอวาทข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย Super administrator 03 เม.ย. 67 220
635 Coaching การปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา Super administrator 04 เม.ย. 67 165
636 Coaching การปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา Super administrator 04 เม.ย. 67 159
637 รณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ Super administrator 04 เม.ย. 67 180
638 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา Super administrator 06 เม.ย. 67 148
639 อนุรักษ์ประเพณีไทย Super administrator 06 เม.ย. 67 156
640 ตรวจเยี่ยมการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ Super administrator 06 เม.ย. 67 252
641 ร่วมพิธีเปิดโครงการ "Sukhothai Icy Day" Super administrator 09 เม.ย. 67 163
642 ร่วมประชุมสภากาแฟ แลวิถีไทย Super administrator 09 เม.ย. 67 204
643 กิจกรรมสรงน้ำพระ สงกรานต์ 2567 Super administrator 18 เม.ย. 67 155
644 กลุ่มนโยบายและแผนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Super administrator 18 เม.ย. 67 196
645 ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่า สงกรานต์ 2567 Super administrator 22 เม.ย. 67 151
646 ประชุม อ.ก.ค.ส. ครั้งที่ 5/2567 Super administrator 24 เม.ย. 67 124
647 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม Super administrator 24 เม.ย. 67 120
648 ประชุมพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย Super administrator 24 เม.ย. 67 141
649 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม Super administrator 24 เม.ย. 67 143
650 รับมอบนโยบายการเตรีมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 Super administrator 24 เม.ย. 67 144
651 ตรวจสุขภาพประจำปี Super administrator 24 เม.ย. 67 140
652 ตรวจสุขภาพประจำปี Super administrator 24 เม.ย. 67 155
653 รองอารีย์ร่วมพิธีออกรางวัลสลากกาชาด 2567 Super administrator 26 เม.ย. 67 122
654 ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง Super administrator 26 เม.ย. 67 168
655 ประชุม PMQA4.0 ปี 2567 Super administrator 26 เม.ย. 67 164
656 ประชุมกรอบการดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ Super administrator 26 เม.ย. 67 174
657 รองวีระ ร่วมประชุม คกก. ติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ Super administrator 29 เม.ย. 67 185
658 อบรมหลักสูตร “ ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” Super administrator 06 พ.ค. 67 122
659 รายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Super administrator 06 พ.ค. 67 122
660 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน Super administrator 06 พ.ค. 67 117
661 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะ(ว.PA) Super administrator 06 พ.ค. 67 131
662 ประชุมวิเคราะห์ ความเสี่ยง และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต Super administrator 06 พ.ค. 67 130
663 คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Super administrator 06 พ.ค. 67 178
664 ประธานดำเนินการประเมินภาค ค (การสัมภาษณ์ ) Super administrator 06 พ.ค. 67 191
665 ประธานเปิดโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ Super administrator 07 พ.ค. 67 193
666 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการสร้างสื่อและการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ( OBEC Content Center ) Super administrator 07 พ.ค. 67 232
667 การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการสร้างสื่อและการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล Super administrator 20 พ.ค. 67 3
668 ประชุมคณะกรรมการรับสมัครสอบแข่งขันฯ และตรวจสอบเอกสารผู้สมัคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ว14 Super administrator 20 พ.ค. 67 3
669 ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 5 Super administrator 20 พ.ค. 67 5
670 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา Super administrator 20 พ.ค. 67 3
671 ร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลบง (MOU) เครือข่ายโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข Super administrator 20 พ.ค. 67 4
672 การประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( สัมภาษณ์ ) การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 Super administrator 20 พ.ค. 67 13
673 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต Super administrator 20 พ.ค. 67 10
674 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบการพัฒนา "กายภาพที่ดี สู่คุณภาพที่ดีขึ้น" Super administrator 20 พ.ค. 67 10
675 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง Super administrator 20 พ.ค. 67 28
676 ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย ปี 2567 ปีแห่งการเรียนดี มีความสุข Super administrator 21 พ.ค. 67 14
677 การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและกิจกรรมถอดบทเรียนโรงเรียนต้นแบบ “กายภาพที่ดี สู่คุณภาพที่ดีขึ้น” Super administrator 21 พ.ค. 67 16
678 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 57 ” Super administrator 21 พ.ค. 67 20

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประชากรวัยเรียนนอกเขตบริการ สพป.สท.1

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.239.11.178
Online อยู่ : 26
วันนี้ 221
เมื่อวานนี้ 0
เดือนนี้ 221
ปีนี้ 221
รวมทั้งหมด 221
Record: 221 (24.05.2024)
( Counter 24-05-2024 )