ผู้บริหารนายวัลลภ  วิบูลย์กูล
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๖๑๘๐ ต่อ ๑๐๒


นายวีระ  พุ่มไม้
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๖๑๘๐ ต่อ ๑๐๙


นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๖๑๘๐ ต่อ ๑๐๖


นายอารีย์  วรรณชัย
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๖๑๘๐ ต่อ ๑๒๑
 

O11-คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

1. คู่มือการให้บริการ การขอรับรองเงินเดือนและรับรองสลิปเงินเดือน (ดาวน์โหลดเอกสาร) 
2. คู่มือการให้บริการการเบิกค่ารักษาพยาบาบและการศึกษาบุตร (ดาวน์โหลดเอกสาร)
3. การลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานีแก้หนี้
    สพป.สุโขทัย เขต 1 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

4. การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

1. คู่มือการให้บริการ การขอรับรองเงินเดือนและรับรองสลิปเงินเดือน

 

2. คู่มือการให้บริการการเบิกค่ารักษาพยาบาบและการศึกษาบุตร

 

3. การลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานีแก้หนี้
สพป.สุโขทัย เขต 1

 

4. การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

 

ข้อมูล : O11-คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เผยแพร่โดย : administrator View : 234903

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประชากรวัยเรียนนอกเขตบริการ สพป.สท.1

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 100.28.0.143
Online อยู่ : 20
วันนี้ 878
เมื่อวานนี้ 0
เดือนนี้ 878
ปีนี้ 878
รวมทั้งหมด 878
Record: 878 (25.07.2024)
( Counter 25-07-2024 )