• Bandar Togel Slot Online Deposit Pulsa
 • 5 Bandar Togel Hadiah 4D 10 Juta Terpecaya
 • Bandar Togel Resmi Terpercaya
 • 10 Daftar Situs Bo Togel Bet 100 Perak
 • Daftar 12 Situs Slot Online Deposit Pulsa
 • Toto Macau
 • Bandar Togel Online Toto Macau 5D 100 Perak Terpercaya
 • Daftar Bandar Togel Online Terpercaya
 • DENTOTO
 • MERDEKATOGEL
 • BINJAITOTO
 • Situs Togel
 • Bandar Togel Terpercaya
 • Daftar Bandar Togel Online Terpercaya
 • MPO SLOT
 • Bandar Togel 4D Lengkap
 • Bandar Togel Macau
 • Mpo Slot Online
 • Toto Togel 4D
 • Situs Toto Togel
 • Situs Bo Togel
 • Togel Online Terpercaya
 • Bo Togel 4D 100 Perak
 • Togel 100 Perak
 • Situs Togel Terpercaya
 • Bandar Togel Hadiah 4D 10 Juta
 • Bandar Judi Togel 4D
 • https://cagayandeoro.da.gov.ph/toto-slot/
 • Bandar Togel 4D
 • bandar judi macau
 • https://montagh.edu.hu/wp-content/
 • Situ Togel Slot Terpercaya
 • Bandar Togel 100 Perak
 • สพป.สุโขทัย เขต 1

  ผู้บริหาร


  นางชฎากรณ์  บรรเลงรมย์
  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


  นางญาณินท์  จิตตุรงค์อาภรณ์
  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


  นายวัลลภ  เอี่ยมมะ
  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

  นายวีระ  พุ่มไม้
  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

  ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

  สถิติทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (10 มิถุนายน 2565)

  1. ข้อมูลขนาดโรงเรียน
  2. ข้อมูลทะเบียนโรงเรียน
  3. ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565
  4. ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก
  5. รหัสโรงเรียน--โรงเรียนควบรวม--โรงเรียนประกาศเลิกสถานศึกษา

  6. ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา


  สถิติทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (25 มิถุนายน 2564)

  1. ข้อมูลขนาดโรงเรียน
  2. ข้อมูลระดับการสอน
  3. สรุปข้อมูลจำนวนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
  4. ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกชั้นเรียน
  5. ทะเบียนโรงเรียน
  6. จำนวนนักเรียนจำแนกชั้นเรียน อำเภอเมือง
  7. จำนวนนักเรียนจำแนกชั้นเรียน อำเภอกงไกรลาศ
  8. จำนวนนักเรียนจำแนกชั้นเรียน อำเภอคีรีมาศ
  9. จำนวนนักเรียนจำแนกชั้นเรียน อำเภอบ้านด่านลานหอย
  10. ข้อมูลโรงเรียนจำแนกขนาดตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
  11. ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก
  12. โรงเรียนขยายโอกาส
  13. ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส
  14. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  15. ข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียน
  16. อัตราส่วนครูต่อนักเรียน และนักเรียนต่อห้อง
  17. อัตราส่วนนักเรียนจบการศึกษาและศึกษาต่อ
  18. รหัสโรงเรียน--โรงเรียนควบรวม--โรงเรียนประกาศเลิกสถานศึกษา


  สถิติทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (18 กรกฎาคม 2563)

  1. ข้อมูลขนาดโรงเรียน
  2. ข้อมูลระดับการสอน
  3. สรุปข้อมูลจำนวนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
  4. ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกชั้นเรียน
  5. ทะเบียนโรงเรียน
  6. จำนวนนักเรียนจำแนกชั้นเรียน อำเภอเมือง
  7. จำนวนนักเรียนจำแนกชั้นเรียน อำเภอกงไกรลาศ
  8. จำนวนนักเรียนจำแนกชั้นเรียน อำเภอคีรีมาศ
  9. จำนวนนักเรียนจำแนกชั้นเรียน อำเภอบ้านด่านลานหอย
  10. ข้อมูลโรงเรียนจำแนกขนาดตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
  11.ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก
  12.โรงเรียนขยายโอกาส
  13. ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส และภาวะโภชนการนักเรียน
  14. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  15. ข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียน
  16. อัตราส่วนครูต่อนักเรียน และนักเรียนต่อห้อง
  17. อัตราส่วนนักเรียนจบการศึกษาและศึกษาต่อ
  18. รหัสโรงเรียนและโรงเรียนควบรวม


  สถิติทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (10 มิถุนายน 2562)

  1. ข้อมูลขนาดโรงเรียน
  2. ข้อมูลระดับการสอน
  3. สรุปข้อมูลจำนวนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
  4. ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกชั้นเรียน
  5. ทะเบียนโรงเรียน
  6. จำนวนนักเรียนจำแนกชั้นเรียน อำเภอเมือง
  7. จำนวนนักเรียนจำแนกชั้นเรียน อำเภอกงไกรลาศ
  8. จำนวนนักเรียนจำแนกชั้นเรียน อำเภอคีรีมาศ
  9. จำนวนนักเรียนจำแนกชั้นเรียน อำเภอบ้านด่านลานหอย
  10. ข้อมูลโรงเรียนจำแนกขนาดตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
  11.ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก
  12.โรงเรียนขยายโอกาส
  13. ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส และภาวะโภชนการนักเรียน
  14. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  15. ข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียน
  16. อัตราส่วนครูต่อนักเรียน และนักเรียนต่อห้อง
  17. อัตราส่วนนักเรียนจบการศึกษาและศึกษาต่อ
  18. รหัสโรงเรียนและโรงเรียนควบรวม

  ข้อมูล : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เผยแพร่โดย : administrator View : 32204

  บริการข้อมูล

  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  แผนปฏิบัติการประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
  ผลการทดสอบ O-NET
  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
  ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
  Download เอกสาร
  คลังสื่อการสอน
  เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
  ประชากรวัยเรียนนอกเขตบริการ สพป.สท.1

  เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

  เชื่อมโยงหน่วยงาน

  สถิติการใช้งาน

  เข้าใช้จาก IP : 3.236.70.233
  Online อยู่ : 1
  วันนี้ 5
  เมื่อวานนี้ 496
  เดือนนี้ 3,466
  ปีนี้ 3,466
  รวมทั้งหมด 3,608
  Record: 723 (23.01.2023)
  ( Counter 28-01-2023 )