• Bandar Togel Slot Online Deposit Pulsa
 • 5 Bandar Togel Hadiah 4D 10 Juta Terpecaya
 • Bandar Togel Resmi Terpercaya
 • 10 Daftar Situs Bo Togel Bet 100 Perak
 • Daftar 12 Situs Slot Online Deposit Pulsa
 • Toto Macau
 • Bandar Togel Online Toto Macau 5D 100 Perak Terpercaya
 • Daftar Bandar Togel Online Terpercaya
 • DENTOTO
 • MERDEKATOGEL
 • BINJAITOTO
 • Situs Togel
 • Bandar Togel Terpercaya
 • Daftar Bandar Togel Online Terpercaya
 • MPO SLOT
 • Bandar Togel 4D Lengkap
 • Bandar Togel Macau
 • Mpo Slot Online
 • Toto Togel 4D
 • Situs Toto Togel
 • Situs Bo Togel
 • Togel Online Terpercaya
 • Bo Togel 4D 100 Perak
 • Togel 100 Perak
 • Situs Togel Terpercaya
 • Bandar Togel Hadiah 4D 10 Juta
 • Bandar Judi Togel 4D
 • https://cagayandeoro.da.gov.ph/toto-slot/
 • Bandar Togel 4D
 • bandar judi macau
 • https://montagh.edu.hu/wp-content/
 • Situ Togel Slot Terpercaya
 • Bandar Togel 100 Perak
 • สพป.สุโขทัย เขต 1

  ผู้บริหาร


  นางชฎากรณ์  บรรเลงรมย์
  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


  นางญาณินท์  จิตตุรงค์อาภรณ์
  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


  นายวัลลภ  เอี่ยมมะ
  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

  นายวีระ  พุ่มไม้
  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  รัฐธรรมนูญ

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

  กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 --แนวทางการดำเนินงาน-- -- แบบคำร้อง--

  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ

  พระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

  พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

  พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก

  พระราชบัญญัติส่งเริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

  พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี

  พระราชบัญญัติการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน

  พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน

  พระราชบัญญัติลูกเสือ

  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

  พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ

  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบัญ

  พระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภตามงบประมาณรายจ่าย

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูธว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

  พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย

  พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ

  ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ

  กฎ

  แนวคำวินิจฉัยของ ก.ค.ศ.

  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  บริการข้อมูล

  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  แผนปฏิบัติการประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
  ผลการทดสอบ O-NET
  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
  ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
  Download เอกสาร
  คลังสื่อการสอน
  เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
  ประชากรวัยเรียนนอกเขตบริการ สพป.สท.1

  เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

  เชื่อมโยงหน่วยงาน

  สถิติการใช้งาน

  เข้าใช้จาก IP : 3.236.70.233
  Online อยู่ : 1
  วันนี้ 7
  เมื่อวานนี้ 496
  เดือนนี้ 3,468
  ปีนี้ 3,468
  รวมทั้งหมด 3,610
  Record: 723 (23.01.2023)
  ( Counter 28-01-2023 )