https://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/slot-maxwin.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/slot-gacor.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/tips-bermain-slot-mahjong-ways-2-dengan-benar-agar-jackpot-besar.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/prediksi-slot-gacor-hari-ini.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/tips-misterius-slot-sweet-bonanza.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/rekomendasi-slot-mahjong-banjir-cuan-puluhan-juta.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/bandar-slot-mahjong-ways-scatter-hitam-yang-dibeli-team-liquid.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/bandar-slot-starlight-princess-x1000-diakusisi-team-liquid.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/slot-hoki.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/slot-mania.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/slot-olympus-1000-langsung-jackpot-maksimal.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/situs-slot-populer-gama69-paling-populer-mudah-jackpot.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/slot-terpercaya.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/mesin-slot-terbaru.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/cara-memainkan-slot-gates-of-olympus-mudah-muncul-perkalian-besar.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/slot-mudah-maxwin-virgobet88.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/bocoran-anti-boncos-dengan-pola-terbaru-slot-olympus.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/situs-slot-gampang-jackpot-2024.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/scatter-hijau-berkah-penuh-anugrah-slot-mahjong-ways-yang-lagi-viral.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/memakai-akun-jp-agar-gampang-menang-permainan-slot-starlight-princess-x1000.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/cara-cepat-profit-main-slot-online-terbaru.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/pola-sakti-slot-mahjong-ways-2-scatter-hitam-dijamin-muncul-di-putaran-ke-30.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/taktik-cepat-wd-bermain-di-slot-starlight-princess-x1000.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/rumus-mahjong-ways2.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/slot-gates-of-olympus-1000-dapat-jackpot-maxwin-dalam-15-turn.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/slot-mahjong-ways-2-tidak-menyerah-mencari-scatter-hitam.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/taktik-maxwin-jp-paus-slot-gates-of-olympus.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/taktik-menang-besar-pada-scatter-hitam-super-mahjong-ways-2.html

ผู้บริหารนายวัลลภ  วิบูลย์กูล
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายวีระ  พุ่มไม้
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายอารีย์  วรรณชัย
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 --แนวทางการดำเนินงาน-- -- แบบคำร้อง--

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ

พระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

พระราชบัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก

พระราชบัญญัติส่งเริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี

พระราชบัญญัติการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน

พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน

พระราชบัญญัติลูกเสือ

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบัญ

พระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภตามงบประมาณรายจ่าย

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูธว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ

ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ

กฎ

แนวคำวินิจฉัยของ ก.ค.ศ.

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประชากรวัยเรียนนอกเขตบริการ สพป.สท.1

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.229.117.191
Online อยู่ : 62
วันนี้ 3,997
เมื่อวานนี้ 3,736
เดือนนี้ 7,733
ปีนี้ 7,733
รวมทั้งหมด 7,733
Record: 3997 (21.05.2024)
( Counter 21-05-2024 )