https://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/slot-maxwin.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/slot-gacor.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/tips-bermain-slot-mahjong-ways-2-dengan-benar-agar-jackpot-besar.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/prediksi-slot-gacor-hari-ini.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/tips-misterius-slot-sweet-bonanza.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/rekomendasi-slot-mahjong-banjir-cuan-puluhan-juta.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/bandar-slot-mahjong-ways-scatter-hitam-yang-dibeli-team-liquid.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/bandar-slot-starlight-princess-x1000-diakusisi-team-liquid.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/slot-hoki.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/slot-mania.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/slot-olympus-1000-langsung-jackpot-maksimal.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/situs-slot-populer-gama69-paling-populer-mudah-jackpot.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/slot-terpercaya.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/mesin-slot-terbaru.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/cara-memainkan-slot-gates-of-olympus-mudah-muncul-perkalian-besar.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/slot-mudah-maxwin-virgobet88.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/bocoran-anti-boncos-dengan-pola-terbaru-slot-olympus.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/situs-slot-gampang-jackpot-2024.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/scatter-hijau-berkah-penuh-anugrah-slot-mahjong-ways-yang-lagi-viral.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/memakai-akun-jp-agar-gampang-menang-permainan-slot-starlight-princess-x1000.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/cara-cepat-profit-main-slot-online-terbaru.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/pola-sakti-slot-mahjong-ways-2-scatter-hitam-dijamin-muncul-di-putaran-ke-30.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/taktik-cepat-wd-bermain-di-slot-starlight-princess-x1000.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/rumus-mahjong-ways2.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/slot-gates-of-olympus-1000-dapat-jackpot-maxwin-dalam-15-turn.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/slot-mahjong-ways-2-tidak-menyerah-mencari-scatter-hitam.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/taktik-maxwin-jp-paus-slot-gates-of-olympus.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/taktik-menang-besar-pada-scatter-hitam-super-mahjong-ways-2.html

ผู้บริหารนายวัลลภ  วิบูลย์กูล
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายวีระ  พุ่มไม้
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายอารีย์  วรรณชัย
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
 

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภารกิจสำคัญ คือ เป็นหน่วยกำกับ สนับสนุน ส่งเสริม และประสานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร และบุคคลต่าง ๆ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามนโยบาย และได้มาตรฐานการศึกษา จึงเป็นเสมือนหน่วยอำนวยความสะดวกให้กับสถานศึกษา และหน่วยจัดการศึกษาอื่นให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างคล่องตัว มีความเป็นอิสระ สามารถให้บริการทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเป็นธรรม

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ให้มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา 36 และให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่น และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

          1. อำนาจหน้าที่ในการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          2. อำนาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการ และจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ร่วมกับสถานศึกษา
          3. รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
          4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด

          โดยมีผู้อำนวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

          ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561  ให้เขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

              1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น

              2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว

              3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

              4. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเขตพื้นที่การศึกษา

              5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

              6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

              7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

              8. ประสานส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา

              9. ดำเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

              10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา

              11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา

              12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

          โดยแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย  9 กลุ่ม  1 หน่วย    ดังนี้

              1. กลุ่มอำนวยการ
              2. กลุ่มนโยบายและแผน
              3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
              4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
              5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
              6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
              7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
              8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
              9. กลุ่มกฎหมายและคดี
              10. หน่วยตรวจสอบภายใน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล : อำนาจหน้าที่ เผยแพร่โดย : administrator View : 179846

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประชากรวัยเรียนนอกเขตบริการ สพป.สท.1

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.229.117.191
Online อยู่ : 62
วันนี้ 3,977
เมื่อวานนี้ 3,736
เดือนนี้ 7,713
ปีนี้ 7,713
รวมทั้งหมด 7,713
Record: 3977 (21.05.2024)
( Counter 21-05-2024 )