https://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/slot-maxwin.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/slot-gacor.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/tips-bermain-slot-mahjong-ways-2-dengan-benar-agar-jackpot-besar.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/prediksi-slot-gacor-hari-ini.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/tips-misterius-slot-sweet-bonanza.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/rekomendasi-slot-mahjong-banjir-cuan-puluhan-juta.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/bandar-slot-mahjong-ways-scatter-hitam-yang-dibeli-team-liquid.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/bandar-slot-starlight-princess-x1000-diakusisi-team-liquid.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/slot-hoki.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/slot-mania.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/slot-olympus-1000-langsung-jackpot-maksimal.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/situs-slot-populer-gama69-paling-populer-mudah-jackpot.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/slot-terpercaya.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/mesin-slot-terbaru.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/cara-memainkan-slot-gates-of-olympus-mudah-muncul-perkalian-besar.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/slot-mudah-maxwin-virgobet88.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/bocoran-anti-boncos-dengan-pola-terbaru-slot-olympus.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/situs-slot-gampang-jackpot-2024.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/scatter-hijau-berkah-penuh-anugrah-slot-mahjong-ways-yang-lagi-viral.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/memakai-akun-jp-agar-gampang-menang-permainan-slot-starlight-princess-x1000.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/cara-cepat-profit-main-slot-online-terbaru.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/pola-sakti-slot-mahjong-ways-2-scatter-hitam-dijamin-muncul-di-putaran-ke-30.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/taktik-cepat-wd-bermain-di-slot-starlight-princess-x1000.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/rumus-mahjong-ways2.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/slot-gates-of-olympus-1000-dapat-jackpot-maxwin-dalam-15-turn.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/slot-mahjong-ways-2-tidak-menyerah-mencari-scatter-hitam.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/taktik-maxwin-jp-paus-slot-gates-of-olympus.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/taktik-menang-besar-pada-scatter-hitam-super-mahjong-ways-2.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/ini-dia-cara-slot-online-starlight-princess-menjadi-gacor-dengan-trik-rahasia-admin-rian.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/memilih-slot-yang-lebih-gacor-antara-slot-olympus-vs-slot-princess.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/terbukti-ini-cara-penuh-banjir-perkalian-slot-wild-bandito.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/cheat-maxwin-slot-gates-of-olympus-x1000.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/main-slot-online-mahjong-ways-2-modal-50-ribu-bisa-beli-iphone-15-pro-trik-untung-dari-admin-rian.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/slot-mania-gacor-spesial-mesin-slot-gate-of-olympus.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/tips-ampuh-mahjong-wins-menang-besar.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/pola-maxwin-slot-paling-gacor-di-permainan-starlight-princess-x1000.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/cara-hoki-main-slot-gacor-sweet-bonanza-dapat-bom-perkalian-jackpot-besar.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/teknik-maxwin-slot-jadi-gacor-gampang-menang-berkat-berkah-dewa.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/prediksi-jam-gacor-mendapatkan-scatter-hitam-mahjong-ways.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/slot-mahjong-ways-scatter-hitam-lagi-naik-daun.html

ผู้บริหารนายวัลลภ  วิบูลย์กูล
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายวีระ  พุ่มไม้
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายอารีย์  วรรณชัย
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/ค่านิยม

วิสัยทัศน์/ค่านิยม/พันธกิจ/เป้าประสงค์

 

วิสัยทัศน์

"องค์กรมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างคนดี มีความสุข "

ค่านิยม "สำนักงานมาตรฐาน บริการประทับใจ"

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีสมรรถนะตามหลักสูตร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามศักยภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ


3. พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา ให้มีความปลอดภัย เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals : SDGs)ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


4. เพิ่มโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีความสุข


5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมตามบริบท

 เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย

2. ผู้เรียน มีสมรรถนะตามหลักสูตร มีความสามารถในการแข่งขันตามศักยภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21


3. ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำ


4. ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ที่หลากหลายตามพหุปัญญาเต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข


5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู่ ความเชี่ยวชาญ ตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ


6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความปลอดภัยและสร้างเสริมคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เหมาะสมตามบริบท

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

ข้อมูล : วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/ค่านิยม เผยแพร่โดย : administrator View : 175307

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประชากรวัยเรียนนอกเขตบริการ สพป.สท.1

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.229.117.191
Online อยู่ : 47
วันนี้ 4,165
เมื่อวานนี้ 3,736
เดือนนี้ 7,901
ปีนี้ 7,901
รวมทั้งหมด 7,901
Record: 4165 (21.05.2024)
( Counter 21-05-2024 )