https://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/slot-maxwin.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/slot-gacor.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/tips-bermain-slot-mahjong-ways-2-dengan-benar-agar-jackpot-besar.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/prediksi-slot-gacor-hari-ini.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/tips-misterius-slot-sweet-bonanza.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/rekomendasi-slot-mahjong-banjir-cuan-puluhan-juta.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/bandar-slot-mahjong-ways-scatter-hitam-yang-dibeli-team-liquid.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/bandar-slot-starlight-princess-x1000-diakusisi-team-liquid.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/slot-hoki.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/slot-mania.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/slot-olympus-1000-langsung-jackpot-maksimal.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/situs-slot-populer-gama69-paling-populer-mudah-jackpot.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/slot-terpercaya.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/mesin-slot-terbaru.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/cara-memainkan-slot-gates-of-olympus-mudah-muncul-perkalian-besar.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/slot-mudah-maxwin-virgobet88.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/bocoran-anti-boncos-dengan-pola-terbaru-slot-olympus.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/situs-slot-gampang-jackpot-2024.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/scatter-hijau-berkah-penuh-anugrah-slot-mahjong-ways-yang-lagi-viral.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/memakai-akun-jp-agar-gampang-menang-permainan-slot-starlight-princess-x1000.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/cara-cepat-profit-main-slot-online-terbaru.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/pola-sakti-slot-mahjong-ways-2-scatter-hitam-dijamin-muncul-di-putaran-ke-30.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/taktik-cepat-wd-bermain-di-slot-starlight-princess-x1000.htmlhttps://echoidyawinews.blob.core.windows.net/bonus/rumus-mahjong-ways2.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/slot-gates-of-olympus-1000-dapat-jackpot-maxwin-dalam-15-turn.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/slot-mahjong-ways-2-tidak-menyerah-mencari-scatter-hitam.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/taktik-maxwin-jp-paus-slot-gates-of-olympus.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/taktik-menang-besar-pada-scatter-hitam-super-mahjong-ways-2.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/ini-dia-cara-slot-online-starlight-princess-menjadi-gacor-dengan-trik-rahasia-admin-rian.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/memilih-slot-yang-lebih-gacor-antara-slot-olympus-vs-slot-princess.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/terbukti-ini-cara-penuh-banjir-perkalian-slot-wild-bandito.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/cheat-maxwin-slot-gates-of-olympus-x1000.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/main-slot-online-mahjong-ways-2-modal-50-ribu-bisa-beli-iphone-15-pro-trik-untung-dari-admin-rian.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/slot-mania-gacor-spesial-mesin-slot-gate-of-olympus.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/tips-ampuh-mahjong-wins-menang-besar.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/pola-maxwin-slot-paling-gacor-di-permainan-starlight-princess-x1000.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/cara-hoki-main-slot-gacor-sweet-bonanza-dapat-bom-perkalian-jackpot-besar.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/teknik-maxwin-slot-jadi-gacor-gampang-menang-berkat-berkah-dewa.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/prediksi-jam-gacor-mendapatkan-scatter-hitam-mahjong-ways.htmlhttps://jurussukses02.blob.core.windows.net/extra/slot-mahjong-ways-scatter-hitam-lagi-naik-daun.html

ผู้บริหารนายวัลลภ  วิบูลย์กูล
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายวีระ  พุ่มไม้
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายอารีย์  วรรณชัย
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
 

นโยบายการบริหาร

นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

          เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “โรงเรียนสะอาด ปลอดภัย นักเรียนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น”

นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1. ด้านความปลอดภัย
     1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยต่าง ๆ ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ
     1.2 ส่งเสริมและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal)

2. ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
     2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 - 6 ปีทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพื่อให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค และได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสำหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ
     2.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
     2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพื่อให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถพึ่งตนเองได้
     2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรายบุคคลเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ

3. ด้านคุณภาพ
     3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที่มีความพร้อม ให้นำหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษา ให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการและบริบท
     3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิดขั้นสูง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงานของตนเองและร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
     3.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การมีอาชีพ มีงานทำ และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
     3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่การเรียนรู้ นำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการนำระบบธนาคารหน่วยกิตมาใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา
     3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ
     3.6 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำผลการประเมิน RT หรือ NT หรือ O-NET หรือผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนอื่น ๆ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4. ด้านประสิทธิภาพ
     4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นที่เป็นฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล
     4.2 นำเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูลมาใช้เพิ่มประสิทธิในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน
     4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน บริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
     4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
     4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal)

จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
     1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน
     2. ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกประเภทในสถานศึกษา
     3. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)
     4. กำกับ ติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กับเข้าสู่ระบบการศึกษา
     5. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 - 6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
     6. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
     7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน
     8. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการสภานักเรียน
     9. จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
   10. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ
   11. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ
   12. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ข้อมูล : นโยบายการบริหาร เผยแพร่โดย : administrator View : 175130

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประชากรวัยเรียนนอกเขตบริการ สพป.สท.1

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.229.117.191
Online อยู่ : 42
วันนี้ 4,264
เมื่อวานนี้ 3,736
เดือนนี้ 8,000
ปีนี้ 8,000
รวมทั้งหมด 8,000
Record: 4264 (21.05.2024)
( Counter 21-05-2024 )