ผู้บริหาร


ดร.จรณเดช  บุปผาชาติ
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นางญาณินท์  จิตตุรงค์อาภรณ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์  ยกให้
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

นายนาวิน ยวนจิตปิยะ 
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

กรณีธุรการลาออก

จัดสรรตำแหน่งธุรการอย่างไร


โพสโดย : จนท. สร้างเมื่อ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09:51:35 IP : 125.26.226

แสดงความคิดเห็น 1 (ชือผู้ตอบ รัตนา เสนาพิทักษ์)

<!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->

ตอบ ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ว๒๒๐๐ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการบริหารอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สพฐ. ได้กำหนดแนวทางให้ดำเนินการ ดังนี้

ข้อ ๑ ในกรณีที่มีผู้ปฏิบัติงานให้ราชการว่างลงทุกกรณี ให้รายงานอัตราว่างส่งคืน สพฐ. ห้ามนำอัตราไปใช้ทุกกรณี และชะลอการสรรหาผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายใหม่มาทดแทน โดยจะดำเนินการใหม่ได้ต่อเมื่อ สพฐ.จัดสรรอัตราคืนให้เท่านั้น ฯลฯ

ข้อ ๒ กรณี สพท. มีแผนการรวมสถานศึกษา ให้ สพท. เตรียมการบริหารจัดการเกลี่ยอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการทุกตำแหน่งตามที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. ให้เกิดประสิทธิภาพ และ หากมีการควบรวม ตามแผนให้ดำเนินการบริหารอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการที่เกิน โดยเกลี่ยไปให้สถานศึกษาอื่นที่ไม่มีอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ถ้าเป็นตำแหน่งว่างให้รายงานคืน สพฐ. หากมีคนครองให้ปฏิบัติงานไปจนสิ้นสุดสัญญาจ้างในปีงบประมาณนั้น และให้ สพท.รายงานส่งคืนอัตราว่างดังกล่าวไปยัง สพฐ. ห้ามนำอัตราไปใช้ทุกกรณี


 

สร้างเมื่อ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 14:15:24 IP : 125.25.238.22
แสดงความคิดเห็น




ถ้าอ่านไม่ออกให้คลิก เพื่อเปลี่ยนภาพ.


บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประชากรวัยเรียนนอกเขตบริการ สพป.สท.1

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน