ผู้บริหารนายวัลลภ  วิบูลย์กูล
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๖๑๘๐ ต่อ ๑๐๒


นายวีระ  พุ่มไม้
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๖๑๘๐ ต่อ ๑๐๙


นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๖๑๘๐ ต่อ ๑๐๖


นายอารีย์  วรรณชัย
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๖๑๘๐ ต่อ ๑๒๑
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/ค่านิยม

วิสัยทัศน์/ค่านิยม/พันธกิจ/เป้าประสงค์

 

วิสัยทัศน์

"องค์กรมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างคนดี มีความสุข "

ค่านิยม "สำนักงานมาตรฐาน บริการประทับใจ"

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีสมรรถนะตามหลักสูตร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามศักยภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ


3. พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา ให้มีความปลอดภัย เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals : SDGs)ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


4. เพิ่มโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีความสุข


5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมตามบริบท

 เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย

2. ผู้เรียน มีสมรรถนะตามหลักสูตร มีความสามารถในการแข่งขันตามศักยภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21


3. ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำ


4. ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ที่หลากหลายตามพหุปัญญาเต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข


5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู่ ความเชี่ยวชาญ ตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ


6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความปลอดภัยและสร้างเสริมคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เหมาะสมตามบริบท

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

ข้อมูล : วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/ค่านิยม เผยแพร่โดย : administrator View : 239080

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประชากรวัยเรียนนอกเขตบริการ สพป.สท.1

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.238.116.201
Online อยู่ : 43
วันนี้ 666
เมื่อวานนี้ 0
เดือนนี้ 666
ปีนี้ 666
รวมทั้งหมด 666
Record: 666 (19.07.2024)
( Counter 19-07-2024 )