ผู้บริหารนายวัลลภ  วิบูลย์กูล
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๖๑๘๐ ต่อ ๑๐๒


นายวีระ  พุ่มไม้
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๖๑๘๐ ต่อ ๑๐๙


นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๖๑๘๐ ต่อ ๑๐๖


นายอารีย์  วรรณชัย
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๖๑๘๐ ต่อ ๑๒๑
 

O21-การขับเคลื่อนจริยธรรม

รายงานผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปี 2567

1. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการครูและ
    บุคลากรทางการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

2. จัดทำแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
    สพป.สุโขทัย เขต 1 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

3. ฝึกอบรมเสริสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต
    (ดาวน์โหลดเอกสาร)


แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1

 

 จัดทำแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1

 

 

ฝึกอบรมเสริสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต

 

 

 

ข้อมูล : O21-การขับเคลื่อนจริยธรรม เผยแพร่โดย : administrator View : 165374

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประชากรวัยเรียนนอกเขตบริการ สพป.สท.1

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 100.28.0.143
Online อยู่ : 22
วันนี้ 718
เมื่อวานนี้ 0
เดือนนี้ 718
ปีนี้ 718
รวมทั้งหมด 718
Record: 718 (25.07.2024)
( Counter 25-07-2024 )