ผู้บริหาร


นางชฎากรณ์  บรรเลงรมย์
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นางญาณินท์  จิตตุรงค์อาภรณ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายวัลลภ  เอี่ยมมะ
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

นายวีระ  พุ่มไม้
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

ข้อมูลบุคลากร

กลุ่มอำนวยการ

นางประภัสสร เถาพันธ์
086-4463486
num65526552@gmail.com

นางวัลยา พกามาศ ชำนิ
086-7352690
tomjojo222@gmail.com

นายวัชรพงศ์ รัตนพร
088-1646367
wat.rp34@gmail.com
นางสาวพรรณิภา เปลือยหนองแข้
088-5984298
choekul.pan@gamil.com

นางสาวทวีรัตน์ มาลัยหวล
089-7061116
laon_1911@hotmail.com

นางสาวจุฑามาศ วินิจ
099-6156846
juthamssonto365@gmail.com 

นายยงยุทธ ถึงมี
081-2814686
yongyuth4686@gmail.com

นางเข็มทอง ก้อนสุวรรณ
081-6805308
kaemthong1967@gmail.com

นายสมศักดิ์ มั่งจิ๋ว
086-9361339
dangsomsak2201@gmail.com

นายยอม หอมทอง
087-8467592
yodhomthomg1486@gmail.com

นายนุรุต กลั่นเรือง
095-3078900
nurut2509@gmail.com

นายกิตติพงษ์ ศิริมาลา
095-6276026
redmi2563a8@gmail.com


นายกิตติพงษ์ ศิริมาลา
095-6276026
redmi2563a8@gmail.com
 
นายฉลอง บุญหล่อ
084-2313348
webmaster@sukhothai1.go.th

นายนิรุทต์ พยัคน้อย
094-7176969
nirutphyakhnxy@gmail.com 

 

กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวอรอนงค์ อินอุดออน
085-7133075
onanong.oa@hotmail.com

นายพงศกร ตั้งสยามวณิชย์
056-9307950
franco_zola80@hotmail.com

นางสาวธัญชนก เหมมูล
082-9263354
sirirat.phung@gmail.com

นายอนันต์ชัย เมฆพัฒน์
086-4406686
pedped1074@gmail.com
 
 
 
   

 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวฐิติรัตน์ ชัยรังษี
086-2045419
thiti5097@hotmail.com

นางสาวนิชานันท์ ชูติพงศ์ชัยวัฒน์
099-4202952
kroonichanun@gmail.com
นายอรรถพล จันทร์เทพ
064-4288199
Kimura2527@gmail.com


 นางสาวนภิษา รุ่งศิรโชติ
099-0939891
aphakorn2020@gmail.com

 นางสาวพัชราภรณ์ สุขเมือง
088-1552403
coffee_7490@outlook.co.th
 นางสาวณัฐกตา เปรมใจ
091-7232003
natthakitta.pramchai@gmail.com

นางสาวกรฐริดา ดิลกวัฒนา
095-6926693
naphaporn.joy@gmail.com กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางอภิญญา ศิลปชัย
098-3818928
apinya.puk2510@gmail.com

นางอิษฎาภรณ์ ประดุงรุง
089-7021230
mouse2550@hotmail.com

นางณิชาภัทร ภู่ทอง
093-2466992
nichanoi60@gmail.com

นายรัศมินทร์ พุทธอินทรา
089-0458709
rasminb.sukhothai.peaso1@gmail.com

นางสาวสกุณา เพ็งศรี
080-0280984
taliw.um@gmail.com

 นางสาวเฟื่องฟ้า ธรรมสุระกุล
084-8146491
fueangfa24249@gmail.com

ว่าที่ ร.ต.สกหรณ์ เกตุคง
084-6232627
parasailtong@gmail.com


นายชาญวิทย์ ตันกอง
089-9529733
jill16876@gmail.com 

 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาววีณา แสนโกศิก
086-9370964
wena1962@hotmail.com

นางสิรธญา แก้วเนย
084-8220909
sirargaya11@gmail.com

นายไกรสร พรมลา
092-2573551
kraisorn_pr@hotmail.com

นางศรัญญารัตน์ พรมลา
089-7998050
ksaranyarat@gmail.com

นางสาวพิชญาภา นาคทรัพย์
094-1567129
nsarucha59@gmail.com

นายปิ่นศิลป์ชัย นุ้ยเงิน
091-8383493
noomkunk@gmail.com

นางสมปอง ราษี
088-7770079
bbnn_1@hotmail.com

นางณัฐพัชร์ ด่านจิระมนตรี
081-0455528
nattaphatsdc.go.th

นายไมตรี นาคประสิทธิ์
064-0134549
mitri.n@obec.moe.go.th

นางสาวบุญยืน กันจิตร
081-11815296
chan.kanjit@gmail.com

นางสาวจันทวรรณ ทองคำ
086-4915963
golf4690@gmail.com
 
นางบำรุงรัตน์ เจนนาวิน
081-3798557
b.j1971@hotmail.com

 นางประพรศิลป์ ชมนก
092-8819889
prapornsin@gmail.com
 นายวิทูล อยู่บุญ
097-1474524
  นางสาวขนิษฐา เกตุประทุม
096-6517882
kanistha.tmj.1990@gmail.com

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางจันทร์แดง ทับศูนย์
081-8868867
jundang1122@hotmail.co.th

นางภัทรา จันทร์เอี่ยม
081-4328074
patra_act@hotmail.co.th

นางสาวนิสา จันนา
085-9374832
nisajanna@gmail.com

นางสาวสุภัสสรา แสงสุข
087-2458054
supassarakeng@gmail.com
นางสาวขนิษฐา ฟองภู่
083-1677026
khanittha_fon@hotmail.com

นางสาวณิชกานต์ ชมเชย
063-8839843 
nichakanch.2310@gmail.com

นางสาวพิมพร จันทะวาศ
096-0838910
pimpornpreem14@gmail.com
 
 

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวเบญจมาภรณ์ วงศ์วัฒน์
087-3060413
gtnrosalia@gmail.com
 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางพรพนา สุขอ่ำ
095-3076533
pornpanasuk@gmail.com

นางสาวชญาณิศา ควรสุวรรณ
083-1895559
chayanisa1726@gmail.com

 

 
ข้อมูล : ข้อมูลบุคลากร เผยแพร่โดย : administrator View : 32189

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประชากรวัยเรียนนอกเขตบริการ สพป.สท.1

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 35.175.107.185
Online อยู่ : 13
วันนี้ 1,134
เมื่อวานนี้ 1,947
เดือนนี้ 3,081
ปีนี้ 24,947
รวมทั้งหมด 24,947
Record: 2441 (17.11.2022)
( Counter 02-12-2022 )

prediksi togel online

slot online gacor

judi slot online

slot gacor gampang menang

bo slot gacor hari ini

daftar bandar togel resmi

bandar togel slot online

slot online gacor gampang maxwin

judi slot gacor

bandar togel bet 100 perak

agen togel online terpercaya