ผู้บริหาร


นางชฎากรณ์  บรรเลงรมย์
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นางญาณินท์  จิตตุรงค์อาภรณ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายวัลลภ  เอี่ยมมะ
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

นายวีระ  พุ่มไม้
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

ข้อมูลบุคลากร

กลุ่มอำนวยการ

นางประภัสสร เถาพันธ์
086-4463486
num65526552@gmail.com

นางวัลยา พกามาศ ชำนิ
086-7352690
tomjojo222@gmail.com

นายวัชรพงศ์ รัตนพร
088-1646367
wat.rp34@gmail.com

นางสาวพรรณิภา เปลือยหนองแข้
088-5984298
choekul.pan@gamil.com

นางสาวทวีรัตน์ มาลัยหวล
089-7061116
laon_1911@hotmail.com

นางสาวจุฑามาศ วินิจ
099-6156846
juthamssonto365@gmail.com 

นายยงยุทธ ถึงมี
081-2814686
yongyuth4686@gmail.com

นางเข็มทอง ก้อนสุวรรณ
081-6805308
kaemthong1967@gmail.com

นายสมศักดิ์ มั่งจิ๋ว
086-9361339
dangsomsak2201@gmail.com

นายยอม หอมทอง
087-8467592
yodhomthomg1486@gmail.com

นายนุรุต กลั่นเรือง
095-3078900
nurut2509@gmail.com

นายกิตติพงษ์ ศิริมาลา
095-6276026
redmi2563a8@gmail.com


นายกิตติพงษ์ ศิริมาลา
095-6276026
redmi2563a8@gmail.com
 
นายฉลอง บุญหล่อ
084-2313348
webmaster@sukhothai1.go.th

นายนิรุทต์ พยัคน้อย
094-7176969
nirutphyakhnxy@gmail.com 

 

กลุ่มนโยบายและแผน

นายพงศกร ตั้งสยามวณิชย์
056-9307950
franco_zola80@hotmail.com
 

นางสาวธัญชนก เหมมูล
082-9263354
sirirat.phung@gmail.com
 
 
 
 
   

 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายอรรถพล จันทร์เทพ
064-4288199
Kimura2527@gmail.com

 นางสาวนภิษา รุ่งศิรโชติ
099-0939891
aphakorn2020@gmail.com

นางสาวพัชราภรณ์ สุขเมือง
088-1552403
coffee_7490@outlook.co.th


 นางสาวณัฐกตา เปรมใจ
091-7232003
natthakitta.pramchai@gmail.com


นางสาวกรฐริดา ดิลกวัฒนา
095-6926693
naphaporn.joy@gmail.com

 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางอภิญญา ศิลปชัย
098-3818928
apinya.puk2510@gmail.com

นางอิษฎาภรณ์ ประดุงรุง
089-7021230
mouse2550@hotmail.com

นางณิชาภัทร ภู่ทอง
093-2466992
nichanoi60@gmail.com

นายรัศมินทร์ พุทธอินทรา
089-0458709
rasminb.sukhothai.peaso1@gmail.com

นางสาวสกุณา ขัตติ
080-0280984
taliw.um@gmail.com

 นางสาวเฟื่องฟ้า ธรรมสุระกุล
084-8146491
fueangfa24249@gmail.com

ว่าที่ ร.ต.สหกรณ์ เกตุคง
084-6232627
parasailtong@gmail.com


นายชาญวิทย์ ตันกอง
089-9529733
jill16876@gmail.com 

 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาววีณา แสนโกศิก
086-9370964
wena1962@hotmail.com

นางสิรธญา แก้วเนย
084-8220909
sirargaya11@gmail.com

นายไกรสร พรมลา
092-2573551
kraisorn_pr@hotmail.com

นางศรัญญารัตน์ พรมลา
089-7998050
ksaranyarat@gmail.com

นางสาวพิชญาภา นาคทรัพย์
094-1567129
nsarucha59@gmail.com

นายปิ่นศิลป์ชัย นุ้ยเงิน
091-8383493
noomkunk@gmail.com

นางสมปอง ราษี
088-7770079
bbnn_1@hotmail.com

นางณัฐพัชร์ ด่านจิระมนตรี
081-0455528
nattaphatsdc.go.th

นายไมตรี นาคประสิทธิ์
064-0134549
mitri.n@obec.moe.go.th

นางสาวบุญยืน กันจิตร
081-11815296
chan.kanjit@gmail.com

นางสาวจันทวรรณ ทองคำ
086-4915963
golf4690@gmail.com
 
นางบำรุงรัตน์ เจนนาวิน
081-3798557
b.j1971@hotmail.com

 นางประพรศิลป์ ชมนก
062-881989
prapornsin@gmail.com

 นายวิทูล อยู่บุญ
097-1474524

  นางสาวขนิษฐา เกตุประทุม
096-6517882
kanistha.tmj.1990@gmail.com

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางจันทร์แดง ทับศูนย์
081-8868867
jundang1122@hotmail.co.th

นางภัทรา จันทร์เอี่ยม
081-4328074
patra_act@hotmail.co.th

นางสาวนิสา จันนา
085-9374832
nisajanna@gmail.com

นางสาวสุภัสสรา แสงสุข
087-2458054
supassarakeng@gmail.com

นางสาวขนิษฐา ฟองภู่
083-1677026
khanittha_fon@hotmail.com

นางสาวณิชกานต์ ชมเชย
063-8839843 
nichakanch.2310@gmail.com

นางสาวพิมพร จันทะวาศ
096-0838910
pimpornpreem14@gmail.com
 
 

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวเบญจมาภรณ์ วงศ์วัฒน์
087-3060413
gtnrosalia@gmail.com
 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางพรพนา สุขอ่ำ
095-3076533
pornpanasuk@gmail.com

นางสาวชญาณิศา ควรสุวรรณ
083-1895559
chayanisa1726@gmail.com

 

 
ข้อมูล : ข้อมูลบุคลากร เผยแพร่โดย : administrator View : 91640

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประชากรวัยเรียนนอกเขตบริการ สพป.สท.1

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 44.201.72.250
Online อยู่ : 24
วันนี้ 3,125
เมื่อวานนี้ 2,673
เดือนนี้ 7,689
ปีนี้ 7,689
รวมทั้งหมด 7,689
Record: 3125 (28.09.2023)
( Counter 28-09-2023 )