ผู้บริหาร


นางชฎากรณ์  บรรเลงรมย์
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นางญาณินท์  จิตตุรงค์อาภรณ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายวัลลภ  เอี่ยมมะ
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

นายวีระ  พุ่มไม้
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

O6-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ

พระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก

พระราชบัญญัติส่งเริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี

พระราชบัญญัติการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน

พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน

พระราชบัญญัติลูกเสือ

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบัญ

พระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภตามงบประมาณรายจ่าย

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูธว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ

ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ

กฎ

แนวคำวินิจฉัยของ ก.ค.ศ.

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ข้อมูล : O6-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่โดย : administrator View : 40892
https://docomomobrasil.com/rtp-slot/https://journals.woundscanada.ca/pragmatic-play/https://docomomobrasil.com/slot-server-luar/https://revista.sthembrasil.com/slot-deposit-dana/https://journals.woundscanada.ca/slot-deposit-pulsa/http://docomomobrasil.com/slot-demo/https://ncst.mw/slot-demo-pragmatic/https://deiferreyra.com/joker123/http://maees.khnu.km.ua/slot-gacor/http://ojs3.bkstm.org/js/slot-demo/http://ojs3.bkstm.org/js/slot-deposit-dana/http://mv-conference.phonepulse.ie/https://jurnal.warnasulsel.com/pages/slot-luar-negeri/https://ncst.mw/slot-bonus/https://wahidfoundation.org/slot-gacor/https://ncst.mw/togel-online/https://www.revistadefilosofia.org/styles/slot-deposit-pulsa/https://www.sofas.gov.tr/slot-gacor-maxwin/https://editorial.uniamazonia.edu.co/public/slot-demo/https://kustwudil.edu.ng/wp-content/uploads/slot-demo/https://v-rouge.com/slot-server-luar/http://pedestrian.jp/wp-content/slot/slot-gacor/https://www.ncst.mw/wp-content/plugins/bar/https://biologi.ipb.ac.id/~ojsbio/pages/slot-deposit-dana/https://sparkling.kaltimprov.go.id/frontend/slot-deposit-pulsa/