ผู้บริหารนายวัลลภ  วิบูลย์กูล
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายวีระ  พุ่มไม้
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายอารีย์  วรรณชัย
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคล

1. น.ส.วีณา  แสนโกศิก          [ดาวน์โหลด]
2. นางประพรศิลป์  ชมนก      [ดาวน์โหลด]
3.น.ส.ศรุชา  นาคทรัพย์       [ดาวน์โหลด]
4.นางบำรุงรัตน์ เจนนาวิน      [ดาวน์โหลด]
5. นางสิรธญา  แก้วเนย         [ดาวน์โหลด]
6. นางสมปอง  ราษี               [ดาวน์โหลด]
7. นายปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน       [ดาวน์โหลด]
8. นายไกรสร  พรมลา            [ดาวน์โหลด]
9. นางณัฐพัชร์  ด่านจิระมนตรี [ดาวน์โหลด]
10.นายไมตรี นาคประสิทธิ์      [ดาวน์โหลด]
11.นางสาวบุญยืน กันจิตร       [ดาวน์โหลด]
12.นางศรัญญารัตน์  พรมลา    [ดาวน์โหลด]
13.นางสาวจันทวรรณ ทองคำ   [ดาวน์โหลด]
14.นายวิทูล อยู่บุญ                [ดาวน์โหลด
15.นางสาวศิริพร ใจทิม           [ดาวน์โหลด]
16.นางสาวขนิษฐา เกตุประทุม        [ดาวน์โหลด]

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ : 30 มิ.ย. 66 เผยแพร่โดย : Super administrator View : 2871

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประชากรวัยเรียนนอกเขตบริการ สพป.สท.1

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.236.83.154
Online อยู่ : 124
วันนี้ 4,441
เมื่อวานนี้ 0
เดือนนี้ 4,441
ปีนี้ 4,441
รวมทั้งหมด 4,441
Record: 4441 (20.06.2024)
( Counter 20-06-2024 )