การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ด้านการวางแผนกำลังคน

 • แผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 1 ปี
 • แผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 3 ปี
 • แผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 5 ปี

 การสรรหา

 •  การย้ายข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ตำแหน่างผู้บริหารสถานศึกษา
 • การรับย้าย/รับโอน ข้านการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอิ่นตามมาตรา 38 ค.(2)
 • การรับย้าย/รับโอน ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์
 • การย้ายข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ตำแหน่งครู

การพัฒนาบุคลากร

 • แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • แผนพัฒนาตนเอง 

การสนับสนุนบุคลากร

 • ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคลากรไปดำรงตำแหน่งที่ว่างหรือตำแหน่งที่สูงขึ้น
 • ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านต่าง ๆ การยกย่องเชิดชูเกียรติของหน่วยงานต่าง ๆ
 • การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

ข้อมูล : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เผยแพร่โดย : administrator View : 472

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 - 2564
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 44.192.22.242
Online อยู่ : 6
วันนี้ 185
เมื่อวานนี้ 387
เดือนนี้ 13,151
ปีนี้ 13,260
รวมทั้งหมด 13,260
Record: 724 (05.07.2021)
( Counter 27-07-2021 )