ผู้บริหารนายวัลลภ  วิบูลย์กูล
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายวีระ  พุ่มไม้
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายอารีย์  วรรณชัย
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
 

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน

 
  ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ  
1.นายอนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ประธานศูนย์ประถมศึกษาอำเภอเมืองสุโขทัย
2.นายอลงกรณ์ หงษ์ผ้วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุ้งยาง
ประธานศูนย์ประถมศึกษาอำเภอกงไกรลาศ
3.นายปราโมทย์ อยู่อ้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเมือง
ประธานศูนย์ประถมศึกษาอำเภอคีรีมาศ
4.นายนครินทร์ ผิวอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
ประธานศูนย์ประถมศึกษาอำเภอบ้านด่านลานหอย
     
   กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน  
 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรามคำแหง
 
ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"
1.นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
2.นางภาณุพงศ์ ชูมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังทองแดง รองประธานเครือข่ายโรงเรียน
3.นายจักรกฤษณ์ ทะวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" หัวหน้าสำนักงานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
4.นางสาวอัจฉรียา แป้นจันทร์ รกน.ผอ.โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) เลขานุการกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
     
 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำยม 
 
ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
1.นายบุญเกิด เผือกใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)  ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
2.นางปัญจพร แสงเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากพระ รองประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
3.นางสาวพัชรินทร์ วรรณวงศ์กา ครูโรงเรียนบ้านบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)  หัวหน้าสำนักงานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
     
 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านสวนศรีธานี
 
   ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)   
1.นางสาวฆัสรา สำคัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
2.นางสาววาริน คล่ำคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) รองประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
3.นายกฤษดา แก้วแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) หัวหน้าสำนักงานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
     
 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยมสามัคคี
 
  ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)   
1.นายจักรกฤษณ์ ใจทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
2.นายจำเนียร ตูมหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตูม รองประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
3.นางสาวศศิวมล แดงอิ่ม ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) หัวหน้าสำนักงานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
     
 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสิงหวัฒน์
 
   ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนวัดคุ้งยาง  
1.นายประณต จันทร์สมคอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
2.นายธนดล อินทรสูตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกกแรต  รองประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
3.นางสาวฐิตารีย์ ทวีฉันทรัตน์ รกน.ผอ.โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง  หัวหน้าสำนักงานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
     
 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอรุโณทัย
 
   ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนบ้านหนองบัว  
1.นายธวัชชัย อินต๊ะเสาร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ประธานกลุ่มเครือข่าย 
2.นายรรดิษฐ์ ม่วงอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขวัญ  รองประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
3.นายพัฒน์ สุทธการ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว  หัวหน้าสำนักงานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
4.นางวิระภรณ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ามะม่วง  เลขานุการกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
     
 
 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า
 
    ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนบ้านน้ำลาด  
1.นายสุทัศน์ หลินเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนนาวัง ประธานกลุ่มเครือข่าย 
2.นายสมพงษ์ คำขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสระลอย  รองประธานกลุ่มเครือข่าย 
3.นายณรงค์ พ่วงไผ่ ครูโรงเรียนบ้านน้ำลาด  หัวหน้าสำนักงานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
     
 
 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพชรคีรี
 
    ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง  
1.นายกฤษดา แจ่มทุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง ประธานกลุ่มเครือข่าย
2.นางกลมวรรณ ตั้งสุขสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามมัคคีวิทยา รองประธานกลุ่มเครือข่าย
3.นายนรากร โตบำรุง ครูโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง หัวหน้าสำนักงานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
     
   
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสายรุ้ง
 
  ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนวัดมุจลินทาราม  
1.นายเยี่ยม ต้นกลั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุจลินทาราม ประธานกลุ่มเครือข่าย
2.นายณัฐกิตติ์ เป้ทุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล รองประธานกลุ่มเครือข่าย
3.นางชะอ้อน อยู่แย้ม ครูโรงเรียนวัดมุจลินทาราม หัวหน้าสำนักงานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
4.นายพิสิษฐ เพ็งประดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดมุจลินทาราม เลขานุการกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
     
 
 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่าน
 
   ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนบ้านหนองจัง  
1.นางสาวภิญญาภัทร รอดสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) ประธานกลุ่มเครือข่่าย
2.นายพรมเมศร์ โดนดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม รองประธานกลุ่มเครือข่าย
3.นางสาวกชพรรณ มายะ ครูโรงเรียนบ้านหนองจัง หัวหน้าสำนักงานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
4.นางสาวภคอร อินทร์เอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ เลขานุการกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
     
   
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเจ้าราม
 
  ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนบ้านลานกระบือ  
1.นายจรัญ บุญตั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังลึก ประธานกลุ่มเครือข่าย
2.นายศิวากร แก้วมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว รองประธานกลุ่มเครือข่าย
3.นายจรัญ วิทิตกรกุล ครูโรงเรียนบ้านลานกระบือ หัวหน้าสำนักงานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
ข้อมูล : กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน เผยแพร่โดย : Super administrator View : 12165

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประชากรวัยเรียนนอกเขตบริการ สพป.สท.1

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.205.26.39
Online อยู่ : 4
วันนี้ 140
เมื่อวานนี้ 23
เดือนนี้ 163
ปีนี้ 163
รวมทั้งหมด 163
Record: 140 (10.12.2023)
( Counter 10-12-2023 )