ผู้บริหาร


ดร.จรณเดช  บุปผาชาติ
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นางญาณินท์  จิตตุรงค์อาภรณ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์  ยกให้
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

นางขนิษฐา  ม่วงศรีจันทร์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

นายสมบูรณ์  ทองสิทธิ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน

 
  ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ  
1.นายอนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504)
ประธานศูนย์ประถมศึกษาอำเภอเมืองสุโขทัย
2.นายประกิจ สีนวล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหางตลาด
ประธานศูนย์ประถมศึกษาอำเภอกงไกรลาศ
3.นายชูชาติ ขาวป้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนนาวัง
ประธานศูนย์ประถมศึกษาอำเภอคีรีมาศ
4.นายโสรส รอดประดิษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
ประธานศูนย์ประถมศึกษาอำเภอบ้านด่านลานหอย
     
   กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน  
 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรามคำแหง
 
ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"
1.นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
2.นางรังสรรค์ เกิดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังทองแดง รองประธานเครือข่ายโรงเรียน
3.นายจักรกฤษณ์ ทะวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" หัวหน้าสำนักงานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
4.นางจุฑามาศ ภักดีบริบาล ครูโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" เลขานุการกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
     
     
 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำยม 
 
ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
1.นายสมชาย ป้อมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนามบินน(ประชาศึกษา) ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
 2.นายบุญเกิด เผือกใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)   รองประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
3.นายสุรเชษฐ์ ชูเตชะ ครูโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) หัวหน้าสำนักงานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
     
  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านสวนศรีธานี  
ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)    
1.นายมานพ เจริญโห้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาลเตี้ย  ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
2.นางฆัสรา เกษมสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ์ รองประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
3.นายกฤษดา แก้วแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) หัวหน้าสำนักงานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
     
  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยมสามัคคี  
ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)    
1.นายเกษม อบเชย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าฉนวน ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
2.นายอดิวิชญ์ ทองหล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสงฆาราม รองประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
3.นางลัมภู เขียวเหลือง ครู โรงเรียนวัดหางตลาด หัวหน้าสำนักงานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
     
  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสิงหวัฒน์  
ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนวัดคุ้งยาง    
1.นายอลงกรณ์  หงส์ผ้วย    
2.นายประณต จันทร์สมคอย    
3.นางปั้นหยี  พุ่มไม้    
4.นายสมพงษ์ มาดหมาย    
     
  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอรุโณทัย  
ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนบ้านหนองบัว    
1.นายสุระพล เจ็กอยู่    
2.นางปัญจพร แสงเมือง    
3.นายพัฒน์ สุทธการ    
     
     
     
     
     
     
     
ข้อมูล : กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน เผยแพร่โดย : Super administrator View : 647

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 - 2564
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.212.120.195
Online อยู่ : 7
วันนี้ 305
เมื่อวานนี้ 501
เดือนนี้ 2,421
ปีนี้ 3,035
รวมทั้งหมด 3,035
Record: 614 (30.11.2021)
( Counter 08-12-2021 )
lordcasino aresbet